Termín: 21. 9. 2022, 13:00 hod.
Miesto konania: Hotel Yasmin, Tyršovo Nábrežie 1, Košice
PREDBEŽNÝ NÁVRH PROGRAMU:

 1. Schválenie programu výboru
 2. Kontrola zápisnice a úloh z posledného zasadnutia výboru (RNDr. Konečný)
 3. ZP Dôvera
 • pripomienky členov SSLG k revíznej činnosti
 • informácia HO o pripravovanom stretnutí
 • MUDr. Mistrík – informácia o aktuálnom stave, ZP Dôvera sa odkláňa od osobného stretnutia a chce stretnutie na platforme AZP – výbor preferuje bilaterálne rokovania
 • Termín stretnutia plánujeme na druhú polovicu októbra
 • Ktorá cesta negociácie je správna? – stretnutia alebo zbieranie odborných argumentov
 • Zvážiť aj možnosť právnej obrany – JUDr. Mistríková zo SLS alebo Oddelenie ZP ÚDZS
 • Počkáme na výsledky spoločného stretnutia na Dôvere
 1. ZP VŠZP
 • pripomienky členov SSLG k revíznej činnosti
 • niektoré laboratóriá majú k dispozícii nové zmluvy s VŠZP avšak bez zmien v agregovaných výkonoch a bez zmeny výkonu genetickej konzultácie
 1. ZP UNION
 • pripomienky členov SSLG k revíznej činnosti
 • RNDr. Konečný – návrh postupu – výbor nakoncipuje žiadosť na doplnenie zmlúv ako v ZPD – platba za ambulantný výkon, cenové rozdiely v panelovej diagnostike
 • MUDr. Mistrík, RNDr. Behulová – výbor by nemal riešiť ceny vyšetrení, ale skôr odborná náplň – Dg, gény, atď.
 • Úloha pre nový výbor – zdieľanie tabuľky výkonov Unionu a pripomienkovanie – zodpovednosť RNDr. Behulová – Dr. Konečný zašle zoznam výkonov v excel formáte
 1. ŠDTP a odborné usmernenia – aktuálny stav (MUDr. Cisárik)
 • Usmernenia pre Masívne paralelné sekvenovanie
 • Veľmi pozitívna reakcia z MZ SR, v prvom kroku
 • MUDr. Cisárik – spracoval administratívne záležitosti – pripomienkovanie cez Agree II = hodnotenie je nad 99%
 • Dr. Radvanszky dodal strategický plán pre upgrade ŠDTP na MZ SR
 • Aké ďalšie štandardy by sme chceli riešiť – Štandard o onko-genetickej konzultácii
 • MUDr. Cisárik odovzdá podklady k projektu ŠDTP novému HO
 1. Voľby do štruktúr SSLG SLS (RNDr. Petrovič)
 • Vyhlásenie výsledkov volieb do výboru a dozornej rady
 • Plán termínu zasadnutia nového výboru (od 6.10.2022)
 • Zorganizovať voľby prezídia výboru ako tajné online hlasovanie?
 • Uskutočniť ako 2-kolovu voľbu?
 • Aktuálne nie sú prítomný členovia novej dozornej rady
 • Aktuálne na výbore prítomných 10 z 11 nových členov výboru, okrem MUDr. Valachovej
 • 22.9.2022 o 12:00 hod. dohodnuté stretnutie nového výboru za účelom dohodnutia termínu zasadnutia a spôsobu voľby prezídia
 1. Izakovičov memoriál 2022
 • Informácie o organizácii (MUDr. Križan)
 • Ocenenia na IM
 • Súťaž o najlepšiu prezentáciu mladého autora
 • Súťaž o najlepší poster – 200 Eur poukážka na nákup kníh + cena ESHG
 • Cena ESHG nebude môcť byť udelená, pokiaľ výherca nebude členom SSLG, resp. mať nad 35 rokov – na základe pravidiel súťaže
 • MUDr. Špániková príde 22.9. – uvítanie, informácia o spoločenskom večeri, koncerte
 • Posterová sekcia bude prebiehať pri 3 elektronických paneloch
 1. Materiál pre OPS pre laboratórne vyšetrovacie metódy (RNDr. Lukačková)
 • Bol schválený výborom, materiál zaslaný na MZSR – nevieme aktuálne informácie
 1. Minimálne požiadavky – vyhláška MZ SR – aktuálna informácia (MUDr. Mistrík)
 • krátka informácia – materiál zaslaný na MZ SR
 1. Pracovná skupina pre IVDR – informácie o aktivitách (RNDr. Minárik)
 • Výzva na zapojenie sa do aktivít pracovnej skupiny – resp. RNDr. Minárik bude riešiť cestou pripomienkovania celého výboru
 • IVDR smernica sa už nebude meniť – možno sa iba posunie jej účinnosť
 • V ČR informácia aby diagnostika rare diseases nespadala pod IVDR
 1. Špecializačné štúdium – informácie o aktuálnom stav (RNDr. Lohajová Behulová)
 • Zrušená príprava na výkon práce v zdravotníctve, nový zamestnanec po skúšobnej dobe – posúdenie zamestnávateľa, či je schopný alebo nie
 • Štúdium min. 4 ročné, prax v odbore sa započítava aj spätne
 • Zaraďovanie nie k termínom ale kedykoľvek
 • Pre diagnostikov konkrétnych odborov – akých???
 • Nový názov odboru Laboratórna diagnostika v lekárskej genetike
 • Minimálny štandard je však starý – nový nevyšiel vo vestníku
 • Takže aktuálny stav je prechodný a nedostatočný
 • Zdravotnícky laborant – samostatná téma na MZ SR – tlak na zrušenie pozície lab. Diagnostika
 • Diagnostikov obhajuje SKIZP a Dr. Trechová ako prezidentka
 1. Činnosť Dozornej rady výboru SSLG (RNDr. Radvanszky)
 • Prenos informácií a podkladov novým členom DR
 • Dohľad nad voľbami RNDr. Radvanszky
 1. Rôzne
 • Hospodárenie SSLG – organizácia konferencií a členské príspevky (RNDr. Konečný) – téma na nový výbor
 • Súťaž o najlepšiu publikáciu – aktuálny stav (MUDr. Cisárik) – starý výbor zahlasuje za najlepšiu publikáciu – do 25.9.2022
 • Zahlásiť na SLS výsledky súťaže a doriešiť diplom a ostatné záležitosti – MUDr. Cisárik
 • Plán organizácie XXXIII. Izakovičovho memoriálu v r. 2023 – téma na nový výbor
  V Košiciach, 21.9.2022
  RNDr. Michal Konečný, PhD. RNDr. Róbert Petrovič, PhD.
  predseda výboru SSLG vedecký sekretár SSLG

PDF verzia zápisnice