SYNDRÓM HEREDITÁRNEHO KARCINÓMU PRSNÍKA, VAJEČNÍKOV A PANKREASU.

NCCN – Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast, Ovarian and Pancreatic

Version 2.2023 – January 10., 2023.

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/genetics_bop.pdf

Indikačné kritériá:

Molekulárno-genetické vyšetrenie génov asociovaných s predispozíciou k rakovine prsníka, vaječníkov, prostaty a pankreasu je indikované v nasledujúcich prípadoch:

 1. Pacienti z rodiny, kde bol potvrdený patogénny/potenciálne patogénny zárodočný variant génu asociovaného s predispozíciou k rakovine /prediktívne testovanie dokázaného variantu
 2. Pacienti spĺňajúci vyšetrovacie kritériá, ktorí už v minulosti podstúpili genetické vyšetrenie limitovaného rozsahu /vyšetrenie génov BRCA1 a BRCA2/ v odôvodnenej situácii.
 3. Rakovina v osobnej anamnéze:
  • Rakovina prsníka[1] v osobnej anamnéze + minimálne jedno z nasledujúcich kritérií:
   • ≤50 rokov v čase diagnózy
   • akýkoľvek vek v čase diagnózy, ak má pacientka zároveň:
    • triple negatívny karcinóm
    • mnohopočetné primárne (synchrónne/metachrónne) karcinómy
    • lobulárny karcinóm a súčasne difúzny karcinóm žalúdka v osobnej a/alebo rodinnej anamnéze
    • ≥1 prípad[2] rakoviny prsníka[1] u ženy vo veku ≤50 rokov v čase diagnózy/triple negatívny karcinóm prsníka u ženy v akomkoľvek veku
    • ≥1 prípad[2] rakoviny prsníka[1] u muža v akomkoľvek veku
    • ≥1 prípad[2] rakoviny vaječníkov[3], pankreasu[4] alebo prostaty[5] v akomkoľvek veku
    • ≥3 prípady rakoviny prsníka v rodine (vrátane pacientky a príbuzných z jednej línie rodiny)
    • ≥2 prípady rakoviny prsníka a prostaty v rodine (vrátane pacientky a príbuzných z jednej línie rodiny)
   • muž s rakovinou prsníka
 1. Rakovina vaječníkov v osobnej anamnéze[3]
 2. Rakovina pankreasu v osobnej anamnéze[4]
 3. Rakovina prostaty v osobnej anamnéze v akomkoľvek veku, ak je splnené aspoň jedno z nasledujúcich:
  • metastatické ochorenie
  • „high-risk“ alebo „very high-risk“ ochorenie
  • pacient má v rodine zároveň:
   • ≥1 prípad[2] rakoviny prsníka[1] u ženy vo veku ≤50 rokov v čase diagnózy/triple negatívny karcinóm prsníka u ženy v akomkoľvek veku
   • ≥1 prípad[2] rakoviny prsníka[1]u muža v akomkoľvek veku
   • ≥1 prípad[2] rakoviny vaječníkov[3], pankreasu[4] alebo prostaty[5] v akomkoľvek veku
   • ≥2 prípady rakoviny prsníka a prostaty v rodine (vrátane pacienta a príbuzných z jednej línie rodiny)
 4. Asymptomatickí príbuzní s rakovinou v rodinnej anamnéze:
  • onkologickí/neonkologickí [6] pacienti, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené kritériá, ale majú prvostupňového príbuzného, ktorý tieto kritériá spĺňa (s výnimkou bodu o personalizovanej onkologickej liečbe), ale nie je možné tohto príbuzného geneticky vyšetriť
 5.  Genetické vyšetrenie je potrebné z dôvodu rozhodnutia o ďalšej onkologickej liečbe[7]

Manažment nositeľov patogénneho/potenciálne patogénneho zárodočného variantu génov BRCA1 alebo BRCA2:

ŽENY:

 • periodické samovyšetrenie prsníkov od 18. roku
 • odborné klinické vyšetrenie prsníkov 1-2-krát ročne od 25. roku
 • MR vyšetrenie prsníkov s kontrastom 1-krát ročne od 25. roku do dovŕšenia 75. roku, následne podľa individuálneho posúdenia
 • mamografia od 30. roku do dovŕšenia 75. roku, následne podľa individuálneho posúdenia
 • dermatologické vyšetrenie 1-krát ročne zamerané na skríning malígneho melanómu

Odporúčané profylaktické chirurgické výkony (u nositeliek patogénneho / potenciálne patogénneho zárodočného variantu môžu byť indikované ako zdravotný dôvod):

 • profylaktická bilaterálna mastektómia (s možnosťou následnej rekonštrukcie prsníkov)[8]
 • profylaktická bilaterálna adnexektómia vo veku 35-40 rokov v prípade mutácií génu BRCA1, vo veku 40-45 rokov v prípade mutácií génu BRCA2 alebo vo veku o 10 rokov mladšieho, ako bol zaznamenaný najskorší výskyt rakoviny vaječníkov v rodine[9]
 • na základe limitovaných dát u nositeliek mutácií BRCA1 môže byť zvýšené riziko vzniku serózneho karcinómu endometria – klinický význam týchto poznatkov je však zatiaľ nejasný, preto je posúdenie prípadnej profylaktickej hysterektómie vždy individuálne so zohľadnením rizík a benefitov zákroku
 • skríning karcinómu pankreasu je indikovaný u nositeľov mutácií BRCA1/BRCA2 v prípade ≥1 prípadu karcinómu pankreasu u prvo- alebo druhostupňového príbuzného

MUŽI:

 • periodické samovyšetrenie prsníkov od 35. roku
 • odborné klinické vyšetrenie prsníkov 1-krát ročne od 35. roku
 • zvážiť mamografiu 1-krát ročne od 50. roku (resp. od veku o 10 rokov mladšieho, v akom sa v rodine vyskytol najskorší karcinóm prsníka u muža) – najmä u nositeľov mutácií génu BRCA2 (kedy celoživotné riziko rakoviny prsníka dosahuje 7%)

pozn.: dáta podporujúce skríning karcinómu prsníka u mužov sú limitované

 • skríning karcinómu prostaty od 40. roku
 • dermatologické vyšetrenie 1-krát ročne zamerané na skríning malígneho melanómu
 • skríning karcinómu pankreasu je indikovaný u nositeľov mutácií BRCA1/BRCA2 v prípade ≥1 prípadu karcinómu pankreasu u prvo- alebo druhostupňového príbuzného

[1] invazívne malignity a duktálny karcinóm in situ

[2] prvo- alebo druhostupňoví príbuzní z jednej línie rodiny

[3] invazívne epiteliálne, nemucinózne malignity (neepiteliálne nádory môžu byť asociované s inými zriedkavými ochoreniami, ako Peutz-Jeghers syndróm alebo DICER1 syndróm, ktoré majú samostatné vyšetrovacie kritériá)

[4] exokrinný karcinóm

[5] metastatické ochorenie, „high-risk“ alebo „very high-risk“ ochorenie

[6] Interpretácia genetických výsledkov pre asymptomatického (neonkologického) pacienta môže mať značné limitácie, čo by malo byť v rámci genetickej konzultácie vysvetlené.

[7] Napríklad PARP-inhibítory pri ovariálnom karcinóme a metastatickom, HER2-negatívnom karcinóme prsníka; platinové deriváty pri karcinóme prostaty a pankreasu

[8] konzultácia by mala zahŕňať diskusiu o miere rizika vzniku rakoviny bez, resp. po profylaktickom zákroku a o rizikách samotnej operácie a o možnostiach plastickej rekonštrukcie

[9] konzultácia by mala zahŕňať diskusiu o reprodukčných plánoch pacientky, o miere rizika vzniku rakoviny bez, resp. po profylaktickom zákroku, o potenciálnych zdravotných problémoch a príznakoch asociovaných s menopauzou a o možnostiach hormonálnej substitúcie.

PDF verzia dokumentu.