Termín: 26. 5. 2022, 9:00 hod.
Miesto konania: FNsP FDR, Banská Bystrica
PROGRAM VÝBORU:

 1. Schválenie programu výboru
 2. Kontrola zápisnice a úloh z posledného zasadnutia výboru (RNDr. Konečný)
 3. ZP Dôvera
 • projekt pred-schvaľovania žiadaniek, navýšenie cien ambulantných a cytogenetických výkonov, panely génov
 • nové zmluvy pre poskytovateľov
 • pripomienky členov SSLG k revíznej činnosti
 • Poznámka o porušení práv pacientov podľa EU charty pacienta (MUDr. Valachová)
 • pôjdeme smerom listu k ZP24 a separátne 27
 • poprosíme o reakciu do určitého termínu, nebude špecifikovať ďalšie kroky SSLG
 • nadefinovať si problémy, ktoré nám vadia – aká verzia predschvaľovania je pre nás akceptovateľná?:
 • použitie agregovaných výkonov na cytogenetické vyšetrenia vo všetkých laboratóriách (27)
 • Zvýšenie platby za 173 na 80 EUR, resp. dvojnásobok (27)
 • zjednotiť postupy medzi ZP – spôsob predschvaľovania – epobočka, email (27)
 • zrušenie predschvaľovania arrayCGH (24, 27) – existuje usmernenie
 • prečo sa niektoré stredné panely musia predschvaľovať a iné nie?
 • Finančné otázky – tlak na znižovanie cien výkonov
 • Poslať list Výboru SSLG a HO členom výboru na pripomienkovanie
 • Následne bude zaslaný na ZP 24, 27 a AZP
 • Až v nasledujúcich krokoch budeme riešiť cez MZ SR a UDZS
 1. ZP VŠZP
 • pripomienky členov SSLG k revíznej činnosti
 • Dr. Petrovič – metabolické výkony – nemôžu indikovať klinický genetici – zrušenie indikácie
 • Pripraví vyjadrenie v mene výboru a HO a pošle na pripomienkovanie
 1. ZP UNION
 • projekt pred-schvaľovania žiadaniek – bez rokovania so SSLG, bez navýšenie cien ambulantných a cytogenetických výkonov – výhrady SSLG
 • pripomienky členov SSLG k revíznej činnosti
 • používanie skladačky výkonov na cytogenetiku
 • Návrh je – použitie agregovaných výkonov na cytogenetické vyšetrenia vo všetkých laboratóriách
 • Zvýšenie platby za 173 na 80 EUR, resp. dvojnásobok
 • Prof. Kádaši čaká na vyjadrenie z Unionu už 2 týždne
 • Zjednotiť postupy medzi ZP – spôsob predschvaľovania a kto má predschvaľovať
 1. ŠDTP a odborné usmernenia – aktuálny stav (MUDr. Cisárik)
 • Usmernenia pre Masívne paralelné sekvenovanie – prezentácia návrhu usmernenia (Dr. Radvanszky)
 • Pripomienky označené v texte – zaslať Dr. Radvanszky, pošle Dr. Mistríkovi a do 2 týždňov pripomienkovať členmi výboru
 • Usmernenie pre PGD
 • Pripravený je finálny draft usmernenia – do 2 týždňov pripomienky členov výboru a následne schválenie
 • Dr. Petrovič zašle obratom výboru na posledné pripomienkovanie a schválenie
 1. Príprava volieb do štruktúr SSLG SLS (RNDr. Petrovič) – voľba členov kandidátky do výboru a dozornej rady, voľba volebnej komisie
 • Výborom zvolení 3 členovia volebnej komisie: Baldovič Marián, Mgr., Landlová Dagmar, RNDr., Mattošová Slavomíra, RNDr., PhD. – budú oslovení, či súhlasia
 • Bude pripravený list s pokynmi pre voľby, kde budú členovia komisie uvedený
 • Súčasťou bude volebný lístok s kandidátmi navrhnutými Výborom SSLG
 • Kandidáti do výboru: Cisárik František, Čermák Martin, Geryková Bujalková Mária, Giertlová Mária, Hrčková Gabriela, Kantarská Dana, Konečný Michal, Križan Peter, Kršiaková Jana, Lohajová Behulová Regína, Lukačková Renáta, Melišová Katarína, Minárik Gabriel, Mistrík Martin, Mlkvá Iveta, Paučinová Ivana, Petrovič Robert, Ruman Pálová Eva, Skalická Katarína, Šimko Juraj, Tomášiková Lenka, Urbán Veronika, Valachová Alica, Zemjarová Mezenská Renáta, Radvánszky Ján
 • Kandidáti do dozornej rady:
 • Bolčeková Anna, Drusová Eva, Kušíková Katarína, Lenhartová Nina, Mažeríková Zuzana, Pietrzyková Michaela, Závodná Katarína, Valenčíková Romana
 • Členovia výboru odsúhlasili jednohlasne
 • Voľby prebehnú v termíne od 1.7.2022 do 22.8.2022 sa uskutočnia jednokolové tajné korešpondenčné voľby
 • Výsledky budú uvedené na webovej stránke spoločnosti a zvolení kandidáti budú prizvaní na ďalší výbor
 • Dr. Petrovič a Dr. Konečný pripravia pokyny s hlasovacím lístkom a zašlú na finálne schválenie výboru
 1. Izakovičov memoriál 2022
 • informácie o organizácii (MUDr. Križan)
 • úvod v stredu popoludní, výbor začne na obed
 • v stredu slávnostná úvodná prednáška (prorektor Masarykovej Univerzity, Jiří Hanuš, Dejiny Mendla v Brne, riaditeľka Mendlovho múzea p. Křížová)
 • formálny garant bude rektor UPJŠ
 • v stredu memoriálová prednáška – návrh Dr. Klempa
 • návrh bez medaily – súhlas členov výboru
 • štvrtok popoludní voľnejší program – návrh exkurzia centrom Košíc
 • pracuje sa na programe – polymér DNA, forenzná genetika a Ukrajina, archeologická genetika
 • registrácia je otvorená, do 1.7.2022 aktívna účasť – na webe
 • ubytovanie si zabezpečuje každý sám
 • Hotel Yasmin je rezervovaný na komplet
 • Opraviť históriu IM – poslať Petrovi
 1. Informácie z prvého zasadnutia OPS pre laboratórne vyšetrovacie metódy (RNDr. Konečný)
 • 02.05.2022 sa uskutočnilo stretnutie OPS pre vyšetrovacie a laboratórne metódy s prvými informáciami
 • Jedná sa o doplnenie kategorizácie nemocníc o príslušné SVALZY a ich kvalitatívne požiadavky na laboratóriá v jednotlivých úrovniach nemocníc
 • Do konca mája budú z MZ SR zaslané zvyšné podklady a do konca augusta bude potrebné materiál za klinickú genetiku odovzdať
 • Členmi skupiny sú 4 členovia výboru, Dr. Valachová, Dr. Lukačková, Dr. Petrovič a Dr. Konečný
 • 5 úrovní nemocníc
 • 1. nemocnice bez akútnej lôžkovej starostlivosti
 • 2. okresné nemocnice – poskytuje sa až 70% zdravotnej starostlivosti
 • 3. krajské nemocnice – Dr. Konečný – myslím, že už na tejto úrovni by sme mali mať Ambulanciu a Cytogenetiku – minimálne
 • 4. koncové nemocnice – 3x v SR – Dr. Cisárik tu by malo byť kompletné OLG
 • Na tejto úrovni by už mala byť základná molekulárna genetika
 • 5. národná úroveň
 • Dr. Mistrík – ambulancie možno do tohto systému nepatria, iba lôžkové časti
 • Povinná súčasť nemocnice, alebo zazmluvnená
 • Ktorá genetická starostlivosť musí byť zabezpečená pre lôžkové časti
 • Dr. Petrovič – nadefinovať si úrovne genetických služieb a rozdeliť si ich do jednotlivých úrovní nemocníc
 • Predbežne sa na výbore jednalo o rozdelení aktivít lekárskej genetiky na 4 úrovne:
 • 1. Ambulancia, 2. Cytogenetika, 3. Základná molekulárna genetika (vyšetrenia bodových mutácií, jednotlivých génov), 4. Nadstavbová molekulárna genetika (panelové sekvenovanie a sangerove sekvenovanie)
 • Požiadavky aby od úrovne krajských nemocníc fungovali min. aktivity 1-3
 • Podklady z MZ SR budú spolu s návrhom draftu poslané členom výboru v priebehu júna na pripomienkovanie
 1. Špecializačné štúdium – informácie o aktuálnom stav (RNDr. Lohajová Behulová)
 • Dr. Lukačková informuje – 19.5. prišla požiadavka na aktualizáciu minimálnych štandardov štúdia, bolo potrebné urobiť do 2 dní
 • Zmena názvu odbore Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike
 • Podala sa aj revízia laborantského odboru na MZ SR
 • Dr. Mlkvá – návrh na prax na ambulancii aj pre diagnostikov, je zakotvená v štandardoch
 • Je dôležité aby sa exaktnejšie kontrolovali praktické časti špecializačného štúdia zo strany SZU
 1. Činnosť Dozornej rady výboru SSLG (RNDr. Radvanszky)
 • Overovanie zápisnice
 • Kontrola hospodárenia, podklady pošlú zo SLS
 • Ku koncu volebného obdobia bude pripravená správa
 1. Rôzne
 • Súťaž o najlepšiu publikáciu – súhrnné info (RNDr. Konečný)
 • IVDR režim (MUDr. Cisárik) – téma pre riešenie novozvoleného výboru
 • Rómske mutácie u darcov – ako interpretovať usmernenie o prenášačstve – MUDr. Kantarská
 • Hospodárenie – členské ročné príspevky nepostačia na pokrytie ročných výdavkov už len pri organizácii výborov
 • Zostatok na účte je dostatočný, ale bude sa pri minimálnych príjmoch postupne redukovať
 • Zároveň by mali ušetrené prostriedky slúžiť pre členov SSLG – na odmeňovanie, súťaže, vydávanie časopisu, atď
 • Nový výbor by mal uvažovať aj nad spôsobom a množstvom výberu členských prostriedkov
  V Banskej Bystrici, 26.5.2022
  RNDr. Michal Konečný, PhD. RNDr. Róbert Petrovič, PhD.
  predseda výboru SSLG vedecký sekretár SSLG

PDF verzia zápisnice