Hotel Turiec, dňa 14.3.2024 
33 zúčastnených participantov 

1. Štandardná činnosť a zloženie výboru SSLG (Dr. Konečný) 

 • Volebné obdobie 10/22-10/26 – proces voľby predsedníctva
 • zvolení členovia výboru si volia prezidenta, vice-prezidenta a tajomníka
 • Rozdelenie pracovných okruhov a úloh v rámci výboru
 • Pracovné skupiny (mito – Giertlová, onko – Behulová, prenat – Mistrík) – bližšie info na webe spoločnost
 • Frekvencia rokovanie výboru (v Česku 1x mesačne), štandard 5-6x ročne (Izakovič, MGK + pracovné BA)

2. Nový WEB (Dr. Konečný)

 • Predstavenie webu
 • Linky, novinky, info o SSLG – pripomienky môžu členovia SSLG zasielať

3. SSLG občianske združenie (Dr. Konečný)

 • Korešpondenčné hlasovanie o nesúhlase so zmenou štatútu odbornej spoločnosti prebehlo v 09/23
 • SSLG garantuje členovi služby, zastrešuje ocenenia, organizáciu podujatí, zľavy s poplatkov
 • podpora časopisu, podpora krátkodobých stáží, iné aktivity, čerpanie 2% z daní
 • potrebná vlastná právna subjektivita
 • Platba členských poplatkov a evidenciu členov, ako aj štatút cien stále zabezpečuje SLS
 • OZ dostane zo SLSL z členského poplatku 4€
 • Účtovnícke a právne služby si musíme zabezpečiť samostatne
 • hľadá sa účtovník (prijímajú sa návrhy), právne služby (už zastrešené Dr. Mlkvy),
 • administratívny pracovník na dohodu (odsúhlasené na výbore 13.3.2024).
 • Stanovy SSLG – valné zhromaždenie (aspoň 1x/rok)

4. Info o komisiách po patronátom ESHG (Dr. Konečný)

 • kandidát do výboru ESHG – Dr. Minárik
 • Inak v komisiách nemáme zastúpenie
 • Pokiaľ by niekto z členov mal záujem, výbor SSLG môže dať nomináciu

5. ČS genetický kongres – prvé informácie (Dr. Konečný) 

 • Rokovanie s českou spoločnosťou (Dr. Scheinost), potenciálna lokalita – Luhačovice 
 • Potenciálny termín 02-03/2025 (z dôvodov konania DNA diagnostiky v apríli/máji a IM) 
 • Frekvencia konferencie – 1x/5 rokov 

6. Koncepcia pracovných skupín SSLG (Dr. Mistrík) 

 • Problematika preimplantačnej genetiky – odborné usmernenia

7. Kategorizácia nemocníc (Dr. Mistrík)

 • proces stratifikácie nemocníc,
 • SVaLZ aktuálne v rámci kategorizácie riešené nie sú,
 • novelizácia vyhlášky – ako majú byť medicínske programy vybavené: tu spomínaná aj genetika (neúplné a zatiaľ nedostatočné)
 • pripomienkované výborom v 11-12/2023, pripomienky zaslané cez slov-lex

8. Odborné usmernenia, ŠDTP, hlásenia na NCZI (Dr. Mistrík)

 • zaradené usmernenie ohľadne MPS
 • otázka zaradenie ďalších ŠP – prenat. diag, MPS pre somatické DNA varianty

9. Rokovania so ZP – DVR (Dr. Mistrík)

 • pripomienkovanie procesu predschvaľovania – posledné rokovanie pred 1 rokom,
 • úspech posledných rokovaní, že výkon pre array dg – bez predschvalovania
 • Podnety od členov SSLG k rokovaniam nie sú
 • Výbor SSLG plánuje osloviť ZPD za účelom stretnutia
 • Napr. aj pre zazmluvnanie výkonu pre WES, zmeny vo vykazovaní výkonov 172 a 173 a použitia viackrát za život

10. Nové genetické výkony v MZ SR (Dr. Mezenská)

 • príprave zoznamu výkonov predchádzalo množstvo práce s dokumentáciou, ktorá trvá už asi 10 rokov
 • zoznam výkonov z MZ SR obsahoval výkony v rámci všetkých SVALZ odborností
 • pripomienkoval sa niekoľko krát v roku 2023, pripomienky neboli vždy zapracované
 • Pripomienkovali sa – názvy výkonov, indikačné odbornosti, charakteristika výkonu vzhľadom na používané metodiky, niektoré výkony sa zlučovali
 • Zoznam sa viackrát vrátil nezapracovaný
 • Pridané 2 nové výkony – pre mito ochorenia a cytogenetický výkon
 • Nové požiadavky MZ SR na pripomienkovanie v r. 2024 napr. frekvencia výkonov
 • Podklady v dokumente však nezodpovedajú požadovným doplneniam, preto sme kontaktovali MZ SR za účelom stretnutia a vyjasnenia si požiadaviek
 • pre zaneprázdnenosť zatiaľ stretnutie zo strany Dr. Kafkovej nepotvrdené

11. Informácie o organizácii IM 2024 (Dr. Behulová)

 • vzhľadom pozitívne ohlasy a aj výsledok hospodárenia aj tento rok prebieha IM pod organizáciou výboru SSLG (hl. zodpovedný Dr. Behulová) v spolupráci so Solenom
 • termín konania 9-11.10.2024, Stará Lesná
 • Výrazne rozdiely v poplatkoch za registráciu (ne/člen, ne/skôr) – motivácia pre členov SSLG
 • V prípadne nejasností s organizáciou – kontaktovať Dr. Behulovú, alebo p. Buzekovú, Solen,
 • Realizácia sociálno-športových eventov – jeden zdarma pre členov SSLG, druhý s určitým príspevkom a následne spoločenský večer

12. Špecializačné štúdium v genetike (Dr. Behulová)

 • zmeny v špecializácii Laboratórnych diagnostikov
 • informácie dostupné na webe sslg.sk, v sekcii/Aktivity/Šp. Vzdelávanie/Vestník (rozsah a obsah vzdelávania)
 • Zmena názvu špecializačného odboru – Laboratórny diagnostik v lekárskej genetike
 • Zaradenie ako zdravotnícky pracovník pre výkon v zdravotníctve – po roku praxe automaticky, t.j. osvedčenie o zdrav. pracovníkovi je zrušené
 • Vedúci laboratória majú právo, aby odporučili pracovníka do špecializačného štúdia – zaradenie kedykoľvek počas roku, nie len v jarnom a jesennom termíne
 • Trvanie štúdia – min. 4 roky
 • Kontrolný deň – garant odboru preveruje vedomosti a poznatky študenta – po splnení, prihlásenie na skúšku
 • riadny termín a príp. opravný termín (musí byť do roka)
 • špecializačná práca (cca v rozsahu dizertačnej práce), možnosť vybrať tému alebo prísť s vlastným návrhom
 • písomný test (min. 60% bodov)
 • praktická časť skúšky – dáta z genetiky aj cytogenetiky, samotná skúška pred komisiou (2 okruhy otázok)

 • informácie o špecializácii zdravotníckych laborantov (ZL)
 • v praxi máme 3 úrovne ZL – SŠ, VŠ 1. a 2. stupeňa
 • špecializačné vzdelávanie laborantov sa aktuálne nemôže uskutočniť, napriek tomu, že je zakreditovaný študijný spis, nakoľko sú potrebné 3 pracoviská, avšak OUSA odmietlo podpísať zmluvu o spolupráci so SZU – nie je kde vyučovať
 • Ďalší postup? Ak ZP podľa zákona chce lab. so špecializáciou – obrátiť sa na Reginu – dokument, že sa jedná o systémovú chybu
 • Pripomienka – špecializácia v Čechách – uznáva sa na SVK? Zatiaľ s týmto nebol problém. Jediný prípad – neuznané ak chcel byť pracovník so vzdelaním s lab. diagnostikou vedený ako diagnostik – takže buď rokovať, alebo hľadať iné vzdelávacie pracovisko

 • Informácie o špecializácii lekárov (Doc. Šimko)
 • koniec 2023 – atestácia lekára, nezávisí od toho koľko pracujete, ale závisí od pracovného úväzku – veľký problém, pretože majú 0,2 úväzok – takže nespĺňajú nové podmienky – momentálne v riešení
 • V rámci atestácie sú až 2 opravné termíny
 • Uznáva sa len polovica zahraničnej praxe, ak lekár pôsobil v zahraničí
 • Ak sa atestovaný lekár rozhodne zmeniť atestáciu – uznávajú sa mu pôvodne predmety z pôvodnej atestácie

– Podnety od členov SSLG: žiadne