Všeobecný obsah medzinárodne používaných cytogenetických štandardov

 • požiadavky na personál a jeho vzdelávanie
 • odporúčania k počtu výkonov a pracovnej vyťaženosti pracovníkov
 • vybavenie laboratória
 • špecializácia laboratória a používané metódy
 • minimálny počet metafáz zhodnotených podľa indikácií
 • odporúčania ku úspešnosti kultivácií podľa % získania výsledkov
 • štandardizácia dokumentácie
 • odporúčania k dĺžke trvania vyšetrenia
 • uchovávanie preparátov,
 • kritéria na hodnotenie kvality
 • podmienky akreditácie

1. Požiadavky na personál a jeho vzdelávanie

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení určuje vyhláška MZSR
( v súčasnosti platí :428 z 12 júna 2006, Z.z. čiastka 156),

 • Podmienky vzdelávania v odbore lekárska genetika určuje nariadenie vlády ( v súčasnosti platí nariadenie vlády č. 322/2006,Z.z
 • Kritéria sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov určuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. z. O kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení vyhlášky č. 187/2006 Z. z. a v znení novelizácie od 15.12.06.

2. Odporúčania k počtu výkonov a pracovnej vyťaženosti pracovníkov

 • priemerný ročný výkon laboratória, charakterizovaný počtom vyšetrovaných vzoriek a zhodnotených preparátov závisí od špecializácie laboratória,
 • kvalitnú prevádzku cytogenetického laboratória majú zabezpečovať dvaja graduovaní cytogenetici,

Odporúčaná pracovná vyťaženosť

 • laboratórium by malo vyhodnotiť minimálne 500 vzoriek ročne,

Pre 1 člena personálu sa odporúča zhodnotiť:

 • 200-300 vzoriek periférnej krvi alebo
 • 200-250 vzoriek plodovej vody alebo
 • 100-150 vzoriek solídnych tkanív alebo
 • 150-250 onkohematologických vzoriek alebo
 • 200-300 FISH analýz

3. Vybavenie laboratória.

 • Minimálne vybavenie určuje vyhláška MZSR ( t.č. 428 z 12 júna 2006 Z.z.),
 • Všeobecné vybavenie pre kultiváciu, spracovanie a hodnotenie má byť vo vyhovujúcej kvalite pre splnenie požiadaviek na získanie kvalitných preparátov a ich bezpečné hodnotenie, s ohľadom na špecializáciu laboratória,
 • všetky prístroje majú byť vybavené zrozumiteľným návodom na použitie,
 • laboratórium dodržiava predpisy hygieny a bezpečnosti práce.

4. Špecializácia laboratória a používané metódy.

 • Laboratórium má vypracované protokoly a záznamníctvo podľa špecializácie spravidla na:
 • postupy postnatálnej diagnostiky ( periférna krv, solídne tkanivo),
 • postupy prenatálnej diagnostiky (amniocyty, CVS, fetálna krv),
 • postupy pre onkocytogenetiku,
 • postupy pre FISH metódy.

5. Minimálny počet metafáz zhodnotených podľa indikácií

5.1. Preparáty z kultivácie hemokultúr:
 • VVCH detí, rodičia detí s VVCH, somatická stigmatizácia, partneri s
  reprodukčnými stratami :

15 metafáz konvenčne + 5 G-bandových metafáz

resp.podľa kvality metafáz 10 metafáz konvenčne + 10 metafáz G-bandových

 • mikrodelečné syndrómy:

15 metafáz konvenčne + 5 G-bandových metafáz + FISH

 • príbuzní nosiča chromozómovej aberácie : 10 metafáz konvenčne + 5 G-bandových metafáz
 • nemozaikové numerické aberácie : 30 metafáz konvenčne + 5-10 metafáz G-bandových
5.2. Preparáty z kultivácie kostnej drene:

20 metafáz konvenčne + 5 metafáz G-band

5.3. Preparáty buniek plodovej vody:

20 metafáz konvenčne + 5-10 metafáz v G-bandingu

 • hodnotenie vykonávajú 2 nezávislí cytogentici.
 • u nekvalitných metafáz, pri podozrení na mozaicizmus alebo pri náleze metafáz s chromozómovou aberáciou sa počet hodnotených metafáz zvyšuje podľa potreby, a to na vylúčenie alebo potvrdenie aberácie.
 • ďalšie farbiace metódy sa použijú v súlade s diagnózou – po konzultácii s klinikom a s ohľadom na doterajší cytogenetický nález.

6. Odporúčania ku úspešnosti kultivácií podľa % hodnotiteľných preparátov.

 • Odporúča sa dosiahnutie % zhodnotiteľných preparátov podľa typov vzoriek:
 • vzorky plodovej vody a dlhodobé kultivácie CVS – 98%,
 • vzorky nekultivovaných CVS – 90%,
 • postnatálne vzorky periférnej krvi – 98%,
 • u vzoriek fetálnej krvi, vzoriek kostnej drene a vzoriek susp. malignít nie sú uvádzané presné štandardy ,nakoľko ide o značne variabilný typ vzoriek,
 • mali by sa viesť záznamy o úspešnosti kultivácie jednotlivých typov vzoriek.

7. Štandardizácia dokumentácie ( záznamy cytogenetického vyšetrenia a správa o cytogenetickom vyšetrení).

Záznam o cytogenetickom vyšetrení:

Záznam o cytogenetickom vyšetrení dokumentuje priebeh práce so vzorkou, identifikuje osoby, ktoré so vzorkou pracovali a to od prijatia vzorky do laboratória až po zhodnotenie spracovaných preparátov. V zázname sú uvedené použité kultivačné média, príslušné cytogenetické laboratórne metódy s dôležitými charakteristikami a zápis hodnotenia preparátov. Odporúča sa zápis do pripraveného formulára.

Správa o cytogenetickom vyšetrení pre indikujúceho lekára – klinického genetika:

Správa má mať štandardizovanú formu podľa špecializácie laboratória . Obsahuje údaje :

 • adresa laboratória ( ak nie je súčasťou Oddelenia alebo Centra lekárskej genetiky),
 • identifikácia pacienta minimálne dvoma údajmi (napr. meno+ priezvisko a rodné číslo),
 • typ vyšetrovanej vzorky,
 • dátum spracovania vzorky,
 • počet hodnotených buniek + použité metódy na zabezpečenie požadovaného stupňa rozlíšenia prúžkov, (v prípade, že požadovaná kvalita prúžkovania nedosahuje daný štandard, je to potrebné uviesť v správe),
 • zrozumiteľná písomná interpretácia hodnotenia
 • správny zápis karyotypu ( podľa ISCN 2005)
 • dátum odoslania správy a podpis osoby ktorá správu vyhotovila
 • rôzne stupne polymorfizmu, ako napr. veľkosť heterochromatínu, satelitov, intenzita fluorescenčného signálu, resp. možná pericentrická inverzia heterochromatínu sa v správe odosielanej lekárovi uvádza , ale v správe a pri konzultovaní pacienta lekárom-genetikom sa neodporúča uvádzať ako významný klinický údaj,
 • rovnako sa neodporúča uvádzať v správe o cytogenetickom vyšetrení podozrenia z mozaicizmu alebo komentovať pseudomozaicizmus, ak nie sme o prítomnosti mozaicizmu dostatočne presvedčení , tieto informácie sa dostatočne jasne vedú v zázname o cytogenetickom vyšetrení,
 • Samostatné cytogenetické laboratórium poskytne fotodokumentáciu , spravidla 2 metafáz vyšetrovanej osoby, lekárovi ambulancie lekárskej genetiky.

8. Odporúčania k dĺžke trvania vyšetrenia.

Laboratórium má zabezpečiť čo najkratší možný čas spracovania vzoriek a dodania správy o cytogenetickom vyšetrení. Odporúča sa nasledovná doba na dodanie správy:

 • hemokultúry………………….do 21 dní,
 • kostná dreň……………………do 21 dní,
 • tkanivá………………………….do 28 dní,
 • bunky plodovej vody……..do 21 dní,
 • choriové klky………………..do 21 dní ,
 • kratkodobé kultivácie choriových klkov do 7 dní.

9. Uchovávanie preparátov.

Všetky spracúvané vzorky musia byť uchovávané pokiaľ nie je podaný záverečný výsledok.
Záznam o cytogenetickom vyšetrení , spolu s ofarbenými preparátmi a minimálne 2 metafázy dokumentované v digitálnej resp. fotografickej forme uchovávame po určitú dobu tak, aby sa mohlo k danému prípadu vrátiť. Odporúča sa uchovávať aspoň 5 rokov, najmenej však 3 roky. Fotodokumentáciu 2 metafáz (resp. digitálnu formu) uchovávame na dobu neurčitú ako súčasť dokumentácie vyšetrovanej osoby v laboratóriu .

 • ako najvhodnejšie sa javí uchovávať 3 sklá: konvenčné sklo + farbené G- a C- metódou,
 • preparáty s patologickými nálezmi uchovávame natrvalo,
 • u pacientov bez patologického nálezu uchovávame preparáty z kultivácie hemokultúr 3 roky a z kultivácie plodových vôd 3 roky.
 • každý písomný dokumentačný materiál, ktorý chceme likvidovať musíme likvidovať podľa pravidiel pre archiváciu zdravotníckeho záznamníctva.

10. Kritéria na hodnotenie kvality

10.1. Dôvernosť informácií

 • Cytogenetické vyšetrenie patrí do skupiny vyšetrení typu genetického testovania a z toho dôvodu musíme rešpektovať „ 25 odporúčaní týkajúcich sa etických, právnych a sociálnych dôsledkov genetického testovania“, Európska komisia, 2004 .V prípade uchovávania informácií on-line je potrebné chrániť údaje pacienta pred príp. zneužitím heslom.
 • Každý zdravotnícky pracovník v lekárskej genetike musí dať písomný súhlas o zachovávaní mlčanlivosti o genetických informáciách vyšetrovaných osôb.

10.2. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov cytogentických laboratórií

Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov cytogenetických laboratórií sa riadi príslušnými zákonmi a vyhláškami MZSR (viď kapitola l.).
O vzdelávaní sa vedie dokumentácia v laboratóriu.
Každý pracovník si vedie dokumentáciu o sústavnom vzdelávaní ako podklad pre získanie potrebného počtu kreditov.
Každý zamestnanec má písomný popis pracovnej náplne, kde je zahrnutá aj podmienka
a systém vzdelávania.

10.3. Interný systém hodnotenia kvality

Každé laboratórium si ho vypracuje s ohľadom na konkrétne podmienky, za použitia
všeobecne používaných medzinárodných štandardov .
Musí obsahovať:
a. metodiky
Laboratórium má mať zavedený postup, ktorý zabezpečí minimalizáciu možnej
kontaminácie, zabráni možnej zámene vzorky v priebehu spracovania a to v písomnej
forme. Musia sa viesť záznamy, aby bolo možné spätne zrekonštruovať každú
činnosť a vykonať opravy.
b. dokumentácia
Všetky metodiky a protokoly musia byť dostatočne dokumentované. Každá zmena
musí byť evidovaná.
c. kontrola
Odporúča sa minimálne raz ročne tieto materiály skontrolovať alebo
obnoviť.
d. interná kontrola kvality
Vedúci laboratória určí podľa požiadaviek a podmienok
konkrétneho laboratória:

 • potrebný stupeň rozlíšenia prúžkov pre každú kategóriu uskutočňovaných vyšetrení,
 • metodiku, vhodnú na dosiahnutie požadovanej úrovne,
 • metodiku pre zlepšenie, ak táto úroveň nie je dosiahnutá.

10.4. Externý systém hodnotenia kvality

 • laboratórium by malo byť zapojené v programoch odporúčaných EQA primerane k svojmu zameraniu.

11. podmienky akreditácie

 • podmienky a predpisy ku akreditácii zdravotníckych pracovísk sú v súčasnosti vo vývoji a možnosti akreditácie cytogenetických laboratórií budú z tohto vývoja odvodzované, preto nie je táto kapitola vecne spracovateľná v našich podmienkach.

Odporúčaný návrh štandardu minimálnej kvality

Európska cytogenetická asociácia vypracovala štandardy cytogenetického vyšetrenia a základy pre hodnotenie kvality cytogenetických vyšetrení konštitučných a získaných chromozómových anomálií. Tento dokument je určujúci aj v Slovenskej republike .
Vypracovaný Cytogenetický štandard SR 2006 sa od neho odvodzuje a upravuje niektoré aktuálne doležité vybrané časti. Cytogenetický štandard sa bude vývojom upresňovať .

E.C.A.
Cytogenetic Guidelines and Quality Asssurance
A common European framework for quality assessment for constitutional and acquired cytogenetic investigations.
E.C.A. – European cytogenetics association newsletter, No. 17, january 2006 .

Referencie:

1. Cytogenetic and Quality Assurance, 2006,E.C.A. Newsletter No.17. January 2006. A common European framework for quality assessment for constitutional and acquired cytogenetic investigation. http://www.eurogentest.com/
2. ISCN. An International System for Human Cytogenetic Nomenclature,Mitelman, F.(ed),Karger, S.,Basel (2005)
3. Guidelines for cytogenetics laboratories – National Pathology Accreditation Advisory Council – Commonwealth of Australia, 2001
4. Association of Clinical Cytogeneticists (ACC) Working Party. Professional guidelines for clinical cytogenetics.BMJ Publishing Group 2001. http://www.cytogenetics.org.uk/information/Guidelines.pdf
5. Guidelines for Clinical Cytogenetic Diagnostic Laboratories in Belgium – Belgium Society of Human Genetic, 2004
6. Standards and Guidelines for Clinical Genetics Laboratories – American College of Medical Genetics, 2005
7. UKNEQUAS in Clinical Cytogenetics: Participant’s Manual, 2005
8. ECA Cytogenetic Guidelines and quality assurance – ECARUCA – E.C.A. Register of Unbalanced Chromosome aberrations: http://www.ecaruca.net/, 2005
9. US LABS- Classic Cytogenetics Protocols, USA, 2005,webmaster@uslabs.net

Prílohy:

Dostupné ako samostatný súbor na prevzatie: CytogenetickyStandard2006-prilohy.pdf