Dátum a miesto konania: 30. september 2015, Zemplínska Šírava

Prezencia:
– prítomní členovia výboru: Konečný, Mlkvá, Cisarik, Ďurovčíková, Mišovicová, Križan, Mistrík, Kantarská, Závodná
– ospravedlnení: Kádaši, Petrovič
– hostia: Čmelová, Valachová, Behulová, Vasil, Barošová, Šimko, Kvasnicová, Hamidová

Program:

1. Otvorenie zasadania a schválenie programu
– zasadanie otvoril podpredseda výboru SSLG M. Konečný. Navrhnutý program prítomní schválili.
2. Kontrola zápisnice
– metodické usmernenia pre vyšetrenie infertility bude dopracované do konca roka /A.Valachová, F.Cisarik/
– M. Konečný informoval o realizácii novej webovej stránky SSLG, bližšie oboznámenie so stránkou bolo odprezentované v rámci programu XXVI. Izakovičovho memoriálu
3. Informácia o organizácii XXVI. Izakovičovho memoriálu
– J. Šimko informoval o priebehu organizačného zabezpečenia konferencie, ktoré prebiehalo za organizačnej a sponzorskej spoluúčasti firmy Alphamedical s.r.o.
4. Plán akcií na r. 2016
Organizácia XXVII. Izakovičovho memoriálu – organizáciou bol výborom poverený P.Križan za spoluúčasti spoločnosti Medirex Group Academy n.o., akcia je plánovaná v termíne 13.-14.10.2016 v Bratislave, prvé informácie budú zverejnené na stránke SSLG.
P. Križan zároveň informoval aj o úspešnej akcii Medirex Group Academy pre mladých laboratórnych pracovníkov do 35 r., ktorá prebehla v máji 2015 a o jej plánovanom druhom ročníku v r. 2017.
Organizácia Martinskej genetickej konferencie – výbor konštatoval, že prvý ročník konferencie mal veľkú odozvu a dohodol sa na pokračovaní obnovenej tradície aj v nasledujúcom roku, plánovaný termín akcie 17.3.2016, organizáciou poverená N. Mičovicová.
Diskusné sústredenie v lekárskej genetike – plánované v termíne 16.-17.6.2016, organizačné zabezpečuje D. Ďurovčíková /SZU/.
5. Koncepcia poplatkov pre členov SSLG
M. Konečný konštatoval nízky stav členskej základne SSLG a potrebu zatraktívniť členstvo aj pre mladých kolegov, navrhol zvýhodnenie členov pri platbe kongresových poplatkov na akcie SSLG a úpravu finančného ohodnotenia najlepších publikácií a prednášok členov SSLG.
Výbor sa dohodol na nasledujúcom:
– s platnosťou od 1.1.2016 kongresový poplatok pre členov SSLG bude s 50% zľavou,
– cena výboru SSLG za najlepšiu publikáciu v kategórii autor do 35 r. a nad 35 r. bude 500,- Eur,
– cena za najlepšiu prednášku mladého autora do 35 r. na Izakovičovom memoriáli bude 300,- Eur,
– odmena pre organizátora vzdelávacej aktivity bude maximálne do výšky 15% z nazbieraných príspevkov.
6. Ocenenie najlepšej publikácie za rok 2014
– navrhnutá publikácia autorov Kádaši, Radvánszky a kol.: Časté monogénne dedičné ochorenia na Slovensku – schválené výborom, cena bude odovzdaná na najbližšej konferencii SSLG
7. Národný program starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami
– hlavný odborník informoval o iniciatívach MZ SR v tejto oblasti – zriadená komisia MZ pre RD, snaha vytvoriť akčný plán a etablovať centrá expertízy, chýbajú však zatiaľ nástroje na jeho realizáciu aj vhodná legislatíva.
– Národný program schvaľuje vláda, pripomienky k jeho návrhu bolo možné zaslať predsedovi do 5.10.2015.
8. Informácia o postgraduálnom vzdelávaní v odbore
– špecializačné štúdium pre genetických laborantov zatiaľ nie je na Slovensku stále akreditované, pociťuje sa naliehavá potreba nájsť garanta tohto štúdia, výbor konštatoval potrebu oficiálne osloviť Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, pod ktorú ďalšie vzdelávanie laborantov patrí. Poverené K. Závodná a R. Behulová, termín do konca roka.

9. Rôzne
– plánovaná diskusia o implementácii masívne paralelného sekvenovania do diagnostickej praxe bola pre neúčasť J. Radvánszkeho odložená na najbližšie zasadnutie výboru. Výbor konštatoval potrebu vytvoriť pracovnú skupinu zaoberajúcu sa touto oblasťou. Poverený M. Konečný, J. Rádvanszký, termín do najbližšieho zasadania výboru.

10. Ukončenie zasadania výboru
– M. Konečný poďakoval prítomným za účasť

zapísala MUDr.Iveta Mlkvá, vedecká sekretárka SSLG
overil RNDr.M.Konečný, PhD., podpredseda výboru SSLG