Odborné stanovisko výboru Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky SLS ku kampani ZP Dôvera na „...poskytovanie zľavového kupónu v hodnote 150 Eur na komplexnú DNA analýzu...“.

Výbor SSLG týmto upozorňuje na možné porušenie dodržiavania zásad genetického testovania v rámci kampane ZP Dôvera (ďalej len ZP). Zásady genetického testovania sú uvedené na stránke SSLG (http://www.sslg.sk/index.php/sk/dokumenty/metodicke-pokyny/32-zasady-genetickeho-testovania) a vychádzajú z medzinárodných usmernení prijatých Slovenskou republikou, schválené Výborom SSLG dňa 2. marca 2012 ako záväzné pre odbor Lekárska genetika. Z pohľadu prezentovania podmienok kampane vyplýva nepriama podpora kampane zo zdrojov získaných z verejného zdravotného poistenia a v takom prípade vyjadrujeme nesúhlas s touto formou financovania.

Európska spoločnosť humánnej genetiky (ESHG) v r. 2011 navrhla pravidlá poskytovania „Direct-to-Consumer“ (DTC) genetických testov pre zdravotné účely (European Journal of HumanGenetics, doi:10.1038/ejhg.2010.129), ktorými sa riadi aj SSLG vo svojich usmerneniach. SSLG má za to, že takto propagovaným genetickým testovaním uvedené usmernenia nie sú rešpektované.

V týchto súvislostiach konštatujeme:

  • V súvislosti s formou realizácie predmetnej analýzy, sa nejedná o genetické testovanie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zdravotníckych zákonov, čo v kampani ZP nie je jasne uvedené. Poskytovateľ služby propagovanej ZP nie je zaradený do siete zdravotníckych pracovísk a poskytuje výkon bez vstupnej lekárskej konzultácie a indikácie, ako aj bez záverečnej lekárskej konzultácie spojenej s interpretáciou výsledku testu.
  • ZP v súčasnosti výrazne limituje platby za odborne indikované genetické vyšetrenia u jednotlivých zmluvných poskytovateľov, pričom títo musia spĺňať kvalitatívne požiadavky na materiálno-technické a personálne vybavenie, ako aj požiadavky akreditačnej normy a externej kontroly kvality. ZP však propaguje uskutočnenie uvedeného test subdodávateľsky, mimo územia SR a mimo oblasti zdravotnej starostlivosti.
  • Kampaňou ZPD môže dôjsť k odbornému zavádzaniu klientov, pretože ponúkaný test je určený na identifikáciu predispozícií, a teda na predikciu rizika, ale na druhej strane nespĺňa parametre diagnostických genetických vyšetrení v zdravotníctve v zmysle klinicko-genetického vyšetrenia, genetickej konzultácie, indikácie genetického testovania a interpretácie výsledkov genetickej laboratórnej analýzy.

Takýto prístup môže škodiť vnímaniu odbornej úrovne štandardne indikovaných genetických vyšetrení u laickej ako aj odbornej verejnosti. 

  • Propagovaná suma ponúkaného vyšetrenia nezohľadňuje celkové náklady spojené so splnením vyššie menovaných kvalitatívnych požiadaviek u zmluvných poskytovateľov (prístrojové, personálne, akreditačné).
  • Aktuálne ZP obmedzuje úhradu výkonov genetických konzultácií aj v zdravotne indikovaných prípadoch. V prípade uskutočnenia predmetného vyšetrenia predpokladáme, že pacienti/klienti môžu požiadať o interpretáciu výsledku testu lekára, resp. lekárskeho genetika, ktorý však na základe nesplnenia indikačných kritérií nemá povinnosť takúto zdravotnú starostlivosť poskytnúť.

Taktiež predpokladáme, že niektoré výsledky uvedeného vyšetrenia môžu viesť u niektorých osôb k obavám o svoje zdravie a ku požiadavke vykonania ďalších laboratórnych zdravotníckych výkonov, ako napr. detekcia ďalších nositeľov zistenej mutácie v rodine, vylúčenie recesívne dedičnej choroby, až po pre-koncepčnú alebo prenatálnu diagnostiku a pod.

Otázkou je, či budú takéto výkony následne hradené zo zdrojov ZP?

Na základe uvedeného Výbor SSLG nesúhlasí s takto vytvorenou marketingovou kampaňou pre poistencov ZP a zároveň neodporúča svojim členom – lekárom genetikom povinnosť interpretácie uvedeného vyšetrenia v rámci genetickej konzultácie.

Dňa, 7.4.2021

Členovia Výboru SSLG SLS

Stanovisko vo formáte PDF