Zápis z pracovného stretnutia Zdravotnej komisie Asociácie zdravotných poisťovní SR, hlavného odborníka pre lekársku genetiku a zástupcov SSLG

Dátum: 10.12.2019 o 13.00 hod.
Miesto: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., DP II., Einsteinova 25, Bratislava, 3. poschodie, zasadačka č. 25

Prítomní:
HO MZ SR pre lekársku genetiku: MUDr. František Cisárik, CSc.
    za Výbor SSLG: RNDr. Regina Behulová-Lohajová, RNDr. Michal Konečný, PhD., RNDr. Ján Radvánszky, PhD., MUDr. Alica Valachová, MUDr. Iveta Mlkvá, RNDr. Robert Petrovič, PhD.
    za VšZP: MUDr. Natália Račeková, Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc.
    za Union ZP: všetci ospravedlnení – MUDr. Dúbravová Ingrid, Mgr. Miroslava Jurčáková, MUDr. Monika Szeiffová, MUDr. Ján Szeleš, Mgr. Ingrid Rončáková
    za Dôvera ZP: RNDr. Eva Csomóová, MUDr. Táňa Krasulová, MUDr. Andrea Vargová, MUDr. Andrej Čižmár
    za AZP SR: MUDr. Kafková Katarína

Program:

 1. Otvorenie
 2. Priamo hradené výkony – pripomienky SSLG
 3. Návrh SSLG – panelové vyšetrenia
 4. Návrh SSLG – zaradenie nového výkou pre syndromologickú genetickú konzultáciu
 5. Návrh SSLG – navýšenie ceny troch základných cytogenetických výkonov – 7214 karyotyp s kultiváciou z periférnej krvi, 7227A kariotyp z plodovej vody, 7227B FISH aneuploídie
 6. Návrh SSLG – prechodné obdobie pre akreditáciu štátnych genetických oddelení a náhradu EQC v tomto období

K bodu 1 – Otvorenie
Stretnutie otvorila a všetkých prítomných privítala Katarína Kafková.
MUDr. František Cisárik, CSc., hlavný odborník MZ SR pre odbor lekárska genetika („HO“) poďakoval za zorganizovanie spoločného stretnutia.
RNDr. Michal Konečný, PhD. poďakoval za prijatie zástupcov Slovenskej spoločnosti pre lekársku genetiku („SSLG“) a za možnosť prediskutovať odborné pohľady vo vybraných oblastiach lekárskej genetiky so zdravotnými poisťovňami.

K bodu 2 – Priamo hradené výkony – pripomienky SSLG
RNDr. Michal Konečný, PhD. Otvoril diskusiu k dokumentu
Katalog PHV_SSLG_FINAL_bez cien_Kon_16_5_19 (prvý list, riadok 4 až 165)“. SSLG pripravila pripomienky ku všetkým položkám uvedeným v tomto dokumente, doplnila pripomienky s cieľom zlepšenia dokumentu, boli vyradené duplicitné a triplicitné výkony, napr. vyšetrenie pri cystickej fibróze – boli v rôznej cene hradené dva výkony, a to vyšetrenie celého génu a vyšetrenie pri mužskej sterilite, SSLG navrhuje ponechať podmienky pri mužskej sterilite. Podľa členov AZP SR je potrebné doplniť indkácie k výkonu. SSLG doplnila aj návrh na panelové vyšetrenia na onkologické diagnózy a návrh na kompletnú genetickú syndromologickú konzultáciu. V tejto fáze pripomienok SSLG neriešila cenovú otázku s výnimkou cien pre nové výkony, akými sú špecializované onkogenetické vyšetrenie a tri panelové vyšetrenia rozlíšené rôznym rozsahom vyšetrenia. Otázkou SSLG je zazmluvnenie výkonov od 1.1.2020, čo však členovia AZP SR nepovažujú za reálne zvládnuteľné s výnimkou priamo hradených výkonov („PHV“). V rámci PHV sú zahnruté aj konsolidované kódy výkonov. Diskutovaná bola aj potreba konsolidácie kódov výkonov za všetkých členov AZP SR s ich oznámením MZ SR k definitívnemu schváleniu konsolidovaných kódov výkonov a NCZI za účelom úpravy a zverejnenia číselníka ambulantných zdravotných výkonov pre odbor lekárska genetika.
RNDr. Regina Behulová-Lohajová upozornila, že OUSA nemá v zmluvách zahrnutý výkon 9933.

K bodu 3 – Návrh SSLG – panelové vyšetrenia
SSLG pripravila návrh panelových vyšetrení, ktoré sú súčasťou prílohy č. 2 tohto zápisu. Podľa SSLG je dôležité, aby panelové vyšetrenia boli vytvorené spoločne a aby bolo tiež určené, ktoré pracoviská budú konkrétne panelové vyšetrenia a pre ktoré ochorenia vykonávať.

Členovia AZP SR upozornili na potrebu, aby boli všetky realizované výkony u pacienta medicínsky indikované a aby boli dodržiavané odporúčané postupy pre jednotlivé ochorenia. Pre úhradu z verejného zdravotného poistenia je podstatné stanovenie diagnózy u pacienta so správnym záverom a správnou interpetáciou výsledkov vyšetrení.

Táto otázka ostáva otvorená, nakoľko členovia AZP SR pripravili vlastný návrh panelových vyšetrení.

K bodu 4 – Návrh SSLG – zaradenie nového výkou pre syndromologickú genetickú konzultáciu
Spoločne bola diskutovaná stúpajúca časová a vedomostná náročnosť syndromologickej genetickej konzultácie. Ide o vysoko odbornú činnosť v trvaní viacerých hodín, podľa SSLG aktuálna suma za výkon by mala byť úhradou za jednu hodinu činnosti. Aktuálne sa na vykazovanie využíva kód výkonu 173 – kompletný záver genetického vyšetrenia, ktorý je hodnotený v sume 39 eur. Tento výkon okrem záveru obsahuje aj poradenstvo pacientovi. V praxi sa vykonáva u pacienta aj viackrát, a to vo vzťahu k zdravotnému stavu pacienta a k rôznym indikáciám a chorobám (napr. prvýkrát vykázané u poistenky pri prenatálnej diagnostike, druhýkrát pri novozistenom onkologickom ochorení), SSLG navrhuje úpravu automatickej kontroly v IS členov AZP SR (vo väzbe na diagnózu – pri opätovnom vykázaní nesmie byť uvedená rovnaká diagnóza) alebo možnosť vykázať tento výkon za definované obdobie len jedenkrát (napr. jedenkrát za dva roky). SSLG navrhuje plošne uplatniť dvojnásobné ohodnotenie výkonu 173.

 1. SSLG navrhovala vytvorenie samostatného ambulantného výkonu „Klinicko – genetická syndrómová diagnostika“ s cenou 224 eur. V diskusii sa poukazovalo na náročné dokazovanie správnosti použitia a vykázania tohto samostatného výkonu.
 2. SSLG po diskusii a na základe návrhu AZP súhlasí, že ako lepšie riešenie je plošné uplatnenie dvojnásobného ohodnotenia výkonu 173, ktoré by bolo jednoduchšie, ľahšie odborne zo strany ZP kontrolovateľné, jednoduchšie vykazovateľné a nebol by problém s nejasnosťami využívania, či nadužívania.

K bodu 5 – Návrh SSLG – navýšenie ceny troch základných cytogenetických výkonov – 7214 karyotyp s kultiváciou z periférnej krvi, 7227A kariotyp z plodovej vody, 7227B FISH aneuploídie
SSLG navrhuje úpravu cien troch základných a nezastupiteľných cytogenetických výkonov, a to najmä z dôvodu predchádzania potencionálnemu zániku cytogenetických laboratórií a cytogenetickej diagnostiky. SSLG upozornila, že už dnes dochádza k úspore cca 1 milióna eur pri cytogenetických vyšetreniach plodovej vody po amniocentéze u poisteniek, keďže je dostupný kvalitnejší skríning, takže počet týchto vyšetrení rapídne klesá. Cytogenetické laboratóriá sú zaťažené nevyhnutnosťou zabezpečiť akreditáciu pracovísk, externú kontrolu kvality, kvalitné prístrojové vybavenie a erudovaný personál, pričom už v súčasnosti nemajú dostatok financií na pokrytie všetkých nákladov spojených s prevádzkou pracoviska a dostávajú sa do existenčného ohrozenia.
SSLG navrhuje nasledovné zvýšenie cien:

 • 7215 – karyotyp s kultiváciou z periférnej krvi – zo 115 eur na 225 eur,
 • 7227A – karyotyp z plodovej vody – zo 150 eur na 270 eur a
 • 7227B – FISH aneuploídie – z 210 eur na 250 eur.

K bodu 6 – Návrh SSLG – prechodné obdobie pre akreditáciu štátnych genetických oddelení a náhradu EQC v tomto období
SSLG navrhuje členom AZP SR akceptáciu prechodného obdobia pre akreditáciu štátnych genetických oddelení a žiadať preukázanie realizácie externých kontrol kvality alebo medzilaboratórnych kontrol z finančných dôvodov. Spoločne bol prediskutovaný akreditačný proces.

K segmentácií genetických pracovísk je potrebné posúdiť genetické vyšetrenia ako celok a tiež je potrebné dohodnúť si rámcové podmienky pre jej prípravu. SSLG požiadala AZP SR o predloženie návrhu na segmentáciu genetických pracovísk v SR.

Spoločne bol diskutovaný dokument koncepcia lekárskej genetiky z roku 2014. Podľa tohto dokumentu sú základnými zložkami oddelenia lekárskej genetky ambulancia a oddelenie cytogenetiky, ktoré predstavujú záchytnú sieť, pokrývajú 300 až 500 000 obyvateľov. Okrem toho sú najmä v špecializovaných nemocniciach, ako napr. NOÚ a OÚSA, oddelenia genetiky špecializované na konkrétne ochorenia. Do budúcnosti bude potrebné zohľadniť aj v rámci hierarchizácie pracovísk do viacerých úrovní. Potrebné je do novobudovanej siete genetických pracovísk zahrnúť aj ich zastupiteľnosť na regionálnej úrovni.

Závery:

 1. AZP SR rešpektuje pripomienky SSLG k priamo hradeným výkonom podľa prílohy č. 2 k tomuto zápisu.
 2. AZP SR vykoná potrebné úkony s oznámením konsolidovaného číselníka priamo hradených výkonov MZ SR a NCZI – po vyjadrení Union ZP. Návrh dokumentu pripraví VšZP.
 3. AZP SR pripraví a predloží SSLG návrh podmienok na prípravu dokumentu k segmentácii genetických pracovísk v SR do 31.01.2020, ktorá bude predmetom spoločnej diskusie s prípravou výsledného dokumentu do 31.03.2020.
 4. SSLG pripraví pre AZP SR návrh pravidiel na vykazovanie výkonu 173 do 31.1.2020. Členovia AZP SR zvážia úpravu výšky úhrady za výkon 173 na dvojnásobnú úroveň po 29.2.2020.
 5. MUDr. Natália Račeková za AZP SR zašle návrh panelových vyšetrení SSLG do 31.1.2020 na posúdenie a ďalšiu diskusiu.
 6. Členovia AZP SR sa po posúdení vyjadria k požiadavke na zvýšenie ceny cytogenetických vyšetrení do 31.1.2020.
 7. Členovia AZP SR sa po posúdení vyjadria k požiadavke SSLG na prechodné obodbie pre akreditáciu štátnych genetických oddelení a náhradu EQC v tomto období do 31.1.2020.

Na záver Katarína Kafková poďakovala všetkým prítomným za účasť a za konštruktívnu diskusiu.

V Bratislave, 10.12.2019

Zapísala: Katarína Kafková
Overili:
HO MZ SR pre lekársku genetiku: MUDr. František Cisárik, CSc.
Dátum: ….2019
Za SSLG: RNDr. Michal Konečný, PhD.,
Dátum: 22.1.2019
Za VšZP: Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc., MUDr. Natalia Račeková
Dátum: 27.02.2020, 17.01.2020
Za Dôvera ZP: RNDr. Eva Csomóová
Dátum: 27.02.2020

Prílohy:
Č. 1 prezenčná listina (nie je dostupné online)
Č. 2 „Katalog PHV_SSLG_FINAL_bez cien_Kon_16_5_19“ (prvý list, riadok 4 až 165) (nie je dostupné online)

PDF verzia zápisnice