Termín: 10. 9. 2020, 9:00-14:00 hod.

Miesto konania: FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

ZÁPIS Z VÝBORU SSLG:

1. Schválenie programu výboru

2. Kontrola zápisnice a úloh z posledného zasadnutia výboru (Dr. Konečný)

3. Inštitút zdravotníckej politiky MZ SR – predstavenie koncepcie Genomika (Mgr. Smatana, IZP MZ SR)

– informácie o workshope Genetické testovanie a koncepcii Genomika, na ktorej pracovali predstavitelia IZP MZ SR podal Dr. Konečný
– vzhľadom na aktuálny stav IZP nie je jasné v akom stave sa tento materiál nachádza
– workshopu predchádzalo predprípravné stretnutie s Dr. Lohajovou Behulovou, prof. Plankom a prof. Korcom

4. Materiál IZP MZ SR a SSLG

– zameraný na odborné pripomienkovanie zoznamu priamo hradených výkonov, definovanie nových molekulárno genetických výkonov napr. panely génov (Dr. Konečný)

Body na riešenie so ZP a MZ SR podľa priority:

a. bodové hodnotenie ambulantných výkonov

b. bodové hodnotenie cytogenetických výkonov

c. nové výkony pre sekvenovanie panelov génov

– návrh bol prezentovaný Dr. Cisárikom a Konečným riaditeľke MUDr. Vivodovej na MZ SR

– nové výkony boli zadefinované aj do nového ZZV a boli im nadefinované aj príslušné RL

– podpora novému zoznamu – Aslab, Union, Dôvera

– RL pre uvedené výkony boli výborom jednohlasne schválené s pripomienkami odporučenými pracovnou skupinou pre molekulárno-genetické výkony

– do 16.9.2020 budú prípadne členmi výboru emailom doplnené 3 výkony za navrhnuté vyradené výkony

d. stratifikácia/segmentácia genetických pracovísk – výbor SSLG nateraz nebude riešiť nakoľko nepovažuje v aktuálnej situácii nedostatočného financovania ambulantných a cytogenetických výkonov túto tému za prioritnú

5. Spolupráca so ZP:

a. VŠZP, Stretnutie 03.09.2020: – o stretnutí informoval na základe zápisu Dr. Konečný

– v rámci stretnutia boli riešené body 4a-d uvedené v predchádzajúcom bode zápisu

– VŠZP zaslala odbornej spoločnosti na pripomienkovanie vlastný návrh panelov génov

– Výbor odbornej spoločnosti posúdil uvedený návrh a členovia dospela k záveru, že všetky navrhované výkony sú súčasťou návrhu odbornej spoločnosti

– Výbor odporúča pokračovať v riešení otázky dofinancovania ambulantných a cytogenetických výkonov, pričom tento problém je pre odbornú spoločnosť kritický a absolútne prioritný, a to aj v jednaniach s ostatnými ZP

b. Dôvera

– problém predschvaľovania žiadaniek

– Výbor má k dispozícii neoficiálne stanovisko ÚDZS ako aj stanovisko právnej poradne SLK, o ktorom informovala MUDr. Valachová

– na plánovanom stretnutí na ZP Dôvera (17.9.2020) budú predstavitelia výboru o tomto stanovisku informovať predstaviteľov ZP a následne bol výborom jednohlasne schválený postup na podanie podnetu na ÚDZS

– zároveň sa členovia výboru zhodli, že v prípade pokračovania procesu predschvaľovania v aktuálnom stave, vypracujú Metodické usmernenie HO o odporúčanom postupe predschvaľovania vybraných genetických vyšetrení u pacientov ZP Dôvera, v rámci ktorého sa budú snažiť preniesť administratívnu záťaž na samotného pacienta a príslušnú regionálnu pobočku ZP

– výbor pre tento účel uvažuje potenciálne osloviť aj Asociáciu práv pacienta (p. Léviová)

c. Union – pozitívne vyjadrenie k výkonom pre panely génov, zatiaľ neuvažujú o predschvaľovaní žiadaniek, aj keď uvedený proces analyzujú – informoval Dr. Konečný

6. ŠDTP na MZ SR – aktuálny stav (Dr. Cisárik)

– predložený ŠDLP pre AML bol výborom jednohlasne schválený

7. Stav príprav usmernenia k PGT na Slovensku – informácia pracovnej skupiny (Dr. Petrovič)

– materiály budú členovia výboru pripomienkovať do 10.10.2020 a pripomienky zašlú Dr. Petrovičovi

8. Pripomienkovanie navrhovaných zmien Zákona SNR o UPT č. 73/1986 Z.z. a Vyhlášky č. 74

– stretnutie s Mgr. Janou Cigánikovou, MBA, predsedníčkou výboru NR SR pre zdravotníctvo

– o pripomienkach informoval Dr. Cisárik ako HO, ktorý absolvuje na pôde NR SR 16.9.2020 v tomto smere diskusiu:

Pripomienky výboru:

1. 96 hodín na rozhodnutie ukrajuje z následnej diagnostiky a starostlivosti – zásadná pripomienka, vypustiť lehotu v celku

2. platba za ťažko postihnuté dieťa – 3970 Eur (800 dostane každá + príplatok 3170 Eur za postihnuté dieťa) – môže byť vyplatená aj zálohovo a po ukončení tehotenstva musí zálohu vrátiť – Zásadná pripomienka: Malo by byť dieťa v starostlivosti rodičov, resp. matky

Chýba lehota dokedy sa poškodenie môže objaviť

3. pri interupcii zo zdravotnej indikácie musia byť 2 posudky od dvoch nezávislých lekárov (jeden musí byť gynekológ) a z iného zdravotníckeho zariadenia

4. Zásadná pripomienka: termín genetický vývoj plodu nahradiť termínom geneticky chybný plod

5. Zásadná pripomienka: Chýba definícia ťažkého genetického postihnutia a ťažkého poškodenia

– Dr. Valachová a Dr. Cisárik spracujú pripomienky do požadovanej formy (viď email z 21.8.2020) a zašlú do 17.9.2020 s odporúčaním výboru SSLG na email mistrikova@sls.sk

, v kópii na členov výboru, resp. Mgr. Cigánikovú

9. Hospodárenie SSLG v roku 2019 (Dr. Petrovič)

– o výdavkoch v roku 2020 informoval Dr. Konečný

10. Činnosť dozornej rady výboru SSLG

– informoval Dr. Radvanszky, o hospodárení SSLG bude informovať členov dozornej rady a zápis zo stretntuia s prípadnými pripomienkami zašle výboru

11. Rôzne:

– Voľby do orgánov SLS – bude výbor riešiť návrhmi per rollam emailom do 14.9.2020

– organizácia vedeckých podujatí v čase Covid19, Martinské genetické dni a Izakovičov memoriál – pre epidemiologickú situáciu výbor túto tému presunul na ďalšie rokovanie

– ŠDTP pre masívne paralelné sekvenovanie (Dr. Radvanszky)

– výbor odbornej spoločnosti odporúča najbližšie zasadnutie v decembri zorganizovať na 2 dni spolu s workshopom o ŠDTP pre masívne paralelné sekvenovanie – členovia výboru zašlú návrhy na miesto konania výboru

– Výbor odporučil Dr. Konečnému kontaktovať Prof. Šuvada a navrhnúť stretnutie spolu s HO

– ešte pred tým Dr. Lohajová Behulová zašle zápisnica z Webex stretnutia medzi NOU, OUSA a Prof. Šuvadom

– Vzdelávanie pracovníkov (Dr. Lohajová Behulová)

– Dr. Lohajová Behulová navrhuje stretnutie na MZ SR u tajomníčky prof. Jankechovej zodpovednej za vzdelávanie pracovníkov za účasti HO pre genetiku a prezidenta spoločnosti – Dr. Lohajová Behulová dohodne termín

– hlavný problém – podľa MZ SR je laboratórny diagnostik a laborant tá istá odbornosť, pritom výbor navrhol v minulosti zmenu názvu povolania laboratórny diagnostik podľa EÚ

PDF verzia zápisnice