Miesto konania: Martin
Dátum: 14.3.2018

Prezencia:
– prítomní: Kádaši, Konečný, Mlkvá, Cisarik, Mišovicová, Petrovič, Mistrík, Závodná
– ospravedlnení: Križan, Kantarská, Ďurovčíková
– hostia:Lohajová Behulová, Valachová, Šimko, Barošová, Vasil, Karabinoš, Černák

Program:
Na začiatku zasadania si prítomní minútou ticha uctili pamiatku zosnulej členky výboru MUDr.Eleonóry Čmelovej

1. Otvorenie zasadania a schválenie programu
– zasadanie otvoril predseda výboru SSLG Ľ.Kádaši, navrhnutý program prítomní schválii

2. Kontrola zápisnice
– upgrade indikácií vyšetrenia BRCA1/2 génov je podaný na MZ SR, napriek sľúbenému rýchlemu procesu riešenia doteraz nebol schválený. Upgradovaný materiál je prístupný na stránke SSLG.
– revízne postupy ZP Dôvera v odbornosti lekárska genetika
HO po zosumovaní údajov zaslaných z jednotlivých pracovísk referoval, že v súčasnosti čaká na výsledky dlhšie ako 6 mesiacov viac ako 500 prípadov. Spoločnosť Alphamedical prijala racionalizačné opatrenia pre poistencov ZP Dôvera, DNA analýzu je možné indikovať len v rámci zoznamu klinických jednotiek uverejnených na stránke spoločnosti. Na ostatné vyšetrenia je potrebné vyžiadať predchádzajúci súhlas poisťovne ako na vyšetrenie v zahraničí. Zástupcovia laboratórii informovali o pripravovanom postupe ZP Dôvera preniesť zodpovednosť za správnosť indikácie na indikujúveho lekára, ev. klinické pracovisko. Opatrenia sú v štádiu riešenia, do praxe by mali vstúpiť od apríla 2018. Detaily takýchto postupov zatiaľ nie sú známe.
-vzdelávanie v odbore lekárska genetika
R.Lohajová Behulová konštatovala, že oproti minulému zasadaniu nedošlo k nijakému posunu. K schváleniu minimálneho štandardu pre laborantov napriek podnetom zo strany SZU a SSLG stále na MZ SR nedošlo, ich špecializačné vzdelávanie v SR nie je možné aj keď naliehavá potreba laborantov-špecialistov vyplýva z požiadaviek na minimálne personálne obsadenie genetických laboratórií. Prísľub zahájenia riešenia uvedeného problému na MZ je od januára 2019.
– stav prípravy na diagnostické využitie sekvenovania novej generácie
J.Radvánszky a M.Konečný budú referovať na martinskej genetickej konferencii a Izakovičovom memotiáli.

3. XXIX Izakovičov memoriál
I.Mlkvá referovala o stave príprav na IM. Organizačné zabezpečenie tohto roku pripadlo na Oddelenie klinickej genetiky ÚLBGaKG LFUK a UNB. Konferencia bude v termíne 17.-19.10.2018 v hoteli Saffron v Bratislave. Prvá informácia bude zverejnená koncom marca. Výbor SSLG odsúhlasil navrhnuté organizačné podmienky. Návrhy na pridelenie memoriálovej prednášky je potrebné posielať predsedovi SSLG, schválenie výberu prebehne mailovou formou.

4. Voľby do výboru SSLG
V r.2018 končí funkčné obdobie terajšieho výboru SSLG. Výbor schválil korešpondenčné voľby do nového výboru, ktoré by mali prebehnúť do konca júna a zvolil volebnú komisiu v obsadení: R.Petrovič – predseda, R.Lohajová Behulová-člen, K.Závodná-člen. Návrhy na kandidátnu listinu je potrebné zasielať predsedovi SSLG. Aktuálny zoznam členov SSLG, ktorí môžu kandidovať do výboru, bude uverejnený na stránke SSLG.

5. Informácia HO o stave príprav aktualizovaného zoznamu zdravotníckych výkonov pre MZ SR
V minulosti vytvorené pracovné skupiny pre ambulantné, cytogenetické a molekulárno-genetické výkony aktívne pracujú na príprave. Ambulantné výkony budú spracované ako prvé, ďalšie dve oblasti sú v štádiu riešenia.

6. Národný projekt vytvorenia štandardných preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov
HO informoval, že pracovná skupina je vytvorená, perspektívne sa predložia už doteraz schválené odporúčania pre PGD, infertilitu, cytogenetickú diagnostiku, HBOC a Lynchov syndróm.

7. Informácia o zriadení pracovísk pre ZCH.
Zoznam prihlásených pracovísk je uverejnený na stránke MZ SR, je stále otvorený pre prihlasovanie nových pracovísk, doteraz bolo uznaných 17 z nich ako pracovisko expertízy pre ZCH, Slovensko vstúpi ako pridružený člen do Európskych referenčných sietí.

8. Návrh odporúčania pre vyšetrenie mužskej a ženskej infertility.
Za pracovnú skupinu referovala A.Valachová, materiál bude ešte pripomienkovaný členmi výboru do jedného mesiaca, po jeho schválení bude ako definitívne odporúčanie uvedený na stránke SSLG

9. Návrh na odporúčania ku indikovaniu cytogenetických vyšetrení
Referoval M.Misrík, dokument ostáva otvorený ešte pre onkocytogenetické vyšetrenia, dopracovaním ktorých bola poverená dr.Lukačková

10. Rôzne
– M.Konečný podal návrh na novú stratégiu pri organizácii Izakovičovho memoriálu, výbor rozhodol posunúť riešenie na nové predstavenstvo, ktoré vzíde z nadchádzajúcich volieb
– J.Šimko informoval organizácii Diskusného sústredenia vedúcich pracovníkov v lekárskej genetika, ktoré bude v termíne 7.-8.júna 2018 na SZU

11. Ukončenie zasadania výboru
– predseda výboru SSLG poďakoval prítomným za aktívnu účasť.

zapísala : MUDr.Iveta Mlkvá, vedecká sekretárka SSLG
overil: prof. RNDr.Ľudevít Kádaši, DrSc., predseda výboru SSLG