Ústav genetiky a molekulovej medicíny Viliama Izakoviča, LF SZU,
TK kurz 13867
Klinická cytogenetika a molekulová patológia v medicíne
27.04. - 30.04.2015 

Program

Pondelok 27.04.2015

8.00 – 9.00     Úvod, história a prax klinicko-genetickej starostlivosti.
Doc.MUDr. Darina Ďurovčíková, CSc. 
9.00 – 10.00    Organizácia ľudského genómu.
RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD.
10.00 - 12.00     Metódy detekcie mutácií v ľudskom genóme.
RNDr. Regína Lohajová Behulová,PhD.
13.00 - 15.00    Chromozómy X, Y a poruchy pohlavného vývinu.
RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD.

Utorok 28.4.2015

8.00 – 9.00     DNA testovanie, typy testov a požiadavky z klinicko-genetickej praxe.
Doc. MUDr. Darina Ďurovčíková, CSc.
9.00 – 10.00    Molekulové základy kancerogenézy.
RNDr. Katarína Závodná, PhD.
10.00 – 12.00     Využitie molekulovej biológie v diagnostike solídnych tumorov.
RNDr. Katarína Závodná, PhD.
13.00 – 15.00    Metódy sekvenovania novej generácie (NGS,WGS) a prvé skúsenosti s pohľadu klinického genetika.
RNDr. Michal Konečný, PhD.
MUDr. Mária Geryková Bujalková, PhD.

Streda 29.04.2015

8.00 – 9.00     Princíp a základné metódy identifikácie chromozómov.
RNDr. Ivana Hojsíková
9.00 – 11.00    Molekulové a molekulovo-cytogenetické metódy
v diagnostike monitorovaní pacientov s hemoblastózami.
RNDr. Ivana Hojsíková
11.00 – 12.00     Konštitučné chromozómové anomálie, syndrómy chromozómovej instability,
klinika, diagnostické metódy.
Doc. MUDr. Darina Ďurovčíková, CSc.
13.00 – 15.00    Array CGH a jej využitie v diagnostike a liečbe.
Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD.
15.00 – 17.00   Mikrodelečné syndrómy ako zriedkavé ochorenia
algoritmy diagnostických testov, kazuistiky z praxe.
Doc. MUDr. Darina Ďurovčíková, CSc.

Štvrtok 30. 3. 2015

8.00 – 9.00     Genetické aspekty porúch fertility a riziková gravidita.
Doc. MUDr. Darina Ďurovčíková, CSc.
9.00 – 12.00    Prenatálna genetická diagnostika ,VVCH.
Doc. MUDr. Darina Ďurovčíková, CSc.
13.00 – 16.00     Predimplantačná diagnostika ( postupy, diagnostické metódy).
Aneutest a pokročilé metódy neinvazívnych prenatálnych testov z krvi matky.
RNDr. Iveta Černáková, PhD., RNDr. Róbert Petrovič, PhD.

Záver a zhodnotenie kurzu: Doc.MUDr.Darina Ďurovčíková,CSc., RNDr. Regína Lohajová Behulová,PhD.

Honorovaní na dohodu: RNDr. Iveta Černáková, PhD. – 3 hod
RNDr. Róbert Petrovič, PhD. - 2 hod
Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD. – 2 hod
RNDr. Michal Konečný, PhD. – 1 hod
MUDr. Mária Geryková Bujalková, PhD. – 1 hod

V Bratislave 31.03.2015 Doc.MUDr. Darina Ďurovčíková, CSc.