Miesto konania: Bratislava
Dátum: 17.10.2018

Prezencia:
– prítomní: Kádaši, Konečný, Mlkvá, Cisarik, Mišovicová, Mistrík, Križan, Petrovič, Kantarská, Závodná
– neprítomní: Ďurovčíková,
– hostia: Lohajová Behulová, Valachová, Šimko, Barošová, Minarik, Ruman Pálová, Karabinoš, Giertlová, Lukačková, Radvánszky, Vasil, Kollárová

Program:

1. Otvorenie zasadania a schválenie programu
– zasadanie otvoril predseda výboru SSLG Ľ.Kádaši, navrhnutý program prítomní schválili

2. Kontrola zápisnice

3. Odporúčania k indikovaniu cytogenetických výkonov
Výbor doporučil zabudovať kritériá na indikáciu aCGH do už spracovaného dokumentu cytogenetických indikácií a jeho čo najrýchlejšie uverejnenie na stránke SSLG. V uvedenom materiáli nahradiť termín komparatívnej genómovej hybridizácie termínom (celo)genómové sekvenovanie. Finalizáciou dokumentu výbor poveril P.Križana a G.Minárika.

4. Informácia HO o stave príprav aktualizovaného ZZV a ŠTDP pre MZ SR
Ambulantné výkony boli spracované a zaslané na MZ, molekulárno-genetické a cytogenetické výkony sú v štádiu ukončovania, materiály majú byť predložené do konca novembra 2018.
ŠDTP- aktuálne sa pracuje na ŠDTP pre HBOC a všeobecný materiál určený pre špecialistov negenetikov a lekárov prvého kontaktu: Ktorý pacient je vhodný na onkogenetickú konzultáciu. Uvedený materiál bude pracovnou skupinou pre onkogenetiku predložený do konca roka.

5. XXIX Izakovičov memoriál
I.Mlkvá referovala o organizácii Izakovičovho memoriálu, konštatovala uspokojivý počet prihlásených účastníkov aj partnerov, v rámci IM prebehne aj súťaž mladých autorov o najlepšiu prednášku a posterovú prezentáciu, výsledky vzhľadom na to, že súťažný príspevok bol aj v poslednom prednáškovom bloku, budú vyhlásené až po konferencii a zverejnené budú na stránke SSLG.

6. Vyhlásenie výsledkov volieb do výboru SSLG a voľby funkcionárov výboru
Predsedkyňa volebnej komisie S.Machalová informovala o výsledkoch volieb do výboru SSLG, výbor si tajným hlasovaním zvolil za prezidenta SSLG M.Konečného, ktorý dosiahol rovnaký počet hlasov ako Ľ.Kádaši, ten sa funkcie prezidenta zriekol. Na funkciu vedeckého sekretára bol zvolený R.Petrovič a za viceprezidenta A.Valachová.
Voľby predsedu dozornej rady prebehnú inokedy, nakoľko neboli prítomní všetci zvolení členovia.
Výsledky volieb do predstavenstva výboru SSLG boli vyhlásené v pléne na Izakovičovom memoriáli.

7. Rôzne
– N.Mišovicová informovala o pripravovanej Martinskej genetickej konferencii, ktorá sa uskutoční 6.– 8.3.2019
– Ľ.Kádaši informoval o pripravovanom guideline pre vyšetrovanie AR ochorení, výbor odsúhlasil, že dokument Zásady genetického testovania bude upgradovaný o uvedený materiál o AR ochoreniach. Materiál je k dispozícii všetkým členom výboru, je možné ho pripomienkovať do konca októbra.

8. Ukončenie zasadania výboru
– predseda výboru SSLG poďakoval prítomným za aktívnu účasť. 

zapísala : MUDr.Iveta Mlkvá, vedecká sekretárka SSLG
overil: prof. RNDr.Ľudevít Kádaši, DrSc., predseda výboru SSLG