Konferencia XXII. Biologické dni s podtitulom "Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu" sa uskutoční v Kongresovom Centre v Smoleniciach.

Termín: 23. - 25. októbra 2017
Organizátori: Biomedicínske centrum SAV a Česko-slovenská biologická spoločnosť
Web podujatia a registrácia: www.biologickedni2017.sk

Tématické okruhy:

 • Molekulárna patofyziológia ochorení
 • Molekulárna epidemiológia chronických ochorení
 • Dedičné syndrómy
 • Molekulárna diagnostika chronických ochorení a individualizácia liečby
 • Nové metódy pre včasnú detekciu, diagnostiku a sledovanie progresie
 • Biomarkery pre sledovanie terapeutickej odpovede
 • Genómové analýzy a ich využitie v praxi
 • Moderné technológie pri výskume v biomedicíne
 • Štúdium nových molekulárnych cieľov a presmerovanie liečiv (drug-repurposing)
 • Mechanizmy liekovej rezistencie
 • Bunkové a zvieracie modely na štúdium ochorení
 • Nové smery v štúdiu infekčných ochorení a aktuálne problémy
 • Význam nekódujúcich RNA pri diagnostike a liečbe chronických ochorení
 • Rizikové faktory chronických ochorení: biologické, genetické a sociálne
 • Komplexný prístup k liečbe – životospráva, pohybová aktivita a menežment stresu
 • Komorbidity a ovplyvnenie liečby
 • Prevencia a liečba diabetu a kardiovaskulárnych ochorení
 • Regeneratívna medicína pri liečbe kardiovaskulárnych ochorení
 • Endoteliálna epigenetika a regenerácia ciev (vascular repair)
 • Primárna, sekundárna a terciárna prevencia chronických ochorení
 • Varia

smolenices

Pozvánka vo formáte PDF