Prihláška na XXX. Izakovičov memoriál (2019)

Pomocou tohto formulára sa môžete zaregistrovať na Izakovičov memoriál 2019.

Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Upozornenie:  Účastník je povinný údaje  v zmysle Zák. č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov  uvádzať presne, úplne a pravdivo a v plnom rozsahu zodpovedá za ich správnosť,  presnosť, úplnosť a pravdivosť.

Súhlas dotknutej osoby:  V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dávam slobodne a dobrovoľne súhlas Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a jej organizačným zložkám so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári  za účelom mojej účasti na   uvedenom odbornom podujatí.

Poučenie:  Osobné údaje budú spracúvané na zabezpečenie administrácie a ostatných náležitostí, súvisiacich s Vašou účasťou na odbornom podujatí registrovanom v Kalendári podujatí CME. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je SLS. Právnym základom spracúvania je Vami udelený súhlas. Súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať. V prípade odvolania súhlasu pred konaním odborného podujatia nebude možné zúčastniť sa ho. Osobné údaje budú uchovávané do 5  rokov od skončenia odborného podujatia. Účastník má právo na prístup k údajom,  ich opravu, výmaz,  obmedzenie spracúvania,  prenosnosť údajov a môže ich namietať (§ 21 až 28 cit. zák.). SLS možno kontaktovať telefonicky +421 2 5292 2019,  mailom na: clenska@sls.sk.


captcha
Powered by BreezingForms