ZÁPIS ZO ZASADANIA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU SSLG
Termín: 16. 3. 2022, 16:00-18:00 hod.
Miesto konania: Hotel Turiec, Martin
Prítomní členovia výboru: prof. Kádaši, DrSc., MUDr. Kantarská, MBA, RNDr. Konečný, PhD., MUDr. Križan, CSc., RNDr. Minárik, PhD., RNDr. Petrovič, PhD., MUDr. Valachová
Neprítomní, ospravedlnení členovia výboru: RNDr. Lohajová Behulová, PhD., MUDr. Cisárik, RNDr. Lukačková, PhD. , MUDr. Mlkvá
Výbor SSLG bol uznášaniaschopný, na zasadnutí sa zúčastnilo 7 členiek / členov Výboru.

 1. Schválenie programu výboru
 2. Kontrola zápisnice a úloh z posledného zasadnutia výboru (Dr. Konečný)
 3. Pripomienky k metodickému usmerneniu prenášačstva (Dr. Giertlová)
 • Návrh na doplnenie metodického usmernenia (16.3.2022):
 • V kapitole „Rómska populácia“ doplniť ochorenia
 • Hypomyelinizačná leukodystrofia typu 14 – frekvencia prenášačov cca > 1 : 30 – cielené vyšetrenie mutácie c.-273_-2371delTCA v géne UFM1
 • (zdroj – DOI: 10.1212/WNL.0000000000004578) – doplniť citáciu
 • Beta manozidóza – frekvencia prenášačov cca 1:27 – cielené vyšetrenie mutácie c.2158-2A>G v géne MANBA – doplniť citáciu
 • (zdroj – DOI: 10.1186/s13023-020-01508-3)
 • Pontocerebelárna hypoplázia typ 1B – frekvencia prenášačov cca 1:22 cielené vyšetrenie mutácie c.92G>C, p.Gly31Ala v géne EXOSC3
 • (zdroj – https://doi.org/10.3109/01677063.2013.814651) – doplniť citáciu
 • odsúhlasené výborom, 7 hlasov za, 0 proti, 0 zdržal sa
 1. Návrh „Cena SSLG za originálne vedecké publikácie v oblasti humánnej genetiky publikované autormi z pracovísk v SR“ (Dr. Giertlová)
 • RNDr. Konečný – overiť možnosti ocenenia najlepšej publikácie cez SLS, nakoľko to v minulosti bolo toto ocenenie na ročnej báze aktívne
 • následne dať informácie na web a osloviť mailom všetky pracoviská za týmto účelom
 • V roku 2022 zorganizuje udelenie a vyhodnotenie ocenenia MUDr. Cisárik a prof. Kádaši.
 • Nový výbor SSLG poverí jedného z členov manažovaním tohto ocenenia.
 • Cena sa bude udeľovať autorovi bez vekového obmedzenia, ktorý musí byť členom SSLG.
 • Téma práce musí byť v oblasti klinickej genetiky, molekulárnej genetiky.
 • V prípade viacerých kandidátov bude rozhodovať výška Impact faktora časopisu, v prípad zhody/nezhody bude hlasovať o výhercovi výbor SSLG.
 • Nahlasovanie publikácie z jednotlivých pracovísk sa bude konať vždy do 30.6. príslušného kalendárneho roku, pričom publikácia musí vyjsť v tlačenej alebo elektronickej podobe v predošlom kalendárnom roku.
 • Jeden autor môže prihlásiť aj viac publikácií.
 • Výherca bude oznámení do 10.9. príslušného kalendárneho roka a ocenení na nasledujúcom IM.
 • Odmena bola aktuálne výborom stanovená na 300 Eur.
 1. ZP Dôvera
 • projekt pred-schvaľovania žiadaniek, navýšenie cien ambulantných a cytogenetických výkonov, panely génov
 • nové zmluvy pre poskytovateľov
 • pripomienky členov SSLG k revíznej činnosti
 • informácie od poskytovateľov o aktuálnej situácii v SR
 • MUDr. Barošová pripomienkovala skutočnosť, že výkon 173 ZPD uznáva iba 1x za život
 • RNDr. Petrovič vysvetlil, že zástupcovia ZPD prisľúbili, že síce štandardne 173 bude uznávaná iba 1x za život, avšak pri opakovanej konzultácii a inej diagnóze bude v opravných dávkach schválené
 • Informácia z OUSA – systém pred-schvaľovania žiadaniek funguje správne
 • Navýšenie ceny cytogenetických výkonov – nevieme jednoznačnú spätnú väzbu od jednotlivých poskytovateľov, nakoľko viacero laboratórií zmluvu s DPD zatiaľ nepodpísalo
 1. ZP VŠZP
 • Čiastočné informácie o príprave stratifikácie pracovísk zo strany VŠZP, nemáme však ucelené informácie
 • RNDr. Konečný odporúča, aby sa tieto aktivity riešili na úrovni výboru a nie individuálne, nakoľko potom môžu viesť k nesystémovým riešeniam
 • pripomienky členov SSLG k revíznej činnosti
 • MUDr. Valachová – informácia z FN Trenčín – pripomienkovaná zmluva s VŠZP, žiadne zmeny vo výkonoch
 • Zaslaný list na riaditeľstvo FN Trenčín – presné špecifikácie cien ambulantných výkonov – žiadosť o úpravu cien
 • MUDr. Kantarská – informácia z FN Banská Bystrica – v koordinácii s FN Trenčín zaslané požiadavky lekárskej genetiky na navýšenie cien výkonov pri jednaniach so zdravotnými poisťovňami na riaditeľstvo
 1. ZP UNION
 • pripomienky členov SSLG k revíznej činnosti
 • debata o revíznej kontrole ZP Union, jedným z výstupov kontroly je, že kópia informovaného súhlasu musí byť umiestnená v laboratóriu
 • Táto požiadavka je však pravdepodobne nad rámec zákona
 1. MZ SR – pripomienkovanie bodovníka výkonov (Dr. Konečný)
 • Informácia o pripomienkovaných výkonoch, ktoré boli pre zasadnutím výboru zaslané z jednotlivých genetických pracovísk
 • Celkovo pripomienkovaných 5 výkonov (Chromozómy plodu, konvečné farbenie; Somatické DNA/RNA varianty, malý panel génov; Somatické DNA/RNA varianty – fúzne gény, malý panel génov; DNA sekvenovanie 1 exónu génu, resp. špecifického DNA variantu; DNA sekvenovanie do 5 exónov génu; Vyšetrenie alel CYP2C92 (c.430C>T, p.R144C) a CYP2C93 (c.1075A>C, p.I359L)), doplnenie slovnej špecifikácie a zmena názvu
 1. AZP SR – návrh na rokovanie s AZP, aktuálny stav (Dr. Konečný)
 • Výbor SSLG sa po neúspešných iniciáciách rokovaní prikláňa k samostatným rokovaniam výboru SSLG s jednotlivými poisťovňami
 1. ŠDTP a odborné usmernenia – aktuálny stav (Dr. Cisárik)
 • PGT usmernenie (Dr. Petrovič) – na schválenie výboru bude v priebehu nasledujúcich týždňov predložená finálna verzia
 • Usmernenia pre Masívne paralelné sekvenovanie – prezentácia návrhu usmernenia (Dr. Radvanszky)
 • V priebehu 2 týždňov bude usmernenie finalizované pracovnou skupinou
 • Následne bude zaslané na pripomienkovanie a schválenie výboru SSLG
 • Prof. Kádaši – pripomienka k možnosti uvádzania etnicity vzorky a k bezpečnosti archivácii genomických dát – odporúčanie na európske gajdlajny – citovať
 • Akým spôsobom sa chránia genomické dáta?
 • Zatiaľ jednoznačne v tomto dokumente neriešime, iba odvolávkou na príslušný zákon, riešime najmä odborné a technické otázky
 1. Voľba HO MZ SR pre ďalšie funkčné obdobie – informácie (Dr. Konečný, Dr. Cisárik, Dr. Mistrík)
 • Výzva z MZ SR prišla emailom 03.02.2022, termín oznámenie nominanta bol do 20.02.2022
 • Nominácie členov výboru: – nominanti boli emailom oslovení a vyjadrili sa k svojej nominácii
  ▪ MUDr. Cisárik – vzdal sa kandidatúry,
  ▪ MUDr. Kršiaková – vzdala sa kandidatúry,
  ▪ MUDr. Mistrík – súhlasil,
  ▪ MUDr. Mlkva – vzdala sa kandidatúry,
  ▪ Doc. MUDr. Šimko – súhlasil,
  ▪ MUDr. Valachová – vzdala sa kandidatúry.
 • RNDr. Petrovič zorganizoval Jednokolové tajné hlasovanie cez aplikáciu Doodle
 • Doc. Šimko sa však následne vzdal kandidatúry
 • MUDr. Mistrík bol výborom zvolený a nominovaný na MZ SR na funkciu HO MZ SR pre nasledujúce funkčné obdobie, t.j. 5 rokov, od 15.4.2022
 • MUDr. Križan a prof. Kádaši na zasadnutí doplnili, že nikdy v minulosti sa voľba HO neriešila nomináciami všetkých členov SSLG, ale vždy len cez Výbor SSLG, pričom aj MZ SR oslovilo Výbor SSLG
 1. Príprava volieb do štruktúr SSLG SLS (Dr. Petrovič)
 • Aktuálne volebné obdobie výboru SSLG trvá do 09/2022
 • Výbor má celkovo 11 členov, takže bude volených 11 nových členov
 • štandardne prebiehali voľby ako jednokolové tajné korešpondenčné
 • RNDr. Petrovič a RNDr. Konečný pripravia oslovenie pre všetkých členov SSLG na oznámenie nominantov na kandidátku, a to do určitého termínu, napr. 30.4.2022
 • Následne budú nominanti oslovený, či s nomináciou súhlasia, napr. do 7 dní sa budú musieť vyjadriť
 • Zostavenie kandidátky bude schvaľovať výbor SSLG
 • následne sa všeobecné pokyny na voľby ako aj zostavená kandidátka vyvesia na web spoločnosti
 • RNDr. Konečný plánuje zvolať ešte jedno zasadnutie výboru SSLG v termíne máj/jún 2022
 • Na uvedenom zasadnutí bude výborom zvolená volebná komisia, ktorá následne zorganizuje voľby, v termíne cca od 1.7. do 22.8.2022, finálny termín odosielania hlasovacích lístkov
 1. Martinská genetická konferencia 2022
 • informácie o organizácii (Doc. MUDr. Mišovicová)
 • pre chorobu prezentujúcich odhlásené 3 prednášky, ostatné detaily sú uvedené v programe
 • celkovo 42 prezentácií
 • Chyba v evidencie zo strany SLS – konferencia nebola zaradená do kalendára podujatí SLS, napriek tomu, že bola riadne emailovo oznámená v novembri 2021
 1. Izakovičov memoriál 2022
 • informácie o organizácii (MUDr. Križan)
 • V diskusii o mieste, čase a rozsahu konania XXXII. Izakovičovho memoriálu (IM) zazneli všetky obavy, ktoré máme aj my, organizačný výbor IM. Ide najmä o obmedzenia spojené s nepredvídateľnosťou vývoja pandémie COVID19 a dôsledky vojny na Ukrajine.
 • Vo výsledku Výbor SSLG
  i. 1. súhlasí s konaním IM v Košiciach, v hoteli Yasmin v pôvodne dohovorenom termíne 21.-23.09.2022,
  ii. 2. dáva mandát aby prípravy IM boli otvorené a slobodné s predpokladom rozsahu a obsahu konania IM bez anticipácie obmedzení. Ak by sa objavili konkrétne prekážky alebo vysoké riziká bude reagovať bezodkladne podľa situácie a možností.
 1. Špecializačné štúdium – informácie o aktuálnom stav (Dr. Lohajová Behulová)
 • Na základe poverenia referovala RNDr. Závodná – vypustenie pohovoru na výkon práce v zdravotnícte – zákon 296 – bude sa informovať o zmenách, ešte sa 1.4. pohovor plánuje
 • SKIZP – organizuje pripomienkovanie bodovníka inými odbornosťami
 • Doc. Šimko – cieľom novely zákona je zrovnoprávnenie laborantských a diagnostických odborností v rámci systému zdravotníctva
 1. Činnosť Dozornej rady výboru SSLG (Dr. Radvanszky) – bez pripomienok, príprava podkladov k správe o činnosti
 2. Rôzne – žiadne body
  V Bratislave, 15.3.2022
  RNDr. Michal Konečný, PhD. RNDr. Róbert Petrovič, PhD.
  predseda výboru SSLG vedecký sekretár SSLG

PDF verzia zápisnice