Dátum a miesto konania : 11. marec 2015, Martin

Prezencia :
– prítomní členovia výboru : Kádaši, Konečný, Mlkvá, Ďurovčíková, Mišovicová, Mistrík,
Petrovič, Kantarská, Závodná
– ospravedlnení : Cisarik, Križan
– hostia : Čmelová, Valachová, Kršiaková,Vasil, Barošová, Šimko, Puschauerová, Kvasnicová

Program :
1. Otvorenie zasadania a schválenie programu
zasadanie otvoril predseda výboru SSLG prof.Kádaši. Navrhnutý program prítomní schválili.
2. Kontrola zápisnice
– diskusia ku genetickým hláseniam do Národného registra vývojových chýb
HO mailom vyzval o elektronické hlásenia ev. pri písomnej forme o zrozumiteľné vypisovanie
hláseniek
– metodické usmernenia pre vyšetrenie infertility bude dopracované do konca roka /A.Valachová, F.Cisarik/
– M.Konečný informoval o realizácii novej webovej stránky SSLG, doména ostáva tá istá, zmenil
sa dizajn stránky, M.Konečný vyzval členov výboru o dodanie aktuálnych návrhov, doplnení a foto
na stránku, doc. Ďurovčíková navrhla uverejňovať aj aktuality z postgraduálneho vzdelávania
3. Informácia/usmernenie o postgraduálnom vzdelávaní v odbore
doc. Ďurovčíková vyzvala garantov jednotlivých laboratórií aby informovali mladých kolegov pred
pohovorom na zaradenie na výkon práce v zdravotníctve o potrebe absolvovať príslušnú prípravu
a vzdelávacie aktivity. Zaradenie zákon zatiaľ umožňuje len absolventom určitých špecializovaných
smerov štúdia, konštatovaná nutnosť rozšíriť túto možnosť aj na absolventov iných biologických smerov
– potreba iniciovať zmenu zákona.
Špecializačné štúdium pre genetických laborantov zatiaľ nie je na Slovensku akreditované, v rámci
laboratórnej medicíny to s najväčšou pravdepodobnosťou ani nebude, naliehavá potreba nájsť garanta
štúdia v oblasti klinickej genetiky, keďže výnos MZ SR o minimálnych požiadavkách na personálne
zabezpečenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení príslušné vzdelanie vyžaduje.
4. Informácia o príprave XXVI. Izakovičovho memoriálu
doc. Šimko informoval o organizácii IM, akcia je plánovaná v termíne 30.9.-2.10.2015 na Zemplínskej
Šírave, možno podávať návrhy na memoriálovú prednášku, prvé informácie budú zverejnené na stránke
SSLG.
5. Rôzne
– diskutovaná bola otázka zatraktívnenia členstva v SSLG hlavne pre mladých kolegov, výbor sa zhodol na
možnosti zľavy z konferenčného poplatku na akcie SSLG, na stránke spoločnosti by sa mala spropagovať
odmena za najlepšiu publikáciu a mal by sa vytvoriť priestor na jej prezentáciu na IM
– najbližšou akciou organizovanou SZU bude diskusné sústredenie v lekárskej genetike- organizačne
poverená doc. Ďurovčíková, akcia je plánovaná na jún 2015. V tomto termíne sa uskutoční aj najbližšie
zasadnutie výboru SSLG.
– na záver prof. Kádaši tlmočil pozdrav od doc. Feráka, v ktorom vyjadril radosť nad obnovenou tradíciou
Martinských genetických dní.
6. Ukončenie zasadania výboru
Prof. Kádaši poďakoval prítomným za účasť

Zapísala MUDr.Iveta Mlkvá, vedecká sekretárka
Overil Prof.RNDr.Ľudevít Kádaši, DrSc., predseda výboru SSLG