Termín: 6. jún 2019, 15:00 hod. Miesto konania: SZU, Bratislava

Prezencia:
– prítomní: Prof. Kádaši, Dr. Kantarská, Dr. Konečný, Dr. Minárik, Dr. Mlkvá, Dr. Petrovič, Dr. Valachová, Dr. Radvanszký
– ospravedlnení: Dr. Križan, Dr. Lohajová-Behulová, Dr. Lukačková, Dr. Cisárik
– hosť: Dr. Giertlová, Dr. Zavodná, Doc. Šimko

PROGRAM VÝBORU:

1. Schválenie programu výboru

2. Kontrola zápisnice a úloh z posledného zasadnutia výboru

– UEMS členské – uhradené,
– Inventúra majetku SSLG vykonaná – majetok odpísaný z dôvodu opotrebovania a zastarania

3. Stav rokovaní s Asociáciou zdravotných poisťovní (Dr. Konečný)
– komplexné pripomienkovanie zoznamu priamo hradených výkonov – uskutočnené, odovzdané Dr. Kafkovej
– plán ďalších stretnutí – pravdepodobne v júni 2019
– príprava komplexného katalógu genetických vyšetrení 2020
– Prof. Kádaši vyslovil námietku, že čo ak ZP nezazmluvnia tieto nové výkony niektorému poskytovateľovi, potom nebude môcť vykazovať. Aby sa nestalo, že ZP to využijú proti genetickým pracoviskám – túto hrozbu nie sme aktuálne schopný vyhodnotiť, avšak je lepšie niečo spraviť ako čakať na štátne inštitúcie kým sa rozhýbu
– nakoniec výbor túto aktivitu schválil
– Dr. Konečný vypracuje vzor tabuľky a zašle všetkých poskytovateľom na doplnenie

4. Nové zmluvné podmienky VŠZP pre pracoviská lekárskej genetiky (Dr. Konečný)

– priebeh rokovania s VŠZP, pripomienky SSLG, „kreatívne vykazovanie“
– syndromologická genetická konzultácia, ceny cytogenetických vyšetrení
– akreditácia, externá kontrola kvality, medzilaboratórne porovnanie
– Dr. Valachová sa vyjadrila, že cytogenetika musí zostať funkčne prepojená na ambulancie lekárskej genetiky, nakoľko ide o základnú a rýchlu diagnostiku dopĺňajúcu konzulátcie
– Výbor sa uzniesol, že sa odovzdá v písomnej podobe na podateľňu list odbornej spoločnosti pre VŠZP a ďalšie prílohy:
– zatiaľ navrhnúť cytogenetiku vyňať akreditáciu z povinností poskytovateľa, pričom by zostala povinnosť externej kontroly kvality/medzilaboratórnej kontroly kvality s domácim alebo zahraničným akreditovaným pracoviskom
– s listom na VŠZP zaslať aj RL ZZV za cytogenetické výkony za účelom navýšenia bodového hodnotenia + syndromologická genetická konzultácia – prosím dodať a archivovať všetky pdf súbory RL zo systému – zodpovedný: Dr. Valachová, Dr. Cisárik
Zápisy z osobnej komunikácie s Ing. Heribanom (Dr. Valachová):
– prítomní vedúci lekári OLG FN Trenčín, UNB Bratislava – Kramáre, Bratislava – Americké nám, FNsP B. Bystrica, UN Martin spoločne potvrdili, že nedostatočné ohodnotenie ambulantných a cytogenetických výkonov vedie k negatívnym hospodárskym výsledkom pracovísk
– zdôvodnili postavenie a úlohu pracovísk OLG ako štandardnej súčasti Fakultných a Univerzitných nemocníc.
– vyjadrili problém so zakupovaním potrebných upgrade obrazových analýz a s obnovovaním technického vybavenia pracovísk, potrebných k požadovanej akreditácii pracovísk
– v niektorých prípadoch súčasná ekonomická situácia viedla až k existenčným problémom pracovísk
– spoločne vyjadrili požiadavku čo najskôr navýšiť platby dlhodobo a významne podhodnotených ambulantných a cytogenetických vyšetrení
– zo strany Ing. Heribana bolo navrhnuté zaslať na VŠZP oficiálny list výboru SSLG a k nemu priložiť aj spracované RL ZZV cytogenetických výkonov s navrhnutými novými cenami, za účelom navýšenia bodového hodnotenia + ambulantný výkon syndromologická diagnostika
Výbor SSLG 6.6.2019 poveril úlohou zaslania listu a RL na VŠZP: Dr. Valachová, Dr. Cisárik.

5. Katalóg ZZV MZ SR – aktuálny stav (Dr. Behulová, Dr. Cisárik)

– na výbore sa nehlasovalo o schválení jednotlivých RL, dohodli sme sa, že si ich zoznam pošleme emailom a budeme hlasovať týmto spôsobom
– sprístupniť členom výboru aj RL na detailné pozretie – formou úschovna.sk
– Pri posudzovaní registračných listov je dôležité mať na pamäti aj dlhé obdobie za ktoré vznikali a ktoré spôsobilo, že dnes by sa niektoré veci riešili iným spôsobom. Treba mať však na mysli aj to, že aktuálne nemáme možnosť už tieto RL listy modifikovať, takže ich prípadné neschválenie nebude viesť k ich opätovnému otvoreniu.
Vložila sa dôvera voči pracovným skupinám, ktoré na základe konsenzu dospeli k tomuto záveru, čo ja považujem za najlepší možný stav a navrhujem schváliť.
Michal Konečný

6. Koncepcia nových vyšetrení – panelové NGS sekvenovanie (Dr. Konečný)

– stratifikácia genetických pracovísk – prvé informácie
– výbor sa uzniesol, že táto téma je veľmi vágne definovaná a každá strana si ju môže interpretovať úplne z iného uhla pohľadu, preto navrhujeme na najbližšom rokovaní s AZP riešiť konkrétne predstavy a zadania zdravotných poisťovní vo veci stratifikácie genetických pracovísk – Dr. Konečný napíše v tomto duchu Dr. Kafkovej

7. ŠDTP pre masívne paralelné sekvenovanie – informácie o aktuálnych prácach (Dr. Radvanszký)

– stav príprav ŠDTP – prac. skupina NOÚ pre onkogenetiku – žiadne informácie
– ŠDTP pre MPS – bude k dispozícii do konca roka
– HNPCC a FAP – vyjadria sa zástupcovia OUSA, či budú schopní v tomto roku doplniť

8. Špecializačné vzdelávanie – aktuálny stav v odbornosti zdravotný laborant (Dr. Behulová, Dr. Konečný)

– informácia o špecializácii odbornosti Zdravotnícky laborant (3 formy – Mgr., Bc., SŠ)

9. Organizácia XXX. Izakovičovho memoriálu 2019 – aktuálne informácie (Dr. Cisárik, Dr. Konečný)

– návrhy na medaily IM – In memoriam pre Dr. Černého a pre Dr. Lohajovú Behulovú – schválené výborom,
NGS workshop (organizátor Dr. Minárik):
– výbor sa uzhodol a navrhuje aby sa v tomto prípade nejednalo o paralelnú ale normálnu samostnatnú sekciu – o vhodnosti nech rozhodne hlavný organizátor – predpokladaný čas min. 2 hodiny
– navrhnutý 4-5 prezentéry z ČR a SR a k tomu komerčné prezentácie firiem
– prof. Kmoch – molekulárna patológia – čo robiť s NGS nálezom v klinike – osloví Dr. Minárik
– Dr. Radvanszký – ŠDTP pre MPS
– Dr. Hyblová – technické a laboratórne aspekty hodnotenia variantov – osloví Dr. Minárik
– Dr. Giertlová – sekundárne a vedľajšie nálezy
– ? niekto z onkogenetiky? – OUSA – NGS solídnych tumorov a výstupy do klinickej prace – terapia, napísať na NOÚ – nech zadefinujú tému (hemoblastózy) – osloví Dr. Konečný
– blok komerčných prednášok – Agilent, Varsome, Qiagen, Sophia DDM – osloví Dr. Minárik
– potrebujeme poznať cenu za komerčnú prednášku – doplní Dr. Cisárik

10. Rôzne:

– Finálne schválenie Odporúčaní k indikovaniu vyšetrení na stanovenie prenášačstva kauzálnych DNA variantov/mutácií (prof. Kádaši) – schválené, Dr. Konečný zabezpečí publikáciu na web stránke SSLG

– IM 2020 v kooperácii s konferenciou DNA diagnostika (ČR) – prvé informácie (Dr. Konečný, Dr. Petrovič)
– výbor schválil – je však potrebné dopredu doriešiť finančné záležitosti – zisk a náklady, sponzoring, možnosti platby v Eur
– otázka je ako budú takúto organizáciu akceptovať národné odborné spoločnosti
– Dr. Konečný prediskutuje s Dr. Šeinostom a následne bude informovať výbor na IM 2019

– ESHG – stretnutie národných genetických spoločností – pôjde tam Dr. Radvanszky, prof. Kadáši – napísať na ESHG

– PGD – téma odznela na DS, bude potrebné ju riešiť – vytvoriť pracovnú skupinu
– Dr. Černáková pošle žiadosť na výbor a pripraví podklady pre jednanie na výbore na IM 2019

– SLS – Dr. Petrovič – občerstvenie na výboroch – nepeňažné plnenie – len v minimálnej hodnoty

PDF verzia zápisnice