Dátum a miesto konania : 15.marca 2017, Martin

Prezencia:
-prítomní členovia výboru: Kádaši, Konečný, Mlkvá, Mišovicová, Petrovič, Mistrík, Kantarská
– ospravedlnení: Cisarik, Závodná, Križan, Ďurovčíková
– hostia:  Behulová, Šimko, Čmelová, Barošová, Vogelová, Kollárová, Ďurina

Program:
1. Otvorenie zasadania a schválenie programu
–  zasadanie otvoril predseda výboru SSLG Ľ.Kádaši, navrhnutý program prítomní schválili.
2. Kontrola zápisnice
– metodické usmernenie pre vyšetrenie infertility sa pre potrebu väčšieho časového priestou  na vypracovanie ďalej posúva (zodpovedný F.Cisarik)
– schválený zoznamu zdravotných výkonov za lekársku genetiku bol odovzdaný na MZ SR na ďalší postup
– zriedkavé ochorenia, centrá expertízy – dve schválené (OÚsA- OLG a Novoredencké centrum v Banskej Bystrici)
– prihlásení sú aj ďalší kandidáti, podmienky na začlenenie sú však nastavené veľmi prísne.
– metodické usmernenie HO o prenatálnej diagnostike je zverejnené na stránke SSLG
– upgrade indikácií vyšetrenia BRCA1/2 génov- schválený materiál bude po dopracovaní predložený na MZ SR (zodpovední I.Mlkvá, F.Cisarik)
– indikácie cytogenetických vyšetrení sú formou MU prístupné na stránke SSLG
3. Vzdelávanie v odbore lekárska genetika
– od 1.2.2017 sa doc.Šimko stáva zástupcom prednostu Katedry lekárskej genetiky SZU a zároveň odborným garantom pre špecializačné štúdium lekár- klinický genetik a VŠ- laboratórny diagnostik.  Špecializačné štúdium laborant v lekárskej genetike stále nie je akreditované, nie sú schválené minimálne štandardy, návrhy sú však už k dispozícii, výbor SSLG sa prikláňa k možnosti postavenia študijného programu na  dosiahnutí minimálneho VŠ vzdelania I.st. (bakalár), návrhy budú do konca marca predložené na mailovú diskusiu (zodpovedná  R.Behulová)
4. Revízne postupy ZP Dôvera v odbornosti lekárska genetika
– výbor SSLG sa zaoberal stanoviskom HO MZ SR pre lekársku genetiku vypracovaného  ako reakcia na nové revízne postupy ZP Dôvera v odbore LG, ktoré bolo aj predbežne podrobené širokej mailovej diskusii. Výbor v plnej miere podporil uvedenú oponentúru daného dokumentu, ktorého podmienky sú hlavne z hľadiska ochrany osobných údajov vyšetrovaných pacientov absolútne neprijateľné. Ďalej žiada v prípade zamientnutia vyšetrenia odborné zdôvodnenie uvedeného postupu vypracované písomnou formou, ktoré by bolo k dispozícii ako pacientovi, tak aj klinickému genetikovi, ktorý v plnej miere zodpovedá za diagnostické a liečebné postupy realizované u pacienta. Výbor SSLG navrhol postúpiť uvedený materiál na vyjadrenie ako na MZ SR, tak aj
na ÚDZS, prípadne je možné aj ďalšie posúdenie právnych aspektov poisťovňou navrhnutých postupov.
5.Organizácia Izakovičovho memoriálu
– S.Vogelová informovala o predbežnom organizačnom zabezpečení IM, ktorý bude v termíne 19.-20.10.2017 v Nitre. Návrhy na memoriálovú prednášku je možné zaslať predsedovi SSLG. Prvá informácia o akcii by mala obsahovať aj informáciu o možnosti zapojenia sa mladých kolegov do súťaže o najlepšiu prednášku.
8. Rôzne
– M.Konečný podal návrh na možnosť vytvorenia špeciálnej sekcie na webovej stránke SSLG – inzeráty a hľadanie práce, výbor sa dohodol na možnosti uverejnenia oznamov pre partnerské organizácie uvedené na stránke SSLG po schválení predstavenstvom SSLG s platnosťou na 3 mesiace (zodpovedný správca stránky).
– Ľ.Kadaši informoval o iniciatíve MZ SR – Národný projekt štandarných preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov, ktorý by bolo vhodné monitorovať. Termín menovania komisií je nevyhovujúci. Prípadné aktivity v tomto smere bude koordinovať hlavný odborník.
12.Ukončenie zasadania výboru
– predseda výboru SSLG poďakoval prítomným za účasť

zapísala MUDr.Iveta Mlkvá, vedecká sekretárka
overil Prof.RNDr.Ľudevít Kádaši, DrSc., predseda výboru SSLG