Termín: 8. 6. 2021, 9:00-12:30 hod., následne rokovanie na ZP Dôvera od 13:00 hod.
Miesto konania: Vedecký park UK, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava
NAVRHOVANÝ PROGRAM VÝBORU:

 1. Schválenie programu výboru
 2. Kontrola zápisnice a úloh z posledného zasadnutia výboru (Dr. Konečný)
 3. Nové výkony v genetike
 • informácie o vývoji situácie v r. 2020 (Dr. Konečný)
 • aktuálny stav – výkony sú introdukované v praxi, navrhnuté do zmlúv jednotlivých poskytovateľov
 • problémom je cenotvorba výkonov, ktorá vôbec nereflektuje cenové odporúčania odbornej spoločnosti a nemajú ani logické parametre, napr. porovnateľná cena za porovnateľné panely génov
 1. ZP Dôvera – príprava na stretnutie
 • marketingová kampaň testu firmy DNAera
 • môže spôsobiť nárast konzultácií v odbore, ktoré by teda mali byť preplácané ZPD
 • spracujeme Dr. Minárikom návrh na usmernenie HO k DTC testovaniu – odporúčanie výboru odbornej spoločnosti
 • revízne postupy a uznávanie výkonov – aktuálny stav
 • projekt pred-schvaľovania žiadaniek – navrhujeme rozdeliť výkony na lacnejšie a drahšie a zamerať sa len na pred-schvaľovanie stredných a veľkých panelov
 • nesúhlas s pred-schvaľovaním prenatálnych vyšetrení
 • návrh – predschvaľovanie výkonov na ktoré neexistujú odborné odporúčania, resp. indikačné kritérium a diagnóza?
 • žiadosť o navýšenie cien ambulantných a cytogenetických výkonov
 1. ZP VŠZP – pripomienky členov výboru k revíznej činnosti
 • potenciálne rokovania s nový riaditeľom AZP – navrhneme po stretnutí so ZPD, stretnutie na AZP
 • návrh na stretnutie s revíznymi lekármi VŠZP – zorganizovať stretnutie s revíznymi lekármi – nájsť formu doškoľovania revíznych lekárov
 1. ZP UNION – pripomienky členov výboru k revíznej činnosti
 • Revízna kontrola z Unionu na OUSA – veľmi prísne posudzovanie IS a zamietanie výkonov – musia byť kompletne vypísané
 1. ŠDTP a odborné usmernenia – aktuálny stav (Dr. Cisárik)
 • stav sťažnosti na MZ SR adresovaná prof. Pajerovi – poslaná na 2 emaily, ale zatiaľ žiadna spätná väzba – pripomenieme sa a zorganizujeme stretnutie – Dr. Cisárik prepošle komunikáciu Dr. Konečnému a on sa pripomenie
 • Odporúčanie pre lekárov, klinických genetikov o indikovaní molekulárno-genetických testov (nadväznosť na Odporúčanie o cytogenetike a mol. cytogenetike)
 • Odporúčanie pre prenatálne vyšetrenia – upgrade – dorieši Dr. Cisárik – komunikácia o presnejšej a jednoznačnejšej definícii klinických indikácií v rámci odborných usmernení
 • Počet amniocentéz klesá a počet odhalených chýb stúpa – preto chceme aby rýchla PCR diagnostika aneuploídií – u každej plodovej vody
 • Proces aktualizácie metodických a odborných usmernení SSLG
 • Mali by sme si nastaviť mechanizmus v rámci výboru ako odporúčania pravidelne aktualizovať
 • Dr. Cisárik navrhuje zostaviť jednoduché kritériá a odporúčania na indikovanie molekulárnej genetiky
 • Požiadavky na expertíznu skúsenosť laboratória a personálu
 • Počká sa na usmernenie k MPS a následne sa doplní jednoduché usmernenie, ktoré bude koncipované tak aby predchádzalo odporúčaniu o MPS
 • Stav príprav usmernenia pre masívne paralelné sekvenovanie (Dr. Radvanszky)
 • Základný dokument vo formáte ŠDTP je vytvorený a spripomienkovaný, stretne sa pracovná skupina v priebehu júna – Dr. Radvanszký navrhne termíny a zvolá skupinu
 • Zamerať sa na reportovanie – sekundárne nálezy
 1. Stav príprav usmernenia k PGT na Slovensku – informácia pracovnej skupiny (Dr. Petrovič)
 • Finálny návrh je pripravený, prejde posledným pripomienkovaním a následne pôjde na schválenie výboru odbornej spoločnosti
 1. Izakovičov memoriál 2021 (MUDr. Mistrík)
 • informácie o organizácii, miesto konania, termíny, online registrácia
 • príprava programu
 • návrh na Memoriálovú prednášku, návrh na ocenenie medailov – Doc. Chandoga, história a dedičné metabolické ochorenia – doladí a dohodne Dr. Petrovič
 • najlepšia prednáška do 35 rokov
 • posterová sekcia vs. komentovaná sekcia
 • programový výbor návrh: Prezident, viceprezident, tajomník, HO, MUDr. Mistrík + 1
 • zmluva o spolupráci – financovanie
 • genetika uzavretých komunít
 • časový harmonogram
 • rozšírený výbor – MK pozve všetkých z pracovísk
 • termín prihlásenia do 31.7.2021 – aktívna, pasívna do 31.8.2021
 1. Národný plán 2030 a Akčný plán 2021-2022 ku zriedkavým chorobám (Dr. Cisárik)
 • Dr. Cisárik vypracoval Národný plán – je schválený vládou SR
 • Akčný plán pre aktivity v oblasti RD a ich financovanie – verejná výzva na financovanie pracovísk, bude to na kapitálové výdavky – od 20 do 100 000 Eur
 1. Stanovisko komory laboratórnych diagnostikov ku kolízii laboratórny diagnostik vs. laborant (Dr. Lohajová Behulová)
 • Zákon 296 – definuje kompetencie zdravotníckeho laboranta a lad. diagnostika – po špecializácii majú úplne rovnaké kompetencie
 • Aktuálne sa pracuje na predefinovaní zákona 296
 • Až následne sa bude riešiť špecializácia laborantov v lekárskej genetike
 1. Činnosť dozornej rady výboru SSLG (Dr. Radvanszky)
 • správa o Činnosti rady, reakcia na správu o hospodárení SSLG
 • pripraviť hospodárenie za rok 2020 – vyžiadať podklady od pani Čápovej
 • pripraviť aj správu dozornej rady – v duchu kontroly uznesení výboru odbornej spoločnosti
  RNDr. Michal Konečný, PhD. RNDr. Róbert Petrovič, PhD.
  predseda Výboru SSLG vedecký sekretár SSLG

PDF verzia zápisnice