Termín: 29. 9. 2021, 16:00-18:00 hod.   

Miesto konania: Grand hotel Bellevue, Vysoké Tatry, Starý Smokovec

Prezencia:

Prítomní za výbor: Dr. Križan, Dr. Lohajová-Behulová, Dr. Lukačková, Dr. Cisárik, Prof. Kádaši, Dr. Konečný, Dr. Minárik, Dr. Mlkvá, Dr. Valachová, Dr. Radvanszký

Ospravedlnení, neprítomní: Dr. Kantarská, Dr. Petrovič

Hostia: viď prezenčná listina

PROGRAM VÝBORU:

 1. Schválenie programu výboru
 2. Kontrola zápisnice a úloh z posledného zasadnutia výboru (Dr. Konečný)
 3. Nové výkony v genetike – panely génov (Dr. Konečný)
 4. ZP Dôvera (Dr. Konečný)
  • projekt pred-schvaľovania žiadaniek
  • žiadosť o navýšenie cien ambulantných a cytogenetických výkonov
  • panely génov – cenotvorba
  • OUSA má už návrh novej zmluvy s novými navrhovanými výkonmi – ceny sú však mimo odporúčaných cien odbornou spoločnosťou
  • OUSA participuje už na pred-schvaľovaní žiadaniek – proces funguje bezchybne do 48 hodín
  • ZPD si presne vydefinovala výkony, ktoré chce predschvaľovať, pri nechválení písomne zašle spätnú väzbu
  • Snaha všetkých ZP definovať podmienky poskytovateľom rovnako
 5. ZP VŠZP – pripomienky členov výboru k revíznej činnosti – vyhadzovanie výkonu 172 s dôvodom 1x za život
 6. ZP UNION – pripomienky členov výboru k revíznej činnosti – kontrola z Unionu prebehla u viacerých poskytovateľov (OUSA, Progenet, Unilabs) – zameraná na IS, v minulosti už bola aj na NOU, kontrola vzoriek 4 roky dozadu
 7. AZP SR – podnet na rokovanie (Dr. Konečný) – oslovený riaditeľ Štofko za účelom stretnutie, MK napíše email
 8. ŠDTP a odborné usmernenia – aktuálny stav (Dr. Cisárik)
  • stav sťažnosti na MZ SR – jediná spätná väzba od prof. Pajera 28.6.2021 s prísľubom riešiť situáciu s pracovnými skupinami v klinickej genetike, odvtedy žiadna spätná väzba
  • nevieme nič o aktivitách pracovnej skupiny pre onkogenetiku
  • 10. 2021 – online stretnutie s prof. Payerom v tejto veci
  • Odporúčanie pre prenatálne vyšetrenia – upgrade (Dr. Cisárik) – bolo uskutočnené, v oboch dokumentoch na stránke SSLG, tak pre prenatálne ako aj pre indikácie cytogenetických vyšetrení, išlo o zosúladenie spoločných častí textov týchto dokumentov a určenie indikácie vyšetrenia arrayCGH v prenatálnej diagnostike pri nameranej nuchálnej translucencii 3 mm a viac.
  • Zostavenie jednoduchých kritérií na indikovanie molekulárnej genetiky (Dr. Cisárik) – bude sa priebežne riešiť, po MPS
  • Usmernenia pre Masívne paralelné sekvenovanie – stav (Dr. Radvanszky) – dnes prebehlo zasadnutie pracovnej skupiny, predstavený posledný návrh dokumentu, bude pripomienkovaný a pracovná skupina sa do mesiaca stretne v BA – Dr. Radvanszky zorganizuje
  • Odporúčanie dať finálnu verziu pripomienkovať všetkým ambulanciám klinickej genetiky, resp. klinickým genetikom v SR
  • Usmernenie pre DTC testom – Dr. Minárik pošle výboru na pripomienkovanie, spracuje českú verziu
 9. Usmernenia k PGT na Slovensku (Dr. Petrovič) – Petrovič dorieši pripomienkovanie tak, aby sme mohli usmernenie v dohľadnej dobe vydať a umiestniť na stránku
 10. Izakovičov memoriál
  • informácie o organizácii IM 2021 (MUDr. Mistrík)
  • plán organizácie IM 2022
  • súťaž mladého autora – budeme pravidelne promovať, aj v priebehu prestávok
  • zmena programu kvôli režimu kompletne zaočkovaných
  • otvorenie, odovzdanie medaily Doc. Chandogovi
  • program bude uvádzať moderátorka, kultúrny a spoločenský program
 11. Národný plán 2030 a Akčný plán 2021-2022 ku zriedkavým chorobám – stav (Dr. Cisárik)
 • bola vyhlásená na stránke MZ SR od polovici augusta, 16.10.2021 by malo byť vyhodnotenie
 1. Špecializačné štúdium – aktuálny stav (Dr. Lohajová Behulová)
  • otvorený zákon 296 – odbornosť laborant vs. laboratórny diagnostik – nerovnaké platové podmienky
  • zmena odboru lab. diagnostika na laboratórneho klinického genetika nie je riešením – nebolo to odsúhlasené na stretnutí prezidentky komory IZP s vedúcou odboru vzdelávania MZ SR
  • bude sa uskutočňovať diskusný stôl
  • špecializácia bude trvať 5 rokov, jej súčasťou bude aj výkon práce v zdravotníctve, budú sa môcť zapojiť aj veterinárny lekári
 2. Činnosť Dozornej rady výboru SSLG (Dr. Radvanszky)
 • správa o Činnosti rady – členovia poslali na SLS správu o činnosti za r. 2019 a následne sa vypracuje správa za r. 2020 – Dr. Radvanszky
 1. Rôzne
  • Mistrík – akým spôsobom brať do úvahy výsledky z komerčných pracovísk, resp. pracovísk, ktoré neposkytujú zdravotnú starostlivosť – ako sa k tomuto postaviť
  • Výsledky z akademických laboratórií by sa mali konfirmovať v rámci siete slovenských zdravotníckych laboratórií
  • V rámci DTC testov by sa mali klinickí genetici zaoberať iba klinicky relevantnými a opodstatnenými informáciami
  • V tomto duchu budeme pripomienkovať DTC usmernenie
 • IM 2022 – plán uskutočniť konferenciu v Košiciach
 • Križan, Dr. Lukačková zistia informáciu z fi Medirex, či by boli schopní a ochotní zorganizovať konferenciu v Košiciach
 • Martinská genetická konferencia – začína sa organizovať v decembri, 16-18.3.2022
 • Predbežne sa plánuje na r. 2022
 • Aktualizácia Indikácií na vyšetrenie BRCA1/BRCA2 pre onkologickú liečbu pri karcinómoch prsníka – Dr. Mlkva

V Starom Smokovci, 29.9.2021

RNDr. Michal Konečný, PhD.                                                       MUDr. Alica Valachová

predseda výboru SSLG                                                                 podpredseda výboru SSLG

PDF verzia zápisnice