SSLG

Stanovy SSLG

Stanovy Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky

Čl. 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

(1) Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky (ďalej len ,,SSLG“) je dobrovoľné, mimovládne, nezávislé občianske združenie a odborno-vedecká organizácia, ktorej hlavným poslaním je rozvoj odbornej úrovne lekárskej genetiky.
(2) SSLG je právnickou osobou v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
(3) SSLG je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti (ďalej len ,,SLS“).
(4) SSLG môže vstupovať ako samostatný subjekt do právnych vzťahov s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.
(5) SSLG pôsobí na území celej Slovenskej republiky.
(6) Sídlom SSLG je GHC GENETICS SK, s.r.o., Vedecký park UK, Ilkovičova 6335/8, 841 01 Bratislava – Karlova Ves, Slovenská republika.

Čl. 2
CIELE A ČINNOSŤ

(1) Cieľom SSLG je rozvíjať odbor lekárskej genetiky.
(2) SSLG realizuje tento cieľ:
a) iniciovaním a sprostredkovaním prenosu najnovších vedeckých odborných medicínskych diagnostických a liečebných poznatkov do praxe formou kontinuálneho ďalšieho vzdelávania,
b) odbornou garanciou kontinuálneho ďalšieho vzdelávania lekárov, VŠ–nelekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov v lekárskej genetike,
c) podporou výskumu v lekárskej genetike,
d) iniciovaním, predkladaním, presadzovaním a publikáciou návrhov a stanovísk k:
1. otázkam súvisiacim s odbornosťou a vedeckosťou lekárskej genetiky,
2. možnostiam uplatňovať preventívne, diagnostické a liečebné postupy na aktuálnej vedeckej úrovni v praxi lekárskej genetiky,
3. otázkam legislatívnej úpravy problematiky lekárskej genetiky,
4. otázkam etiky lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov,
5. otázkam špecializačných náplní v lekárskej genetike a k otázkam koncepcie lekárskej genetiky,
6. návrhom odborníkov za členov vládnych i mimovládnych orgánov riešiacich problematiku lekárskej genetiky,
e) podieľaním sa na expertnej činnosti,
f) participáciou pri postgraduálnej výchove v lekárskej genetike,
g) podieľať sa v súčinnosti s partnerskými vládnymi a mimovládnymi organizáciami na ochrane zdravia a prevencii geneticky podmienených ochorení.
(3) V rámci kontinuálneho ďalšieho vzdelávania SSLG:
a) usporadúva odborné vedecké podujatia (kongresy, sympóziá, konferencie, prednášky, semináre, kurzy, školenia a pod.) a ďalšie akcie (sprievodné výstavy a sympóziá medicínskych a farmaceutických spoločností), ktoré prispejú k plneniu poslania SSLG ,
b) vysiela a podporuje účasť svojich členov na odborných a vedeckých podujatiach v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí,
c) vydáva alebo sa podieľa na vydávaní odborných medicínskych časopisov, zborníkov, bulletinov, publikácií a iných informačných materiálov,
d) garantuje vedeckú náplň sympózií, farmaceutických a iných medicínskych spoločností, ak o to požiadajú a ak je náplň týchto sympózií v súlade s poslaním SSLG,
e) iniciuje a podporuje vznik pracovných skupín združujúcich členov SSLG zaoberajúcich sa špecifickou problematikou lekárskej genetiky.
(4) SSLG spolupracuje s medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa problematikou lekárskej genetiky, zastupuje a obhajuje odborné záujmy lekárskych genetikov v domácich a medzinárodných odborných organizáciách.
(5) SSLG udeľuje ocenenia Slovenskej genetickej spoločnosti za významný prínos k rozvoju lekárskej genetiky a navrhuje svojich členov na udelenie cien, medailí a čestných titulov Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Čl. 3
DRUHY ČLENSTVA V SSLG

(1) SSLG má nasledujúce druhy členstva:
a) riadne,
b) čestné,
c) zahraničné,
d) kolektívne.
(2) Riadnym členom SSLG sa môže stať fyzická osoba, ktorá je lekárom, VŠ nelekárom, iným zdravotníckym pracovníkom, iným pracovníkom v zdravotníctve a v príbuznom odbore, študent medicíny a iných zdravotníckych odborov s trvalým pobytom na území SR a ktorá sa stotožňuje s poslaním, cieľmi a so stanovami SSLG.
(3) Záujemca o riadne členstvo podáva písomnú žiadosť, v ktorej uvedie osobné údaje a kvalifikáciu. Členstvo vzniká kladným rozhodnutím výboru SSLG vyhotovenom v písomnej forme.
(4) Čestné členstvo udeľuje výbor SSLG za mimoriadne zásluhy o rozvoj lekárskej genetiky.
Čestný člen SSLG má všetky práva riadneho člena, neplatí však členské príspevky. Podmienky a postup udeľovania čestného členstva upraví Štatút cien a pôct.
(5) Zahraničným členom SSLG sa môže stať každý lekár alebo iný zdravotnícky pracovník pracujúci v odbore lekárskej genetiky, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(6) Zahraničné členstvo vzniká rovnakým spôsobom ako riadne členstvo. Zahraničný člen nemá právo byť volený do orgánov SSLG. Ostatné práva a povinnosti má rovnaké ako riadny člen.
(7) Kolektívnym členom SSLG sa môže stať medicínske občianske združenie, ktorého členovia pracujú v oblasti lekárskej genetiky a ktorého stanovy nie sú v rozpore s úlohami a činnosťou SSLG.
(8) Záujemca o kolektívne členstvo podáva prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu písomnú žiadosť, ktorej súčasťou sú stanovy žiadateľa. Členstvo vzniká kladným rozhodnutím výboru SSLG vyhotovenom v písomnej forme. Práva a povinnosti kolektívneho členstva budú pre každého kolektívneho člena upravené v osobitnej zmluve.

Čl. 4
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV SSLG

(1) Riadny, čestný a zahraničný člen SSLG má právo:
a) zúčastňovať sa činností SSLG,
b) voliť a byť volený do orgánov SSLG okrem zahraničného člena SSLG, ktorý nemá právo
byť volený,
c) navrhovať zmeny stanov a vnútorných predpisov SSLG,
d) predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom SSLG,
e) na zvýhodnený prístup na podujatia SSLG,
f) využívať služby poskytované členom orgánmi SSLG,
g) na informácie o aktivitách SSLG,
h) byť navrhovaný na členstvo v odborných komisiách a výboroch štátnych orgánov, komôr, domácich a zahraničných partnerských organizácií a mimovládnych inštitúcií, ktorých záujmy a predmet činnosti nie sú v rozpore s poslaním SSLG,
i) byť vysielaný a zúčastňovať sa zahraničných odborných podujatí a študijných pobytov,
j) uchádzať sa o ocenenia SSLG a SLS.
(2) Kolektívny člen SSLG má právo:
a) na zvýhodnený prístup na podujatia spoločnosti,
b) využívať služby poskytované členom orgánmi SSLG,
c) na informácie o aktivitách spoločnosti,
d) uchádzať sa o ocenenia SSLG a SLS.
(3) Členovia SSLG sú povinní:
a) dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy SSLG a všeobecne platné právne predpisy,
b) nepoškodzovať a neohrozovať záujmy (etické, odborné, ekonomické a iné) a činnosť SSLG,
c) pravidelne a v lehote splatnosti platiť členské príspevky s výnimkou čestných členov SSLG,
d) riadne vykonávať zverenú funkciu,
e) hospodáriť riadne s prostriedkami zverenými SSLG,
f) poskytovať údaje do registrov vedených SSLG,
g) poskytovať údaje pre potreby členskej evidencie.

Čl. 5
ZÁNIK A POZASTAVENIE ČLENSTVA V SSLG

(1) Riadne a zahraničné členstvo zaniká:
a) úmrtím člena,
b) vystúpením člena z SSLG ku dňu doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo SSLG výboru SSLG,
c) vylúčením člena pre hrubé porušenie stanov, alebo pre neplatenie členských príspevkov počas 2 kalendárnych rokov po predchádzajúcom písomnom upozornení SSLG,
d) vylúčením zo združenia rozhodnutím výboru SSLG, najmä pre neplnenie členských povinností alebo pre iné závažné dôvody (napr. trestná činnosť),
e) zánikom SSLG.
(2) Návrh na vylúčenie člena z SSLG môže podať každý člen SSLG. O vylúčení rozhoduje výbor SSLG rozhodnutím, ktoré sa vyhotovuje v písomnej forme. Rozhodnutie sa doručuje členovi, o ktorého vylúčení sa rozhoduje.
(3) Kolektívne členstvo zaniká:
a) vystúpením z SSLG ku dňu doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z SSLG výboru SSLG,
b) zánikom člena – právnickej osoby,
c) vylúčením zo združenia rozhodnutím výboru SSLG, ak je činnosť kolektívneho člena v rozpore s úlohami a činnosťou SSLG,
d) zánikom SSLG.
(4) Čestné členstvo zaniká:
a) vzdaním sa členstva,
b) úmrtím člena,
c) zánikom SSLG.
(5) Zánikom členstva zaniká aj výkon funkcie v orgánoch SSLG.
(6) Členstvo môže byť každému členovi pozastavené výborom SSLG. Pri pozastavenom členstve člen nemá právo využívať práva a iné výhody poskytované SSLG.
(7) Pozastavenie môže byť uskutočnené na základe:
a) vlastnej žiadosti člena,
b) výborom SSLG pre dôvodné podozrenie z činnosti, na základe ktorej môže členovi zaniknúť členstvo vylúčením zo združenia. Výbor SSLG je povinný pozastavenie, jeho dôvody a dobu zverejniť, pričom pozastavenie nesmie presiahnuť primeranú dobu potrebnú na prešetrenie obvinení voči členovi.

Čl. 6
ORGÁNY SSLG

(1) Orgánmi SSLG sú:
a) valné zhromaždenie členov,
b) výbor,
c) dozorná rada,
d) prezident SSLG,
e) viceprezident SSLG,
f) tajomník SSLG.
(2) Orgánmi SSLG sú aj komisie SSLG, sekretariát SSLG a pracovné skupiny SSLG, ak sú
zriadené.

Čl. 7
VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV

(1) Valné zhromaždenie členov je najvyšším orgánom SSLG.
(2) Valné zhromaždenie členov sa môže konať ako riadne alebo mimoriadne.
(3) Riadne valné zhromaždenie sa uskutočňuje 1-krát ročne spravidla v rámci odborného kongresu SSLG. Zvoláva ho a jeho program navrhuje výbor SSLG.
(4) Mimoriadne valné zhromaždenie môže byť zvolané z rozhodnutia výboru SSLG, ak o to požiada väčšina členov dozornej rady SSLG formou uznesenia dozornej rady SSLG alebo na základe písomnej žiadosti najmenej 1/3 členov SSLG. Výbor SSLG je povinný na základe tejto žiadosti zvolať mimoriadne valné zhromaždenie do 60 dní od doručenia tejto žiadosti. V prípade ak výbor SSLG túto svoju povinnosť nesplní, je dozorná rada SSLG oprávnená sama zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Akýkoľvek odkaz na valné zhromaždenie v týchto stanovách sa použije aj na mimoriadne  valné zhromaždenie, pokiaľ to stanovy výslovne nevylučujú.
(5) O zvolaní a programe valného zhromaždenia členov je povinný výbor SSLG informovať členov SSLG najmenej 4 týždne pred konaním zasadnutia valného zhromaždenia. Obdobnú povinnosť má aj dozorná rada SSLG ak sama zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie.
(6) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomných akýkoľvek počet členov.
(7) Uznesenia valného zhromaždenia sú platné, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. Na prijatie uznesenia podľa čl. 17 ods. 1 písm. a) sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov SSLG.
(8) Do právomoci valného zhromaždenia členov patrí:
a) schvaľovať stanovy SSLG,
b) schvaľovať návrhy na zmeny stanov a vnútorných predpisov, ak boli vopred
prerokované a schválené výborom SSLG,
c) schvaľovať základné vnútorné predpisy SSLG,
d) schvaľovať správu o činnosti SSLG, vrátane správ o činnosti jednotlivých orgánov SSLG
za uplynulé obdobie,
e) rozhodovať o zrušení SSLG.
(9) Zasadnutie valného zhromaždenia a mimoriadneho valného zhromaždenia sa môže uskutočniť aj korešpondenčnou formou, ak tak určí zvolávateľ valného zhromaždenia alebo mimoriadneho valného zhromaždenia. Zvolávateľ valného zhromaždenia alebo mimoriadneho valného zhromaždenia v takomto prípade určí primeranú časovú lehotu v rámci ktorej sa budú môcť členovia písomne vyjadriť k jednotlivým bodom zasadnutia valného zhromaždenia alebo mimoriadneho valného zhromaždenia, resp. navrhnúť uznesenia valného zhromaždenia alebo mimoriadneho valného zhromaždenia a primeranú časovú lehotu na hlasovanie o jednotlivých návrhoch uznesení. Podrobnosti o konaní valného zhromaždenia alebo mimoriadneho valného zhromaždenia upraví v prípade potreby svojím uznesením výbor SSLG.

Čl. 8
VÝBOR SSLG

(1) Výbor SSLG je výkonným orgánom SSLG a riadi činnosť SSLG.
(2) Výbor SSLG má 11 členov. Členmi výboru sú vždy prezident, viceprezident a tajomník.
(3) Funkčné obdobie členov výboru je štvorročné.
(4) Ak v priebehu funkčného obdobia niekto z členov výboru rezignuje na členstvo vo výbore, viac ako 6 mesiacov sa nemôže zúčastňovať zasadnutí výboru alebo z iných dôvodov mu členstvo vo výbore zanikne, výbor sa doplní o náhradníkov podľa poradia hlasov získaných v posledných voľbách do výboru SSLG.
(5) Výbor zasadá najmenej 2-krát ročne. Zvoláva ho prezident SSLG alebo viceprezident SSLG.
(6) Výbor je uznášaniaschopný, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru. Rokovanie výboru vedie prezident, v jeho neprítomnosti viceprezident alebo iný poverený člen výboru. Z rokovania výboru SSLG sa vyhotovuje zápisnica.
(7) Procedurálne návrhy sú schválené, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru. V prípade rovnosti hlasov má prezident (v jeho neprítomnosti člen výboru vedúci schôdzu) rozhodujúci hlas.
(8) Iné ako procedurálne návrhy sú schválené, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru.
(9) Návrhy na personálne obsadenie komisií SSLG a pracovných skupín SSLG zriadených výborom sú schválené, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru.
(10) Výbor hlasuje verejne. Hlasovanie o akomkoľvek návrhu môže byť aj tajné, ak sa preň vo verejnom hlasovaní rozhodne aspoň 6 členov výboru.
(11) Výboru SSLG prislúcha najmä:
a) riadiť činnosť SSLG v období medzi valnými zhromaždeniami v súlade s uzneseniami valného zhromaždenia,
b) hospodáriť s majetkom SSLG podľa stanov a vykonávacích predpisov SSLG,
c) zvolávať valné zhromaždenie SSLG,
d) predkladať valnému zhromaždeniu k schváleniu správu o činnosti, správu o hospodárení a plán činnosti,
e) navrhovať zmeny stanov a vykonávacích predpisov,
f) predkladať valnému zhromaždeniu k schváleniu návrh výšky členských príspevkov, návrh na vznik a zánik pracovných skupín a komisií a návrhy všetkých zásadných zmien týkajúcich sa obsahu činnosti SSLG,
g) udeľovať ocenenia SSLG,
h) rozhodovať o výbere členov SSLG na odborné podujatia, grantové a iné študijné pobyty v Slovenskej republike a v zahraničí, a na členstvo v zahraničných odborných organizáciách,
i) vyjadrovať sa k zásadným otázkam koncepcie lekárskej genetiky a jej realizácie,
k otázkam postgraduálneho vzdelávania v lekárskej genetike a taktiež k situácii v chorobnosti a mortalite na genetické ochorenia v Slovenskej republike,
j) spolupracovať pri udeľovaní certifikátov a licencií potrebných k špecializovaným diagnostickým a terapeutickým výkonom v lekárskej genetike s organizáciami zákonne určenými na udeľovanie,
k) spolupracovať s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, s inými odbornými spoločnosťami a so zdravotnými poisťovňami na tvorbe optimálnych diagnostických a liečebných postupov,
l) spolupracovať s príslušnými inštitúciami (Ministerstvo zdravotníctva SR, zdravotné poisťovne) pri definovaní rozsahu finančného ohodnotenia diagnostických a terapeutických genetických výkonov,
m) spolupracovať pri vedení registrov v lekárskej genetike v Slovenskej republike,
n) organizovať kongresy SSLG a ďalšie odborné podujatia s problematikou lekárskej genetiky,
o) organizovať súťaže o najproduktívnejších členov SSLG, súťaže o najlepšie publikácie
a monografie s problematikou lekárskej genetiky,
p) koordinovať odborné podujatia pracovných skupín,
q) využívať profesionálne služby na výkon administratívnych prác a organizáciu odborných podujatí.
(12) Prezident SSLG a viceprezident SSLG sú štatutárnym orgánom SSLG, zastupujú SSLG navonok za podmienok určených v bode 13 tohto článku. Prezident SSLG riadi schôdze výboru SSLG a valného zhromaždenia členov.
(13) V mene SSLG koná navonok vo vzťahu k tretím osobám a podpisuje prezident SSLG a viceprezident SSLG spoločne. Prezident SSLG je  oprávnený konať navonok vo vzťahu k tretím osobám za SSLG samostatne len pri preberaní zásielok adresovaných SSLG a pri bežných úkonoch, z ktorých nevyplýva pre SSLG záväzok vyšší ako 1000,- eur. Prezident SSLG a/alebo viceprezident SSLG môžu poveriť člena SSLG zastupovaním SSLG vo vzťahu k iným fyzickým osobám, právnickým osobám a orgánom verejnej správy vrátane správnych orgánov.
(14) Prezident SSLG sa ujíma funkcie na prvej schôdzi výboru po voľbách.
(15) V neodkladných prípadoch rozhoduje v mene výboru SSLG spoločne prezident, viceprezident a tajomník, ktorí o svojom rozhodnutí informujú výbor SSLG na najbližšom zasadnutí. Ak niektorý z funkcionárov výboru (prezident, viceprezident alebo tajomník) sa nenachádza na území Slovenskej republiky alebo nie je schopný z iných dôvodov vykonávať svoju funkciu, rozhodujú v neodkladných prípadoch v mene výboru SSLG spoločne zvyšní funkcionári výboru.
(16) Viceprezident zastupuje prezidenta SSLG v prípade, ak sa prezident nenachádza na území Slovenskej republiky alebo nie je schopný z iných dôvodov vykonávať svoju funkciu a na určitý úkon sa vyžaduje osobná prítomnosť prezidenta. Ustanovenie bodu 13 tohto článku stanov platí obdobne. Viceprezident okrem toho vykonáva úlohy, ktorými ho poveril výbor SSLG alebo valné zhromaždenie SSLG.
(17) Tajomník SSLG riadi a koordinuje evidenciu hospodárenia SSLG vrátane vedenia pokladne SSLG a je zodpovedný za archiváciu všetkých písomných dokladov súvisiacich s činnosťou SSLG. Tajomník vykonáva okrem toho úlohy, ktorými ho poveril výbor SSLG alebo valné zhromaždenie SSLG.
(18) Výbor si na svojom prvom zasadnutí volí prezidenta, viceprezidenta a tajomníka zo svojho stredu v tajných voľbách. Do vykonania tejto voľby je prezidentom osoba, ktorá bola prezidentom v predchádzajúcom volebnom období. Obdobne sa toto ustanovenie vzťahuje na viceprezidenta a tajomníka.
(29) Voľba prezidenta, viceprezidenta a tajomníka je jednokolová, ak ktorýkoľvek kandidát získal nadpolovičný počet hlasov všetkých členov výboru už v prvom kole. Ak v prvom kole nezískal žiadny kandidát nadpolovičný počet hlasov všetkých členov výboru, do ďalšieho kola postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V druhom kole k zvoleniu postačuje jednoduchá väčšina hlasov vo výbore.
(21) Výbor je oprávnený v priebehu svojho funkčného obdobia kedykoľvek odvolať prezidenta výboru s tým, že súčasne s odvolaním pristúpi k voľbe nového prezidenta. Obdobne sa toto ustanovenie použije aj na viceprezidenta a tajomníka.

Čl. 9
DOZORNÁ RADA SSLG

(1) Dozorná rada je kontrolným orgánom SSLG.
(2) Dozorná rada má troch členov.
(3) Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s členstvom vo výbore SSLG.
(4) Funkčné obdobie dozornej rady SSLG sa zhoduje s funkčným obdobím výboru SSLG.
(5) Ak v priebehu funkčného obdobia niekto z členov dozornej rady SSLG rezignuje na členstvo v dozornej rade SSLG, viac ako 6 mesiacov sa nemôže zúčastňovať zasadnutí dozornej rady SSLG alebo z iných dôvodov mu členstvo v dozornej rade SSLG zanikne, dozorná rada SSLG sa doplní o náhradníkov podľa poradia hlasov získaných v posledných voľbách do dozornej rady SSLG.
(6) Činnosť dozornej rady riadi jej predseda. Podpredseda dozornej rady zastupuje predsedu dozornej rady v prípade, ak sa predseda dozornej rady nenachádza na území Slovenskej republike alebo nie je schopný z iných dôvodov vykonávať svoju funkciu.
(7) Na voľbu predsedu a podpredsedu dozornej rady SSLG sa primerane použijú ustanovenia o voľbe prezidenta, viceprezidenta a tajomníka výboru SSLG.
(8) Dozornej rade prislúcha:
a) kontrolovať činnosť výboru SSLG, či je v súlade so stanovami, s vnútornými predpismi SSLG a uzneseniami valného zhromaždenia SSLG,
b) kontrolovať hospodárenie SSLG,
c) riešiť sťažnosti členov SSLG,
d) v mimoriadnych prípadoch, najmä ak nie je výbor SSLG dlhodobo uznášaniaschopný, zorganizovať nové voľby do SSLG,
e) zvolať mimoriadne valné zhromaždenie za podmienok stanovených v týchto stanovách.
(9) Dozorná rada podáva písomnú správu o svojej činnosti 1-krát ročne na valnom zhromaždení SSLG. Výbor SSLG môže kedykoľvek požiadať dozornú radu o písomnú správu o činnosti.

Čl. 10
KOMISIE SSLG

(1) Komisie SSLG sú trvalými alebo dočasnými orgánmi SSLG, ktoré operatívne riešia aktuálne otázky a vzniknuté situácie (ako napríklad volebná komisia, grantová komisia, komisia na vypracovanie určitého stanoviska a pod.).
(2) Trvalé a dočasné komisie zriaďuje a ich členov menuje výbor SSLG.
(3) Trvalé komisie podávajú výboru SSLG správu jedenkrát ročne, ostatné komisie podľa termínov, ktoré určuje výbor SSLG.

Čl. 11
SEKRETARIÁT SSLG

(1) Výbor je oprávnený v prípade potreby zriadiť ako svoj pomocný orgán sekretariát SSLG.
(2) Zloženie, riadenie, činnosť a financovanie sekretariátu SSLG určí výbor v osobitnom uznesení, ktorým sa schváli štatút sekretariátu SSLG.

Čl. 12
VOĽBY DO VÝBORU SSLG A DOZORNEJ RADY SSLG

(1) Voľby členov výboru SSLG a dozornej rady SSLG sú korešpondenčné, jednokolové, tajné a priame. Voľby je možné vykonať namiesto korešpondenčnej formy aj elektronickými prostriedkami.
(2) Voľby riadi trojčlenná volebná komisia. Členov volebnej komisie schvaľuje výbor SSLG, ktorý ustanoví aj predsedu volebne komisie.
(3) Voľby vyhlasuje výbor SSLG najmenej 90 dní pred ukončením svojho riadneho funkčného obdobia.
(4) Člen SSLG je spôsobilý kandidovať do výboru SSLG a dozornej rady SSLG ak:
a) je riadnym alebo čestným členom,
b) nemá pozastavené členstvo v SSLG,
c) je spôsobilým na právne úkony v plnom rozsahu,
d) nebol za posledné dva roky odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.
(5) Kandidát na členstvo vo výbore SSLG alebo dozornej rady SSLG je navrhovaný iným členom SSLG. Každý člen SSLG má právo navrhnúť najviac 11 kandidátov na členstvo vo výbore SSLG a 3 kandidátov na členstvo v dozornej rade SSLG. Kandidát musí vyjadriť so svojou kandidatúrou súhlas.
(6) Volebná komisia rozpošle všetkým členom SSLG volebné lístky označené pečiatkou SSLG spolu s inštrukciami k voľbám na samostatnom liste. Samostatné volebné lístky sa vyhotovujú pre kandidátov do výboru SSLG a samostatné lístky pre kandidátov do dozornej rady SSLG. Toto ustanovenie sa použije primerane aj na elektronické voľby s tým, že volebné lístky a inštrukcie budú vyhotovené v elektronickej podobe tak, aby bolo zamedzené viacnásobnému hlasovaniu jedného člena SSLG o tom istom kandidátovi a aby bola zabezpečená tajnosť hlasovania. Na uskutočnenie elektronických volieb je volebná komisia oprávnená použiť aj služby tretej osoby, ktorá má s uskutočňovaním volieb elektronickými prostriedkami skúsenosti.
(7) Volebné lístky obsahujú mená kandidátov spôsobilých kandidovať do výboru SSLG a dozornej rady SSLG v abecednom poradí.
(8) Volebná komisia po sčítaní hlasov bezodkladne vyhlási výsledky volieb a zvolá zasadnutie novozvoleného výboru SSLG a dozornej rady SSLG do 30 dní odo dňa ukončenia volieb. Za deň uskutočnenia volieb sa na účely tohto bodu považuje posledný deň v ktorom je člen SSLG oprávnený odoslať volebný lístok na poštovú prepravu alebo uskutočniť hlasovanie elektronickým spôsobom.
(9) Volebná komisia vyhotoví zoznam všetkých kandidátov do výboru SSLG a dozornej rady SSLG podľa počtu získaných hlasov vo voľbách. Volebná komisia zoznam zverejňuje na oficiálnej internetovej stránke SSLG.
(10) Členmi výboru sa stáva 11 kandidátov s najvyšším počtom hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov na poslednom mieste rozhodne medzi  kandidátmi žreb, ktorý uskutoční predseda volebnej komisie v prítomnosti ostatných členov volebnej komisie.
(11) Členmi dozornej rady SSLG sa stávajú 3 kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov na poslednom mieste rozhodne medzi kandidátmi žreb, ktorý uskutoční predseda volebnej komisie v prítomnosti ostatných členov volebnej komisie.
(12) Odstupujúci výbor SSLG a osobitne prezident, viceprezident a tajomník sú povinní odovzdať kompletnú agendu týkajúcu a činnosti SSLG do 30 dní od prvého zasadnutia novozvoleného výboru do rúk prezidenta, viceprezidenta, tajomníka alebo iného povereného člena novozvoleného výboru SSLG.

Čl. 13
PRACOVNÉ SKUPINY SSLG

(1) V SSLG pôsobia pracovné skupiny zaoberajúce sa čiastkovými úlohami na úseku lekárskej genetiky.
(2) Vznik pracovnej skupiny schvaľuje výbor SSLG na základe písomnej žiadosti členov SSLG alebo z vlastného podnetu. Súčasťou žiadosti je návrh vymedzenia činnosti pracovnej skupiny.
(3) Vo svojej činnosti sa pracovná skupina riadi stanovami SSLG.
(4) Ak vnútorný predpis pracovnej skupiny neustanovuje inak, pracovná skupina zaniká alebo sa zlučuje s inou pracovnou skupinou na základe:
a) rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny členov pracovnej skupiny,
b) rozhodnutia výboru SSLG,
c) rozhodnutia dozornej rady SSLG za hrubé porušenie stanov po predchádzajúcom súhlase
výboru SSLG.
(5) Činnosť pracovnej skupiny riadi predseda pracovnej skupiny.
(6) Predsedu pracovnej skupiny menuje výbor SSLG.
(7) Zasadnutia pracovnej skupiny zvoláva predseda pracovnej skupiny.
(8) Predseda pracovnej skupiny má právo zúčastňovať sa zasadnutí výboru SSLG, avšak nemá hlasovacie právo ak sám nie je členom výboru.
(9) Hospodárenie pracovnej skupiny sa uskutočňuje prostredníctvom SSLG. Pracovná skupina môže po predchádzajúcom schválení výborom SSLG disponovať finančnými prostriedkami, ktoré svojou činnosťou získala.
(10) Ostatné podmienky činnosti pracovnej skupiny ustanoví vnútorný predpis pracovnej skupiny, ktorý schvaľuje výbor SSLG.

Čl. 14
HOSPODÁRENIE SSLG

(1) SSLG hospodári so svojim majetkom v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
(2) Zdrojom majetku SSLG sú najmä:
a) príspevky členov SSLG a poplatok za zapísanie nového člena SSLG vyberaných na základe sadzobníka schváleného výborom SSLG,
b) dotácie, subvencie, dary a sponzorské príspevky fyzických a právnických osôb,
c) dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,
d) príjmy z odborných podujatí organizovaných SSLG, najmä účastnícke poplatky, príjmy za zverejnenie odborných vedeckých informácií o produktoch a postupoch používaných v lekárskej genetike v informačných bulletinoch vydávaných pre odborné podujatia, príjmy za prezentáciu najnovších informácií a postupov na aktuálnej vedeckej úrovni vo forme sympózií, príjmy za prenájom plochy na prezentáciu vedeckých informácií a
produktov v oblasti lekárskej genetiky realizovaných farmaceutickými a inými spoločnosťami, príjmy z technicko-organizačného zabezpečenia prezentácie farmaceutických výrobkov a medicínskej techniky na odbornom podujatí usporiadanom SSLG,
e) iné príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov SSLG,
f) ostatné príjmy.
(3) Výšku členských príspevkov a ostatných poplatkov schvaľuje v sadzobníku výbor SSLG formou uznesenia.
(4) SSLG vedie účtovníctvo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. SSLG so svojím majetkom hospodári transparentne a so starostlivosťou riadneho hospodára. Účtovnú uzávierku za príslušné zdaňovacie obdobie
schvaľuje výbor SSLG.
(5) Za hospodárenie SSLG zodpovedá prezident SSLG a za evidenciu hospodárenia tajomník SSLG. Novozvolený prezident a tajomník preberajú zodpovednosť za hospodárenie SSLG až odo dňa odovzdania kompletnej účtovnej evidencie prezidentom, resp. tajomníkom z predchádzajúceho funkčného obdobia. Na návrh novozvoleného prezidenta alebo novozvoleného tajomníka alebo prezidenta alebo tajomníka z predchádzajúceho funkčného obdobia je výbor SSLG povinný nariadiť vykonanie nezávislej účtovnej kontroly (auditu) hospodárenia v predchádzajúcom volebnom období.

Čl. 15
NADÁCIE SSLG

(1) SSLG môže založiť nadácie s cieľom zreteľne informovať verejnosť o problematike genetických ochorení, podporovať výchovu verejnosti, podporovať výskumnú a odbornú činnosť v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby genetických ochorení.
(2) Nadácia založená SSLG bude samostatnou právnickou osobou v súlade so zákonom č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
(3) Do vzniku nadácie bude konať vo veciach súvisiacich so vznikom nadácie výbor SSLG alebo ním poverení členovia výboru SSLG.
(4) Podrobnosti fungovania nadácií založených SSLG budú upravené v príslušnej nadačnej listine.

 

Čl. 16
OCHRANA ZÁUJMOV SSLG

(1) SSLG si vyhradzuje právo používať názov ,,Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky“, ,,Slovak Society of Medical Genetics“, skratku ,,SSLG“ a logo SSLG.
(2) Pečiatky SSLG môžu používať výhradne prezident, viceprezident a tajomník SSLG.
(3) Grafická podoba loga SSLG a pečiatok SSLG budú uverejnené v osobitnom dokumente.
(4) Členovia môžu používať názvy a symboly SSLG upravené v ods. 1. len na oficiálnych dokumentoch, ktoré spoločnosť vydáva a len v prípadoch, keď k tomu dá vopred súhlas výbor SSLG.
(5) Členovia SSLG môžu používať názvy a symboly SSLG upravené v ods. 1 v odborných materiáloch, posudkoch, odporúčaniach, potvrdeniach a iných písomných materiáloch, v materiáloch zverejnených v masovokomunikačných prostriedkoch (najmä v periodickej tlači, rozhlase, televízii, zvukových záznamoch, obrazových záznamoch, audiovizuálnych záznamoch, počítačových sieťach a pod.), ktoré sa vydávajú vo vzťahu k členskej základni, navonok mimo členskej základne, voči lekárskej a laickej verejnosti, vždy len po predchádzajúcom súhlase výboru SSLG.
(6) Členovia SSLG môžu publikovať a vystupovať v celoštátnych, lokálnych, zahraničných a medzinárodných podujatiach a informačných médiách v mene Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky len po predchádzajúcom súhlase výboru SSLG.
(7) Názvy a symboly SSLG upravené v ods. 1 nemôžu v dokumentoch, tlačovinách, periodikách a iných písomných materiáloch, v materiáloch zverejnených v masovokomunikačných prostriedkoch (tlačového alebo netlačového charakteru) používať iné osoby, iné organizácie, odborné spoločnosti a pod. bez predchádzajúceho súhlasu Výboru SSLG.

Čl. 17
ZRUŠENIE SSLG

(1) SSLG sa zrušuje:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení,
c) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní, alebo
d) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
(2) O zrušení SSLG podľa ods. 1 písm. a) rozhoduje valné zhromaždenie členov dvojtretinovou väčšinou všetkých členov SSLG.
(3) Ak sa združenie zrušuje podľa ods. 1 písm. a) dobrovoľným rozpustením, výbor SSLG ustanoví likvidátora.
(4) Pri likvidácii SSLG sa najprv uhradia všetky pohľadávky SSLG. Majetok sa v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely.

Čl. 18
ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

(1) SSLG vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
(2) Tieto stanovy schválili členovia prípravného výboru a účinnosť nadobúdajú dňom registrácie združenia Ministerstvom vnútra SR.
(3) SSLG vzniká z doterajšej odbornej spoločnosti ,,Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky“, ktorá je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti.
(4) Všetky vnútorné právne predpisy doterajšej Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky – organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti ostávajú v platnosti, pokiaľ nie sú v rozpore s týmito stanovami.
(5) Členovia doterajšej Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky – organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti sa stávajú členmi tohto občianskeho združenia, pokiaľ neoznámia svoje rozhodnutie o vystúpení výboru SSLG v písomnej forme do 30 dní od registrácie týchto stanov
Ministerstvom vnútra SR.
(6) Orgány doterajšej Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky – organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti sa považujú za orgány SSLG podľa týchto stanov.
(7) Posledné voľby do orgánov doterajšej Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky – organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti sa považujú za voľby do orgánov SSLG podľa týchto stanov. Funkčné obdobie takto zvolených orgánov sa bude posudzovať podľa predpisov doterajšej Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky – organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti.
(8) Vznik právnych vzťahov, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti týchto stanov, sa posudzuje podľa vnútorných predpisov doterajšej Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky – organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti. Zmena a zánik týchto právnych vzťahov sa posudzujú podľa stanov a iných vnútorných predpisov SSLG.
(9) Na vzťahy neupravené týmito stanovami alebo inými vnútornými predpismi SSLG sa použijú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia vnútorných predpisov Slovenskej lekárskej spoločnosti.
(10) Odkazy na akýkoľvek zákon v týchto stanovách budú znamenať odkaz na tento zákon tak, ako bude v budúcnosti novelizovaný, schválený v novom znení či nahradený bez ohľadu na to, či sa tak stalo pred alebo po schválení týchto stanov a bude zahrňovať akékoľvek nariadenie, vyhlášku alebo iné podzákonné právne predpisy vydané na základe takéhoto zákona.
(11) Žiadne ustanovenie týchto stanov nemôže byť interpretované v rozpore s platným zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, Občianskym zákonníkom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak niektoré z takýchto ustanovení
možno interpretovať v súlade alebo nesúlade so spomenutými právnymi predpismi, platí výklad, ktorý je v súlade so spomenutými právnymi predpismi.

 

   Stanovy vo formáte PDF

Staňte sa členmi SSLG!

Ak sa chcete stať členom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky SLS, prevezmite si prihlášku a postupujte podľa pokynov v dokumente.

Poplatky sú plne v kompetencii SLS. Ich výška sa riadi stanovami Slovenskej lekárskej spoločnosti. Štruktúra poplatkov je dostupná na stránke SLS.

Kontakt

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.