Dátum a miesto konania: 18.6.2009, Modra- Harmónia /výučbové pracovisko SZU/

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

  1. Otvorenie zasadania a schválenie programu– zasadanie otvoril predseda výboru SSLG doc. Kádaši. Navrhovaný program prítomní schválili.
  2. Kontrola zápisnice –

▪ pokračuje sa v príprave etického kódexu, doc. Ďurovčíková spísala základné princípy, kompletné vypracovanie etického kódexu sa presúva na ďalšie zasadnutie výboru. Termín: december 2009

▪ správa o hospodárení – k 31.12.2008 bolo na účte SSLG 221000 Sk /cca 7300 € /, z toho bol poskytnutý príspevok na zahraničnú služobnú cestu Dr.Pálovej- kongresový poplatok /za organizáciu IM/ a pribudli financie za tohtoročné členské príspevky.

▪ informácia o spustení web stránky SSLG : sslg.sk – t.č. obsahuje základné údaje a informácie, tieto sa budú podľa potreby dopĺňať. Administrátorom web stránky je doc. Kádaši – vyzval všetkých na prekontrolovanie údajov a na zasielanie ďalších návrhov a zmien.

▪ Informácia hl. odborníka Dr.Cisarika ohľadom nového katalógu genetických výkonov- pracovná skupina upravila výkony, verzia 4 bola odovzdaná na MZ SR.

Po skatalogizovaní /Ing.Pala/ bude následne potrebné vypracovať registračné listy výkonov – po výzve MZ SR.

▪ Pokračuje sa na tvorbe odborných usmernení /OU/, návrh OU k diagnostike cystickej fibrózy prezentoval Dr.Mistrík, návrh OU k diagnostike infertility prezentovala MUDr.Valachová.

  1. Vyhodnotenie Pracovného dňa prenatálnej diagnostiky dňa 11.2.2009 v Žiline- Dr.Cisarik informoval o úspešnosti akcie z hľadiska záujmu i z hľadiska sponzorského krytia.

Výhrady boli vznesené k niektorým navrhovaným bodom guidelinu /odborného usmernenia/ doc. Hinšta , ktoré sa týkajú genetikov a bola stanovená potreba ich oponovania.

  1. Informácia o príprave XX. Izakovičovho memoriálu – organizátor MUDr.F.Cisarik IM sa bude konať v dňoch 8.-9.10.2009 v Terchovej, hotel Boboty. Prihlásiť sa je možné do 15.7.2009.

Výbor schválil programový výbor v zložení Doc. Kádaši, Dr. Križan, Dr. Genčík M., stretnutie je plánované na august 2009 , zorganizuje Dr.Cisarik.

  1. Žiadosť o odsúhlasenie preddavku– Výbor SSLG odsúhlasil uhradenie preddavku za prenájom priestorov a organizačné zabezpečenie Izakovičovho memoriálu v sume 2000 €.
  2. Návrh na ocenenie Izakovičovou medailou: navrhnutý kandidát: Dr. Križan, bol schválený prítomnými členmi výboru. O hlasovanie ďalších členov výboru a prípadné návrhy ďalších kandidátov požiada predseda výboru elektronickou formou.
  3. Návrhy na najlepšiu publikáciu – za r. 2008 neboli podané, doc. Kádaši vyzval na zaslanie návrhov za r. 2009 . Termín: 30. november 2009
  4. Rôzne: Doc. Mišovicová sa informovala na ambulantné výkony z hľadiska pripravovaného nového katalógu výkonov. Bolo prisľúbené ich zaslanie na pripomienkovanie.

Dr.Genčík M. žiadal informáciu o hodnotách výkonov – tie zatiaľ nie sú známe, táto problematika nie je t.č. predmetom úpravy.

Doc. Kádaši upozornil na končiace obdobie hlavného odborníka a potrebu voľby hlavného odborníka MZ SR pre lekársku genetiku na ďalšie obdobie. Ocenil prácu Dr.Cisarika v tejto funkcii a navrhol ho aj na ďalšie obdobie – prítomní členovia výboru návrh odsúhlasili, hlasovanie ostatných členov ako aj prípadné ďalšie návrhy

vyžiada predseda výboru elektronickou formou.

     9.    Určenie termínu nasledujúceho zasadania výboru SSLG:

Ďalšie stretnutie je plánované v rámci XX. Izakovičovho memoriálu 8.-9.10.2009.

  1. Ukončenie zasadania – doc. Kádaši poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala: MUDr. Dana Kantarská