Termín: 25. januára 2019, 9:00 hod.
Miesto konania: FN, Trenčín

Prezencia:
– prítomní: Dr. Cisárik, Dr. Giertlova, Dr. Hikkel, Prof. Kádaši, Dr. Konečný, Dr. Križan, Dr. Lohajová-Behulová, Dr. Lukačková, Dr. Minárik, Dr. Mlkvá, Dr. Petrovič, Dr. Radvanszky, Dr. Valachová,
– ospravedlnení: Dr. Kantarská

1. Schválenie programu
– žiadne pozmeňujúce návrhy

2.1. Správa o činnosti za posledné obdobie

2.2. Kontrola plnenia uznesení/zápisnice z posledného zasadnutia výboru
– kontrola zápisnice z posledného výboru – Dr. Konečný

3. Voľba predsedu dozornej rady.
– tajná voľba 3 členov dozornej rady
– skrutátorom voľby Dr. Valachová
– za predsedu dozornej rady zvolený Dr. Radvánszky – získal 3 hlasy
– Dr. Petrovič odovzdá podklady na sekretariát SLS

4. Tvorba ŠDTP
– aktuálny stav (Dr. Mlkvá, Dr. Behulová)
4.1. ŠDTP HBOC klinický – predstavenie dokumentu Dr. Mlkvá

4.2. ŠDTP HBOC laboratórny – predstavenie dokumentu Dr. Behulová
– hlasovanie výboru za zmenu kapitoly 10.5, odstavec 1, bod c., odstavec 1 – ponechanie pôvodnej formulácie vs. vypustenie požiadavky min. 3 ročnej praxe po špecializácii
– hlasovaním v pomere za: 7 hlasov, proti: 2, zdržal sa: 1 bola ponechaná pôvodná formulácia textu

4.3. ŠDTP pre obsah, rozsah a dokumentáciu rodinnej anamnézy pri podozrení na hereditárne nádorové choroby a pre žiadosť praktického lekára a špecialistu o konzultáciu u klinického genetika – predstavenie dokumentu Dr. Mlkvá

– Výbor SLS nemal k predloženým dokumentov ďalšie pripomienky
– Dr. Behulová informovala o stretnutí s pacientskými organizáciami pre onkologických pacientov. Organizácie majú záujem o distribúciu informačných letákov s informáciami ohľadom genetickej konzultácie. Výbor schválil možnosť poskytnúť takýto materiál uvedeným organizáciám.
– informácia Dr. Cisárika o situácii na MZ SR –genetické ŠDTP sa aktuálne ešte neriešili
– predložené ŠDTP uverejní výbor na webe SSLG – pracovná verzia ŠDTP – zabezpečí Dr. Konečný
– označiť pôvodný materiál o HBOC ako verzia r. 2014, odlíšiť od platnej verzie
– prezentácia upgradu na Diskusnom sústredení 2019 – Dr. Mlkvá a Dr. Behulová

5. Plán prípravy ŠDTP pre Masívne paralelné sekvenovanie(MPS)
– dopracovať ŠDTP pre MPS v priebehu roku 2019
– zodpovedný za vypracovanie Dr. Radvánszky
– Pracovná skupina a jej zloženie – k pripomienkovaniu prizvať predstaviteľov dotknutých pracovísk – NOÚ (Hikkel), OÚSA (Lohajová-Behulová), AlphaMedical (Zemjarová Mezenská), Medirex (Minárik), Progenet (Vasovčák), GHC GEN SK (Konečný), KLG UNB (Petrovič) – zodpovedných mimo výboru osloví Dr. Konečný
– prvú verziu na pripomienkovanie pripraví Dr. Radvánszky v mesiacoch marec/apríl 2019

– Ďalšie návrhy ŠDTP na MZ SR v roku 2019 Výbor neodporúča a ak áno, tak riešiť iba existujúce a pripravené postupy, návrhy:
– Dr. Behulová navrhuje pripraviť ŠDTP resp. začať jeho prípravu pre hereditárne nádory kolorekta polypózne ako aj nepolypózne v rámci jedného dokumentu– vykomunikuje s NOÚ možné spracovanie
– ŠDTP pre cytogenetiku – na návrh Dr. Lukačkovej – zodpovedná za spracovanie do štruktúry ŠDTP – Dr. Konečný pošle word dokument pre klinický aj laboratórny ŠDTP
– podľa informácií od Dr. Hikkela má NOÚ predpripravené laboratórne ŠDTP pre CLL, AML – výbor SSLG prizve na najbližšie rokovanie do Martina aj primára NOÚ, Ing. Čermáka za účelom dohodnutia ďalšieho spoločného postupu a získania informácií od OLG, NOÚ o plánovaných prípravách iných ŠDTP a vytvorenia pracovnej skupiny pre prípravu ŠDTP zloženej aj zo zástupcov MEDIREXU

6. Príprava ďalších metodických usmernení:
– v rámci pripomienkového konania členovia výboru dokončia metodické usmernenie „Indikácia genetického vyšetrenia prenášačstva“
– materiál bol podrobne spripomienkovaný priamo na zasadnutí výboru
– spripomienkovaná verzia bola elektronicky odovzdaná prof. Kádašimu, ktorý materiál dopracuje a zašle členom výboru na posledné kolo pripomienok, tak aby mohol byť materiál na zasadnutí v Martine schválený

7. Rokovanie so Združením zdravotných poisťovní
– informácia o aktuálnom stave, príprave tém riešenia a argumentov pre rokovanie a nominácii členov výboru na stretnutie – Dr. Cisárik
– Dr. Cisárik navrhol stretnutie s predstaviteľmi VŠZP (Ing. Heriban) a až následne stretnutie s AZP – orientačne plánovať termín na druhú polovicu februára
Zhrnutie dôležitých témy na stretnutie:
– koncové vs. všeobecné genetické pracovisko – podľa HO nemá takéto členenie genetických pracovísk zmysel
– nominácia členov Výboru na stretnutie s AZP: Cisárik, Lukačková, Behulová, Mlkvá/Mistrík, Konečný
– zvýšenie ceny za klinické/ambulantné vyšetrenia
– cytogenetické výkony
– odborné pripomienkovanie laboratórnych výkonov v zmluvách ZP zo strany členov výboru spoločnosti
– návrh ceny, rozsahu a filozofie vykazovania Vyšetrenia panelu génov pre onkologické ochorenia
– téma vykazovania agregovaných/priamo hradených výkonov vs. skladačkové výkony z bodovníka

8. Katalóg výkonov MZ SR
– o aktuálnom stave informoval Dr. Cisárik – 5.2.2019 pozvaný na stretnutie na MZ SR v tejto veci
– spracovaný nový katalóg pre molekulárnu genetiku potrebné uzavrieť v prvej polovici februára –
Do konca februára musí byť katalóg za molekulárnu genetiku odovzdaný HO a zaslaný na MZ
zodpovedná Dr. Behulová.

9. ZP a výkon pre sekvenovanie panelov génov (Dr. Konečný, Dr. Behulová)
– ponuka pre ZP od Výboru SSLG v zmysle vypracovaného bodovníka ZZV:
a. Masívne paralelné sekvenovanie (1-10 génov) – 2000 Eur
b. Masívne paralelné sekvenovanie (10 a viac génov) – 3000 Eur
c. Masívne paralelné sekvenovanie (klinický exóm, exóm, genóm) – 5000 Eur
– Výbor trvá na dodržiavaní kvalitatívnych kritérií v súlade s navrhnutou cenou výkonu – nemôže byť rozhodujúca cena na úkor kvality
– poslať všetkým členom Výboru návrh ZZV – Dr. Konečný

10. Špecializačné vzdelávanie
– o aktuálnom stave informovali v špecializácii lab. diagnostikov a zdrav. laborantov Dr. Behulová a v špecializácii lekárov Dr. Mlkvá
– Dr. Behulová zodpovedná za zabezpečenia stretnutia HO a predsedu SSLG na MZ SR so zodpovednými osobami za účelom akreditácie a min. štandardov pre špecializáciu zdravotníckych laborantov v lekárskej genetike
– taktiež navrhla premenovanie špecializácie Laboratórny diagnostik – vyšetrovacie a diagnostické metódy v klinickej genetike na Klinický laboratórny genetik- CLG (v súlade s EÚ legislatívou – Clinical LaboratoryGeneticist) – výbor s návrhom jednohlasne súhlasil
– na najbližšie rokovanie výboru SSLG bude prizvaný aj Doc. Šimko ako garant špecializácie klinických genetikov a spolu s Dr. Mlkvou budú prezentovať zmeny vo vzdelávaní lekárov, v školiacom pracovisku atď.
Dr.Behulová zašle lekárom – vedúcim pracovísk minimálny štandard pre vzdelávanie lekárov v odbore Lekárska genetika

11. Plán termínov zasadnutí Výboru SSLG v r. 2019
– Dr. Konečnýinformoval o plánoch zasadnutia Výboru SSLG, ktoré budú mať 2 formy:
1. pracovné celodenné zasadnutia – min. 2x ročne vždy v miestepôsobenia niektorého z členov výboru
2. zasadnutie rozšíreného Výboru SSLG s prizvaním všetkých vedúcich pracovníkov genetických pracovísk v SR – min. 3x ročne, a to na konferenciách Martinská genetická konferencia, Diskusné stretnutie v lekárskej genetike a Izakovičov memoriál

12. Príprava organizácie XXX. Izakovičovho memoriálu 2019
– o aktuálnych informáciách hovoril hlavný organizátor Dr. Cisárik – predbežne stanovené miesto konferencie – Terchová, Hotel Hanuliak v termíne 9-11.10.2019

13. Prehľad stanov SLS, povinnosti a zodpovednosti Výboru SSLG (Dr. Konečný)
– bod bol z časových dôvodov presunutý na najbližšie zasadanie výboru
– Dr. Konečný zašle všetkých členom výboru pred zasadnutím platnú legislatívu SLS (Stanovy, Rokovací, Volebný a Hospodársky poriadok)

14. Rôzne:
14.1. Fellowship ESHG – MGD 2019
– ponúkaný fellowship bude ponúknutý víťazovi súťaže o najlepšiu prezentáciu mladého autora na Martinskej genetickej konferencii
– Dr. Konečný zistí či bude zo strany ESHG možnosť fellowshipu využiteľná pravidelne

14.2. Revízne postupy vykazovania agregovaných výkonov Dôvera
– pripomienky k uverejnenému materiálu Revízne postupy pre vykazovanie agregovaných výkonov v lekárskej genetiky na webových stránkach Dôvery zozbiera Dr. Behulová ešte pred stretnutím s AZP.

14.3. História SSLG
– aktualizácia informácií o histórii SSLG, pre potreby SLS potrebné odovzdať najneskôr do 31.3.2019
– posledné zmeny boli vykonané v r. 2009
– zodpovedný Dr. Križan a Dr. Mlkvá

14.4. Contribution to UEMS
– Výbor SSLG sa zhodol na zaplatení poplatku pre spoločnosť UEMS Section of MedicalGenetics – Dr. Konečný posunie Dr. Petrovičovi materiály pre zaplatenie poplatku
– link uvedenej spoločnosti Dr. Konečný prepošle Dr. Behulovej za účelom posúdenia potenciálnej spolupráce v rámci špecializačných štúdií v SR
– na ESHG sa predstaviteľ SSLG zúčastní na rokovaní UEMS SMG a bude informovať výbor – konkrétneho člena určí výbor na najbližšom zasadnutí.

14.5. Odborný garant ARS CME za SLS
– výbor odsúhlasil nomináciu Dr. Minárika na odborného garanta ARS CME za SSLG

14.6. Hospodárska správa SSLG
– Dr. Petrovič prezentoval aktuálny hospodársky výsledok SSLG (24 066,05.- Eur) ako aj ekonomické dáta z posledného Izakovičovho memoriálu
– prezentované podklady budú zaslané členom výboru emailom – zodpovedný Dr. Petrovič