1. Schválenie programu výboru

 • Program zasadnutia bol schválený bez ďalších pripomienok a doplnení

2. Kontrola zápisnice a úloh z posledného zasadnutia výboru (RNDr. Konečný)

 • Zápisnica z predošlého zasadnutia bola prerokovaná Dr. Konečným

3. Organizácia MGK (MUDr. Mišovicová, MUDr. Kršiaková)

 • Podujatie bude mať štandardné členenie, organizácia je bez závažných problémov (Dr. Mišovicová)

4. Aktuálny stav v organizácii Izakovičovho memoriálu 2024 (RNDr. Lohajová Behulová, RNDr. Konečný)

 • Vedúcou organizačného tímu organizácie IM 2024 je Dr. Behulová, jej zástupca Dr. Konečný
 • Ako organizujúca spoločnosti bol vybraný SOLEN
 • Termín 9.-11-10., Hotel Horizont, Stará Lesná
 • Pozvaní prednášajúci – Prof. Chrást, Prof. Kmoch, Dr. Eichler, Dr. Kvasnicová
 • Program s rovnakým členením ako v roku 2023
 • Bude výraznejšie rozdielna cena pre členov a nečlenov v SSLG
 • Firemné prezentácie bude možné prihlásiť do 30.6.

5. Informácia OZ SSLG (RNDr. Konečný)

 • personálne zabezpečenie potrebných pozícií (administratíva)
  • Vysoká administratívna záťaž si vyžaduje zamestnanie dedikovaného pracovníka (organizácia zasadnutí, emailové komunikácia, sledovanie termínov, komunikácia ku konferenciám, príprava dokumentov pre účtovníctvo, podpora právnej agendy, …)
  • Obsadenie pozície asistenta je odsúhlasené, suma je v hodnote cca 400,- EUR mesačne netto
  • Obsadenie pozície účtovníka, návrhy sa čakajú do 15.4., ak nepríde žiadny návrh budeme to riešiť po tomto termíne cez inzerát, napr. na profesia.sk
  • Právne poradenstvo aktuálne zastrešuje Dr. Mĺkvy, prebieha to formou požiadavky a faktúry
 • termín a miesto Valného zhromaždenia OZ SSLG 
  • 14.3. ako súčasť programu MGK
 • pripomienkovanie štatútu OZ 
  • Je to úloha pre všetkých členov výboru, stanovy sú umiestnené na webstránke https://sslg.sk/stanovy/
  • Poslať pripomienky k štatútu, dokument bude zdieľaný v elektronickej podobe, zdieľanie zabezpečí Dr. Radvánszky

6. Činnosť výboru SSLG (RNDr. Konečný)

 • Odsúhlasené boli 4 termíny – marec (13.-15.3.2024 – MGK), jún (6.6.2024 – Diskusné stretnutie), október (9.-11.10.2024 – IM), december 2024 (4.12.2024 – Bratislava) 

7. Aktuálny stav jednaní so ZP (RNDr. Konečný, MUDr. Mistrík)

 • aktualizácia informácií
 • aktualizácia prehľadu ambulantných výkonov a nový návrh úhrad

     @Dôvera – pripomienky

   • Dr. Mišovicová a Dr. Kantarská namietajú pri výkone 173 pravidlo „jedna konzultácia/jedno vyšetrenie za život“
   • Párovanie diagnóz a k tomu relevantných laboratórnych vyšetrení
   • Schvaľovanie iných panelov ako sú relevantné pre stanovenú diagnózu a vybrané lekárom/laboratóriom
   • Otvorenie témy schvaľovania stredných panelov, CES, resp. ich zazmluvnenia pre všetky laboratóriá
   • Otvorenie témy zazmluvnenia a schvaľovania veľkých panelov, WES/rozsiahle onkopanely/CGP, ktoré aktuálne nie sú zazmluvnené u nikoho
   • Ambulantné výkony – z pohľadu schvaľovania výkonov pripravil návod/prehľad ako to rieši v ambulancii Dr. Mistrík, prebehla diskusia s výsledkom, že existujú aj alternatívne spôsoby vykazovania ambulantných výkonov a je potrebné so ZP diskutovať vykazovanie a hodnotenie výkonov 173, 172 a 171
   • Otvorenie otázky náhrady ambulantného vyšetrenia a konzultácie výsledkov pacientov prostredníctvom telemedicíny (Dr. Mistrík)
   • Doriešenie schvaľovania a vykazovania reanalýzy genomických dát
 • plán stretnutí so ZP
  • Je potrebné obnoviť pravidelnosť stretnutí a definovať si konkrétne otázky na tieto stretnutia
 • tvorba ZZV (Dr. Mezenská)
  • Majú byť opakovane (už tretíkrát) vypracované úpravy a doplnenia (hoci už to bolo dvakrát spravené)
  • Dr. Mezenská opäť prešla celý materiál, vypracovala ho a poslala na MZ SR, má spätnú väzbu z MZ SR, že to nestíhajú spracovať
  • Ďalej sa už bude riešiť táto agenda len v prípade osobného stretnutia a priameho kontaktu so zodpovedným pracovníkom z MZ SR

8. Nominácie do výborov ESHG

  • Bude odprezentované na valnom zhromaždení, nominácie sú vítané od všetkých členov SSLG, budeme aktívne podporovať relevantné nominácie

9. Agenda hlavného odborníka (MUDr. Mistrík):

 • pripomienkovanie odborných programov
  • Odoslaný pripomienkovaný materiál Dr. Valachovou a Dr. Cisárikom, materiál bol zaslaný, bolo to riešené na predchádzajúcom zasadnutí výboru, čakáme na odpoveď zo strany MZ SR
  • Dr. Mistrík pripravil prehľad v akých odborných programoch sa nachádza odkaz na konzultáciu klinickým genetikom, zrejme bude potrebné počkať na kategorizáciu nemocníc a nové SVALZ a zapracovať to do nových materiálov
 • odborné usmernenia a ŠDTP
  • Aktuálne je to v réžii Dr. Cisárika, zistiť či v tom bude pokračovať (Dr. Mistrík)
  • Požiadavka na vypracovanie ŠDTP aj pre somatické varianty z MPS (pracovná skupina MPS – Dr. Behulová, Dr. Radvánszky)
 • hlásenia a štatistiky NCZI
  • Aktuálne v riešení Dr. Cisárika, zistiť či v tom bude pokračovať (Dr. Mistrík)
  • Zmena v systéme hláseniek, systematicky sa tejto téme budú venovať Dr. Paučinová a Dr. Hrčková, dohodnú aj stretnutie s NCZI
  • Dr. Mistrík a Dr. Hrčková pripravia sumár a navrhnú možnosti spracovania a následne využívania aj v rámci EU pracovných skupín (EUROCAT)
 • kompetencie lekár vs. diagnostik
  • Táto téma bude riešená na samostatnom stretnutí, termín predbežne stanovaný na 30.4., Martin Mistrík zadefinuje program stretnutia
 • ŠAS/SVALZ zaradenie a informácie
  • Dtto ako predošlý bod

10. Informácie o činnosti pracovných skupín v roku 2023 , plán pre rok 2024 pre zvolené oblasti LG  (vedúci PS) 

  • MPS skupina – príprava laboratórneho ŠDTP pre somatické varianty detegované prostredníctvom MPS – bude na tom pracovať rovnaká pracovná skupina ako pri ŠDTP pre germinálne varianty detegované cez MPS äDr. Behulová, Dr. Radvánszky)
  • Mitoskupina – aktuálne nemáme žiadneho kandidáta na manažment pracovnej skupiny
  • Prenatálna diagnostika – nie je aktuálne progres, Dr. Mistrík a Dr. Cisárik budú komunikovať prípravu príslušného ŠDTP

11. Prepájanie diagnostických a vedeckých tímov

 • doriešovanie diagnostiky 
  • Pripraviť „case report“ Dr. Minárik a Dr. Behulová pre onkovzorky, ktoré by mali záujem dodiagnostikovať onkopacientov metodikami, ktoré v ich labákoch nemajú a na jeho podklade skúsiť pripraviť schému/templát pre iné klinické pracoviská a pacientske skupiny
  • Tento typ „diagnostiky“ musí mať formu biomedicínskeho výskumu (schválenie etickou komisiou, informovaný súhlas pacienta)
 • bio/databanking
  • Projekt národnej biobanky pokračuje a stále čaká na príslušnú projektovú výzvu a následne sa očakáva participácia viacerých inštitúcií, nadväzujúc/zahrňujúc aj projekt „martinskej biobanky“ 
 • prepojenie klinických a výskumných pracovísk (RNDr. Minárik)
  • Pripraviť stretnutie pracovnej skupiny ľudí z výboru/klinických pracovísk a ľudí z vedeckých tímov s termínom stretnutia na IM 2024, kde by si vymenili info obe skupiny (klinická a vedecká), ako aj zoznamov/katalógov tém/súborov pacientov vs. možností a skúseností vedeckých laboratórií

12. Zdieľanie materiálov SSLG a elektronická komunikácia (RNDr. Radvánszky)

  • Dr. Radvánszky odprezentoval aktuálny stav elektronickej komunikácie a práce na spoločných dokumentoch
  • SSLG má aj gmail konto, v ktorom je možné využívať všetky nástroje zdieľania dokumentov
  • Dr. Radvánszky ukázal ako je možné komunikovať (Chat) a zdieľať dokumenty (Drive)

13. Web stránka SSLG (RNDr. Radvánszky, MUDr. Giertlová)

  • Prechod stránky poskytovanej cez websupport na občianske združenie (Dr. Konečný)
  • Vytvorí sa Chat skupina pre zadávanie úloh súvisiacich s webstránkou SSLG, členovia Dr. Giertlová, Dr. Radvánszky, Dr. Konečný)

14. Genetický žurnál pod gesciou SSLG – aktuálny stav (MUDr. Skalická)

  • Informácia bude súčasťou valného zhromaždenia nasledujúci deň
  • Fakturácia zbehne v dohľadnej dobe zo strany SOLENu, ročný poplatok je v hodnote 2000,- EUR/rok
  • Zvážiť publikovanie zbierok abstraktov z konferencií SSLG ako supplementu k číslu žurnálu
  • Hľadať iné možnosti financovania/reklamných partnerov pre vydávanie časopisu

15. Rôzne

 • snem SKIZP (RNDr. Behulová)
  • Týka sa najmä laboratórnych diagnostikov – legislatíva, edukácia, odmeňovanie
  • Je potrebné vytvoriť pracovnú skupinu pre riešenie agendy SKIZP, vedúca pracovnej skupiny bude Dr. Behulová (členovia budú prizvaní tak, aby bolo zastúpené každé laboratórium)
 •  1. česko-slovenská genetická konferencia v r. 2025 (RNDr. Konečný)
  • Predbežne zhoda s (Č)SLG na termíne (12.-14.3.2025)
  • Predbežne je miesto konania Luhačovice
  • Predbežná dohoda na 5-ročnom cykle
  • Ďalej bude riešiť agendu s Dr. Scheinostom Dr. Konečný
 • DTC testy a indikácia genetických laboratórnych vyšetrení (MUDr. Mistrík)
  • Otázkou je či ako odborná spoločnosť sme OK s poskytovaní klinicko-geneticky relevantných testov  formou priameho kontaktu medzi laboratóriom a pacientom, s vynechaním lekára ako súčasť komunikačnej línie (pretestové a potestové konzultácie)
  • Ďalšou otázkou je ako to bude s indikáciami od lekárov s inou špecializáciou (onkológ, gynekológ)?
  • K tejto téme bude plánované samostatné stretnutie, potenciálne to bude súčasťou stretnutia ku kompetenciám lekár vs. diagnostik (30.4:2024)
  • @RBCAScreen test
   • Vyšetrenie by mal indikovať lekár – konzultácia by mala byť súčasťou vyšetrenia
   • Union by nemal mať indikáciu, resp. opraviť informácie na webe
 •  vzdelávanie laborantov (RNDr. Lohajová Behulová)
  • V zákone donedávna chýbal minimálny štandard, ktorý by bol zdrojom vzdelávacieho programu laborantov, aktuálne je tento minimálny štandard zostavený a je dostupný, je vytvorený študijný plán, problém je aktuálne s podpisovaním zmlúv medzi školiacimi pracoviskami a SZU, pretože zo SZU nebola, ale najmä ani nebude táto aktivita finančne krytá, SSLG napíše list na dekana LF SZU, aby sa vyjadril k tomuto problému, prípadne sa môže zvážiť akreditácia na inej LF (Dr. Behulová)

V Bratislave, 13.3.2024.

Spracoval: RNDr. Gabriel Minárik, PhD.