História Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky

Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky (SSLG) má spoločnú históriu vzniku s Českou spoločnosťou lekárskej genetiky. V roku 1967 bola v Prahe založená Spoločnosť lekárskej genetiky Československej lekárskej spoločnosti J.E. Purkyňe. Prvým predsedom genetickej spoločnosti bol zvolený Prof.MUDr. Bohumil Sekla, DrSc.
Po vyhlásení česko-slovenskej federácie dňa 28. októbra 1968 sa začali vytvárať nové národné a federálne úrady a organizácie. V roku 1969 bola zaregistrovaná Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) ako právnická osoba a spolu s Českou lekárskou spoločnosťou tvorila Československú lekársku spoločnosť J. E. Purkyně. Odborné lekárske spoločnosti na Slovensku sa stali organizačnými zložkami Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Aj po vzniku národných genetických spoločností pokračovala úzka spolupráca českých a slovenských genetikov. Bol vytvorený funkčný federálny výbor a organizovali sa spoločné celoštátne odborné zjazdy. Prvý československý celoštátny zjazd lekárskej genetiky sa uskutočnil v r. 1972 v Plzni a ďalej sa zjazdy organizovali v 3 – 4-ročných intervaloch v rôznych mestách Čiech, Moravy a Slovenska. Posledný, v poradí siedmy československý celoštátny zjazd lekárskej genetiky sa konal 18.9.1991 v Prahe. Od 1.1.1993, po rozdelení Československa na dva samostatné štáty, je činnosť českej a slovenskej genetickej spoločnosti oddelená, napriek tomu pretrváva nadštandardná vzájomná spolupráca, ako aj kolegiálne a osobné kontakty členov.

Prvým predsedom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky bol prof. MUDr. Vladimír Vršanský, DrSc., funkciu vykonával v rokoch 1969 -1981. Druhým predsedom SSLG sa stal Doc. MUDr. Viliam Izakovič, CSc. (na obrázku), ktorého považujeme za zakladateľa klinickej genetiky na Slovensku. Bol vedúcou osobnosťou genetického odboru v pedagogickej aj klinickej oblasti až do svojej náhlej smrti 26. mája 1986. V rokoch 1986 – 1990 bol predsedom SSLG Prof.MUDr. Štefan Sršeň, DrSc. Funkciu vedeckého sekretára SSLG postupne vykonávali: RNDr. Vladimír Ferák,CSc., MUDr. Margita Lukáčová,CSc. a RNDr. Jan Dejmek, CSc. Po zmene režimu a prvých demokratických voľbách v máji 1990 sa predsedom SSLG stal MUDr. Peter Križan, CSc. a vedeckou sekretárkou RNDr. Zuzana Luptáková, CSc. MUDr. Križan vykonával funkciu predsedu SSLG počas troch 4-ročných volebných období. Od r. 2002 je predsedom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky Doc.RNDr. Ľudovít Kádaši, DrSc. RNDr. Luptáková sa funkcie vedeckej sekretárky SSLG vzdala v r. 1993 v súvislosti s odchodom na pracovisko v inom rezorte. Od r. 1993 funkciu vedeckej sekretárky vykonáva MUDr. Eva Véghová prakticky kontinuálne až do súčasnosti.

Od začiatku svojej existencie SSLG podporovala rozvoj lekárskej genetiky na Slovensku. Zásluhou Doc. Izakoviča bola vypracovaná a v r.1972 schválená prvá Koncepcia lekárskej genetiky ako samostatného medicínskeho odboru. Tým boli vytvorené podmienky na vybudovanie siete genetických pracovísk na celom území Slovenska. Zároveň bol vypracovaný systém pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania v lekárskej genetike.

SSLG sa podieľa na zvyšovaní odbornej úrovne zdravotnej starostlivosti v oblasti klinickej genetiky a jej diagnostických metód organizovaním odborných konferencií. V súčasnosti najvýznamnejším podujatím SSLG je Izakovičov memoriál, ktorý sa koná každoročne od r.1990.

SSLG od r.1999 udeľuje Pamätnú medailu Viliama Izakoviča ako ocenenie osobností, ktoré dosiahli mimoriadne výsledky v odbore lekárskej genetiky.

Staňte sa členmi SSLG!

Ak sa chcete stať členom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky SLS, prevezmite si prihlášku a postupujte podľa pokynov v dokumente.

Poplatky sú plne v kompetencii SLS. Ich výška sa riadi stanovami Slovenskej lekárskej spoločnosti. Štruktúra poplatkov je dostupná na stránke SLS.

Kontakt

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.