SYNDRÓM HEREDITÁRNEHO KARCINÓMU PRSNÍKA, VAJEČNÍKOV A PANKREASU.

NCCN – Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast, Ovarian and Pancreatic

Version 2.2021- November 20, 2020

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/genetics_bop.pdf

Indikačné kritériá:

Molekulárno-genetické vyšetrenie génov asociovaných s predispozíciou k rakovine prsníka, vaječníkov, prostaty a pankreasu je indikované v nasledujúcich prípadoch:

 1. Pacienti z rodiny, kde bol potvrdený patogénny/potenciálne patogénny zárodočný variant génu asociovaného s predispozíciou k rakovine /prediktívne testovanie dokázaného variantu/
 2. Pacienti spĺňajúci vyšetrovacie kritériá, ktorí už v minulosti podstúpili genetické vyšetrenie limitovaného rozsahu /vyšetrenie BRCA1 a BRCA2 génov/ v odôvodnenej situácii.
 3. Rakovina v osobnej anamnéze:
  • Rakovina prsníka v osobnej anamnéze + minimálne jedno z nasledujúcich kritérií:
   • ≤ 45 rokov v čase diagnózy
   • 46-50 rokov v čase diagnózy, ak má pacientka zároveň:
   • neznámu/neúplnú rodinnú anamnézu, alebo
   • ≥1 ďalšiu primárnu malignitu prsníka, alebo
   • ≥1 blízkeho príbuzného[2] s rakovinou prsníka1, vaječníkov[3], pankreasu[4] alebo prostaty[5] v akomkoľvek veku
   • ≤ 60 rokov v čase diagnózy a triple negatívny karcinóm alebo multifokálny nález
   • akýkoľvek vek v čase diagnózy, ak má pacientka zároveň:
    • ≥1 blízkeho príbuzného2 s rakovinou prsníka1 vo veku ≤50 rokov v čase diagnózy, alebo rakovinou vaječníkov3, pankreasu4 alebo prostaty5 v akomkoľvek veku
    • ≥3 prípady rakoviny prsníka v rodine (vrátane pacientky a príbuzných z jednej línie rodiny)
   • muž s rakovinou prsníka
  • Rakovina vaječníkov v osobnej anamnéze3
  • Rakovina pankreasu v osobnej anamnéze4
  • Karcinóm prostaty v osobnej anamnéze v akomkoľvek veku, ak je splnené aspoň jedno z nasledujúcich:
   • metastatické ochorenie
   • intraduktálna/cribrifornmná histológia
   • „high-risk“ alebo „very high-risk“ ochorenie
   • ak má pacient:
    • ≥1 blízkeho príbuzného2 s rakovinou prsníka vo veku ≤50 rokov v čase diagnózy, alebo rakovinou vaječníkov3, pankreasu4 alebo prostaty5 v akomkoľvek veku
    • ≥2 blízkych príbuzných2 s rakovinou prsníka v akomkoľvek veku/prostaty bez ohľadu na štádium ochorenia/rizikovú skupinu
   • Záchyt klinicky relevantného patogénneho/potenciálne patogénneho somatického variantu v nádorovom tkanive
 4. Asymptomatickí príbuzní s rakovinou v rodinnej anamnéze:
  • onkologickí/neonkologickí pacienti, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené kritériá, ale majú prvostupňového príbuzného, ktorý tieto kritériá spĺňa (s výnimkou bodu o personalizovanej onkologickej liečbe), ale nie je možné tohto príbuzného geneticky vyšetriť
 5.  Genetické vyšetrenie je potrebné z dôvodu rozhodnutia o ďalšej onkologickej liečbe[7]

Manažment nositeľov patogénneho/potenciálne patogénneho zárodočného variantu génov BRCA1 alebo BRCA2:

ŽENY:

 • periodické samovyšetrenie prsníkov od 18. roku
 • odborné klinické vyšetrenie prsníkov 1-2-krát ročne od 25. roku
 • MR vyšetrenie prsníkov s kontrastom 1-krát ročne od 25. roku do dovŕšenia 75. roku, následne podľa individuálneho posúdenia
 • mamografia od 30. roku do dovŕšenia 75. roku, následne podľa individuálneho posúdenia
 • dermatologické vyšetrenie 1-krát ročne zamerané na skríning malígneho melanómu

Odporúčané profylaktické chirurgické výkony (u nositeliek patogénneho / potenciálne patogénneho zárodočného variantu môžu byť indikované ako zdravotný dôvod):

 • profylaktická bilaterálna mastektómia (s možnosťou následnej rekonštrukcie prsníkov)[8]
 • profylaktická bilaterálna adnexektómia vo veku 35-40 rokov v prípade mutácií génu BRCA1, vo veku 40-45 rokov v prípade mutácií génu BRCA2 alebo vo veku o 10 rokov mladšieho, ako bol zaznamenaný najskorší výskyt rakoviny vaječníkov v rodine
 • súčasná hysterektómia sa neodporúča paušálne, je to na individuálnom posúdení ošetrujúcich špecialistov
 • u pacientok, ktoré nepodstúpili profylaktickú adnexektómiu je možné zvážiť skríning rakoviny vaječníkov formou transvaginálnej sonografie a sledovania trendu hladiny CA-125 od 30-35. roku života (benefit je však nejasný)
 • skríning karcinómu pankreasu je odporúčaný len v prípade výskytu exokrinného karcinómu pankreasu u ≥1 príbuzného I. alebo druhého st.

MUŽI:

 • periodické samovyšetrenie prsníkov od 35. roku
 • odborné klinické vyšetrenie prsníkov 1-krát ročne od 35. roku
 • v prípade gynekomastie zvážiť mamografiu 1-krát ročne od 50. roku, resp. od veku
 • o 10 rokov mladšieho, ako bol zaznamenaný najskorší výskyt rakoviny prsníka u muža

v rodine

 • skríning zameraný na rakovinu prostaty od 40. roku
 • dermatologické vyšetrenie 1-krát ročne zamerané na skríning malígneho melanómu
 • skríning karcinómu pankreasu je odporúčaný len v prípade výskytu exokrinného karcinómu pankreasu u ≥1 príbuzného I. alebo druhého st.

Ďalšie medzinárodné guideliny:

– Manažment nositeľov patogénneho/potenciálne patogénneho zárodočného variantu génov ATM, ARD1, BRIP1, CHEK2, NBN, PALB2, CDH1, RAD51C, RAD51D, CDKN2A, PTEN, STK11 a TP53:

podľa NCCN – Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast, Ovarian and Pancreatic, V.2.2021, časť „GENE-A“

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/genetics_bop.pdf

– Li Fraumeni syndróm európske odporúčania:

https://www.nature.com/articles/s41431-020-0638-4

– Indikácia skríningu rakoviny pankreasu: podľa smernice Medzinárodného konzorcia pre skríning rakoviny pankreasu (ICAPS) – voľne dostupné online, aktuálna verzia z r. 2020:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31672839/

– Indikácia skríningu rakoviny kolorekta: podľa smernice NCCN – Colorectal Cancer Screening, V.2.2020, dostupné online:

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colorectal_screening.pdf

Odporúčania k realizácii usmernení NCCN guidelinu:

SYNDRÓM HEREDITÁRNEHO KARCINÓMU PRSNÍKA, VAJEČNÍKOV A PANKREASU.

Verzia 2.2021-November 20, 2020

 1. (bod 2 ) Dovyšetrenie pacientov,

ktorí už v minulosti podstúpili genetické vyšetrenie limitovaného rozsahu (vyšetrenie BRCA1 a BRCA2 génov) je v súčasnosti možné len v obmedzenom rozsahu. V oddôvodnených situáciách (závažná rodinná anamnéza, nový výskyt onkologického ochorenia) je nutné zdôvodniť takúto žiadosť, prípadne vyšetrenie realizovať u novodiagnostikovaného prípadu.

 1. (bod 4)Vyšetrenie asymptomatických príbuzných

odporúčame realizovať len ak príbuzný 1.st spĺňa indikačné kritéria, u karcinómu pankreasu len ak bol diagnostikovaný do 50.roku života. Momentálne ZP uznávajú Z-kovú diagnózu (onkologické ochorenie v RA) len v limitovanom rozsahu.

 1. Zistený patogénny alebo pravdepodobne patogénny variant bez klinického nálezu

Pri zistení takéhoto variantu u vysokorizikového génu bez klinického nálezu u pacienta alebo jeho príbuzného je odporučené urobiť segregačnú analýzu v rodine.

V  prípade, ak majú uvedený variant zdraví členovia rodiny, jeho závažnosť je oslabená

V  prípade, že uvedený variant sa vyskytol u pacienta de novo, je navrhnutý plný preventívny mamažment zodpovedajúci príslušnému génu

 1. Zistený VUS (varian neznámeho významu)

V prípade vyšetrenia panelu/klinického exómu sa interpretuje len patogénny alebo pravdepodobne patogénny variant génu asociovaného s klinickým obrazom u pacienta alebo príbuzného.

Pri klinickej interpretácii VUS je nutné prihliadať na:

-či ide o vysokorizikový gén

-či klinický nález v RA alebo OA pacienta zodpovedá ochoreniam asociovaným s uvedeným variantom

-aký je charakter VUS (laboratórna interpretácia jeho závažnosti)

Pri splnení týchto podmienok má význam robiť segregačnú analýzu v rodine

 1. Vyšetrenie partnerov prenášačov závažných AR ochorení

Patogénne alebo potenciálne patogénne varianty asociovaných génov, ktoré boli zistené ako rizikové gény pre onkologické ochorenie, sa odporúča u partnera vyšetriť pri vysokej frekvencii prenášačov v populácii (nad 1:500). V takomto prípade je nutné u partnera vyšetriť celý gén. Ostatné gény s nižšou frekvenciou sa vyšetrujú len pri potvrdenej konsangvinite ev. ak partneri pochádzajú z endogamnej oblasti. V tomto prípade sa vyšetruje len známa mutácia.

Gény s vysokou frekvenciou v populácii : ATM, NBN, BLM, FANCA, FANCC, WRN

Gény s nižšou frekvenciou v populácii: BRCA2, BRIP1, PALB2, RAD51C

Vyšetrenie partnera sa odporúča len v prípade plánovanej alebo možnej koncepcie páru.

 1. Prediktívne testovanie patogénnych a potenciálne patogénnych variantov stredne a nízko- penetrantných génov , u ktorých nie je známy klinický manažment, sa neodporúča.

[1] invazívne malignity a duktálny karcinóm in situ

[2] prvo- alebo druhostupňoví príbuzní z jednej línie rodiny

[3] invazívne epiteliálne, nemucinózne malignity (neepiteliálne nádory môžu byť asociované s inými zriedkavými ochoreniami, ako Peutz-Jeghers syndróm alebo DICER1 syndróm, ktoré majú samostatné vyšetrovacie kritériá)

[4] exokrinný karcinóm

[5] metastatické ochorenie, intraduktálna/cribrifornmná histológia, „high-risk“ alebo „very high-risk“ ochorenie

[6] Interpretácia genetických výsledkov pre asymptomatického (neonkologického) pacienta môže mať značné limitácie, čo by malo byť v rámci genetickej konzultácie vysvetlené.

[7] Napríklad PARP-inhibítory pri ovariálnom karcinóme a metastatickom, HER2-negatívnom karcinóme prsníka; platinové deriváty pri karcinóme prostaty a pankreasu

[8] konzultácia by mala zahŕňať diskusiu o miere rizika vzniku rakoviny bez, resp. po profylaktickom zákroku a o rizikách samotnej operácie a o možnostiach plastickej rekonštrukcie

[9] konzultácia by mala zahŕňať diskusiu o reprodukčných plánoch pacientky, o miere rizika vzniku rakoviny bez, resp. po profylaktickom zákroku, o potenciálnych zdravotných problémoch a príznakoch asociovaných s menopauzou a o možnostiach hormonálnej substitúcie

Prevziať PDF verziu