Dátum a miesto konania :14.2.2013, Žilina

Prezencia :

–      prítomní členovia výboru : Kádaši, Cisarik, Mišovicová, Mistrík, Kantarská, Konečný, Pálová, Petrovič

–      ospravedlnení : Mĺka, Križan, Ďurovčíková

–      hostia : Valachová, Kršiaková, Hojsíková

Program :

  1. 1.Otvorenie zasadania a schválenie programu

     zasadanie otvoril predseda výboru SSLG prof.Kádaši. Navrhnutý program prítomní schválili.

  1. 2.Kontrola zápisnice a úlohy z nej vyplývajúce

etický kódex

   stretnutie Výboru so zameraním na tému etického kódexu, s riešením vybraných okruhov    

   problémov – úloha ostáva, spracovaním témy poverený MUDr. Križan

informovaný súhlas:

     informovaný súhlas pre klinické vyšetrenie ostáva v dokumentácii pacienta, jeho samostatnou

     zložkou môže byť súhlas s fotodokumentáciou pacienta

     komerčné testovanie pohlavia plodu

       etická komisia MZ SR diskutovala o probléme so záverom, že v tejto otázke môžeme len apelovať

       na nezneužívanie tohto a takýchto vyšetrení

diagnostika geneticky podmienených ochorení u pacientov realizovaná vrámci projektov

   v prípadoch, ak pacienta nie je možné diagnosticky riešiť vrámci štandartných postupov

   a môže byť riešený v rámci projektu, je potrebné správne ho informovať, s písomným

   informovaným súhlasom o limitoch takéhoto vyšetrenia (projekt, výskum)

. výsledkový list z molekulárne genetickej analýzy

   v súvislosti s výkonom molekulárne genetických vyšetrení na nových pracoviskách, pri určitých

   vyšetreniach aj v spolupráci so zahraničnými laboratóriami, hlavný odborník požiadal

   o vypracovanie zoznamu povinných informácií vo výsledkovom liste z molekulárne genetického    

   vyšetrenia – poverený RNDr Konečný

      3. Situácia s nevyšetrenými vzorkami v laboratóriu MedGene s.r.o.

       Prítomní konštatovali , že napriek zaslaniu veľkého počtu žiadostí pacientov na VŠZP o

       dovyšetrovanie vzorky na pracovisku MedGene, schválených bolo len 5 a na väčšinu žiadostí

nebola zaslaná žiadna písomná odpoveď VŠZP.

Výbor konštatoval nevhodnosť takéhoto postupu zo strany VŚZP a nespokojnosť s neustálym odďaľovaním diagnostiky. HO preto odporučil realizáciu diagnostiky u týchto pacientov na iných pracoviskách molekulárne-genetickej diagnostiky, s aktualizovaným informovaným súhlasom

     4.Informácie hlavného oldborníka o jednaní na VŠZP dňa 15.1.2013

     Pripravovaná úprava podmienok uznávania laboratórnych výkonov

    Dňa 15.1.2013 prebehlo jednanie hlavného odborníka a vybraných zástupcov genetických pracovísk    

    so zástupcami VŠZP. Okrem platného zoznamu výkonov bude vytvorený zoznam tzv. Podobné

    laboratórne výkony, kde bude možné zaradiť nové výkony, alebo výkony s adekvátnou

    bodovou hodnotou. Poslednou formou úhrady laboratórnych výkonov sú tzv. Priamo hradené

    výkony, dohodnuté s vybranými pracoviskami, čo je aktivita VŠZP.

    Pre tvorbu zoznamu Podobné laboratórne výkony môže byť veľmi vhodný Zoznam agregovaných

    výkonov vypracovaný so ZP Dôvera.

5. Informácie pracovných skupín o spracovaní pripomienok k Pravidlám uznávania

laboratórnych vyšetrení a podobných vyšetrení zverejnených VšZP s platnosťou od 1.9.2012.

   Zástupcovia pracovných skupín informovali o finálnych verziách pripomienok, ktoré budú zaslané

   na VŠZP. RNDr. Konečný a RNDr..Hojsíková dohodnú stretnutie na VšZP ku predloženiu navrhovaných možností , dohodnutých na výbore SSLG.

6.Príprava systému DRG

   HO informoval o prebehnutom rokovaní na MZ SR , ktoré sa týkalo príprav zavedenia úhradového  

   mechanizmu DRG. Navrhol pracovnú skupinu z členov SSLG pre výkony v DRG a tvorbu zoznamu

   výkonov r. 2013, ak sa práce v tomto programe ďalej rozbehnú.

7.Národný plán starostlivosti o pacientov so ZCH

   HO informoval o fungovaní Aliancie pre zriedkavé ochorenia, ktorého členom je aj SSLG, informoval o

   stave prác na Národnom pláne starostlivosti o pacientov so ZCH. SSLG je spoluorganizátorom

   konferencie “ Zriedkavé choroby na Slovensku – Fórum odborníkov, Bratislava 27.-28.2.2013“.

8.Informácie o príprave XXIV.Izakovičovho memoriálu

   Informovala dr.Kantarská: predpokladaný termín: IX alebo X/ 2013

   odsúhlasený program v 2 sekciách

   memoriálová prednáška: navrhnutí: prof. Klimeš, MUDr. Gaillyová

9.Ukončenie zasadania výboru

doc. Kádaši poďakoval prítomným za účasť

Zapísala MUDr.Alica Valachová

Overil doc. RNDr.Ľudevít Kádaši, DrSc., predseda výboru SSLG