Termín: 9. 10. 2019, 16:00-18:30 hod.

Miesto konania: Hotel Hanuliak, Belá

Prezencia:
Prítomní za výbor: Dr. Križan, Dr. Lohajová-Behulová, Dr. Lukačková, Dr. Cisárik, Prof. Kádaši, Dr. Kantarská, Dr. Konečný, Dr. Minárik, Dr. Mlkvá, Dr. Petrovič, Dr. Valachová, Dr. Radvanszký
Hostia: viď prezenčná listina

1. Schválenie programu výboru

2. Kontrola zápisnice a úloh z posledného zasadnutia výboru (Dr. Konečný)

3. Súčasný stav PGT na Slovensku a jeho vývoj v budúcnosti (Dr. Černáková, Dr. Konečný)

výbor by mal k tejto téme zaujať odborné stanovisko, resp. zostaviť pracovnú skupinu a pripraviť metodické usmernenie

Dr. Černáková informovala o aktuálnom stave problematiky v SR; stav v okolitých krajinách – ČR, AUT, HUN, PL, GER; návrhy riešení; trendy v problematike

Dr. Melišová informovala o aktuálnych informáciách k stanoviskám ZP k PGT

– výbor schválil zloženie pracovnej skupiny (Dr. Petrovič, Dr. Černáková, Dr. Melišová, Doc. Šimko) pod vedením Dr. Petroviča ako člena výboru, ktorá do najbližšieho zasadania výboru pripraví finálny spripomienkovaný odborný materiál – usmernenie pre využitie PGT v praxi

4. Stav rokovaní s Asociáciou zdravotných poisťovní (Dr. Konečný)

– posledná reakcia smerom k AZP bola emailová výzva zo dňa 30.7.2019

– Stav rokovaní:

– za SSLG odovzdaný spripomienkovaný zoznam PHV, návrh na výkon panelového sekvenovania, výkon syndromologickej genetickej konzultácie

– výbor poveril Dr. Konečného aby opäť oslovil AZP a vyzval k ďalším rokovaniam, a to najmä v súvislosti s novými dodatkami zmlúv, ktoré boli poskytovateľom predložené bez zapracovania pripomienok výboru

– výbor bude požadovať písomné stanovisko AZP k odovzdanému dokumentu

5. Spolupráca so ZP

ZP Dôvera:

– podľa vyjadrení budú uznávať iba genetickú diagnostiku liečiteľných zriedkavých ochorení – žiadny poskytovateľ však nemá v tomto smere oficiálne stanovisko poisťovne, na základe ktorého by mohol výbor zaujať k problematike oficiálny postoj

– informácia od poskytovateľov: Dôvera vo väčšine prípadov uznáva iba agregované výkony, problémom je aj, kód 173 je uznávaný iba 1x za život čo je pri dodatočných konzultáciách problém

– ZP všeobecne nerešpektujú klinickú genetiku ako preventívny a diagnostický odbor

Union – bez príspevkov

VŠZP:

– Rokovania ohľadom navýšenia bodového hodnotenia ambulantných a cytogenetických výkonov (Dr. Valachová), ktoré boli deklarované na Diskusnom stretnutí v júni 2019 sa žiadnym spôsobom nepohli vpred

– Zmena podmienok revízie a uhrádzania výkonov pre všetky laboratóriá lekárskej genetiky

– Výbor adresoval oficiálny list/žiadosť o stretnutie, ktorý bol zaslaný aj emailom a aj doporučene priamo Dr. Havelkovej – k problematike neuznávania výkonu 4994 v množstve viac ako 14x

– doteraz bez akejkoľvek reakcie, posledná výzva na reakciu bola zaslaná emailom 4.10.2019 (Dr. Cisárik ako HO a Dr. Valachová v kópii)

– Dr. Cisárik nakontaktuje Ing. Heribana a poprosí ho o reakciu

– Výbor preberal aj alternatívne možnosti ako postupovať pri ignorácii ZP – jednou z možností je podať podnet na ÚPDZS

– Na základe nových dodatkov k zmluve so VŠZP, v ktorých sa rieši aj akreditácia, externá kontrola kvality pracovísk a na základe aktuálneho financovania cytogenetických vyšetrení vydá výbor SSLG stanovisko k akreditácii cytogenetických vyšetrení/laboratórií – návrh posunúť túto povinnosť, resp. nahradiť ju len povinnosťou externej kontroly kvality cytogenetických laboratórií – poverená Dr. Valachová

6. ŠDTP na MZ SR – konferencia, workshop (Dr. Konečný, Dr. Cisárik)

– informácia o konaní výročnej konferencie MZ SR zaslaná členom výboru do emailu

– podujatie sa koná 17-18.10.2019 – tvorivé dielne, prednášky a diskusie

– Dr. Cisárik informoval o aktuálnom stave so ŠDTP, ktoré bopli odovzdaníé na MZ SR – doteraz nebola zaznamenaná žiadna reakcia za MZ SR za odovzdané ŠDTP

– Dr. Konečný a Dr. Behulová skoncipujú email Doc. Šuvadovi, prof. Špánik za účelom informácií ohľadom ďalšieho postupu v tomto smere

– informácia o vypracovaných ŠDTP za onkocytogenetickú skupinu – spolupráca tímu z NOÚ s Dr. Lukačkovou – CLL – hotový, AML, MDS – v príprave

– ŠDTP pre FAP, Lynchov syndróm sa aktuálne nebude vypracovávať, počkáme na reakciu MZSR na už spracované ŠDTP

7. Špecializačné vzdelávanie – nové aktuálne informácie (Dr. Behulová)

– upgrade min. štandardov – na MZSR neakceptovali pripomienky SSLG s odôvodnením, že vzhľadom na charakter pripomienok treba počkať na novelizáciu príslušného zákona

– snaha o zahrnutie pedagogických a veterinárnych odborností do postgraduálneho vzdelávania

– vysokoškolsky vzdelaný laborant, resp. laborant s inou špecializáciou by mal postačovať na garantovanie chodu laboratória

– aktuálny stav laboratórnych diagnostikov zaradených v špecializácii je 40 ľudí

8. XXX. Izakovičov memoriál 2019 – organizačné informácie (Dr. Cisárik)

9. XXXI. Izakovičov memoriál ako súčasť 1st Central Europian Congress of Clinical Genetics

– 2. informácia pre Výbor SSLG o organizácii IM v spolupráci so SLGG ČLS JEP (Dr. Konečný)

– Výbor SLGG ČLS JEP schválil túto aktivitu a poveril organizáciou Dr. Scheinosta

– Organizáciu konferencie za Výbor SSLG bude zastrešovať Dr. Konečný a Dr. Petrovič

– plán je 1 ročník organizovať na českej strane hraníc v oblasti Karlovice a organizovať spoločné podujatie á 5 rokov

– Pomenovanie Izakovičov memoriál zostane v názve akcie, termín predbežne plánovaný na prvú polovicu októbra

– kapacita hotelov je na úrovni 400 participantov, kapacita hlavnej prednáškovej sály cca 300 participantov, v okolí sú k dispozícii 4 hotely pre ubytovanie

– odhad počtu participantov je 250-300 z Čiech a 120-150 zo Slovenska

– Financovanie akcie (registrácia, sponzoring) bude prebiehať nezávisle na českej a slovenskej strane cez príslušné odborné spoločnosti a následne sa náklady medzi spoločnosťami alikvótne rozdelia podľa počtu participantov z jednotlivých krajín

– Dr. Petrovič zistí možnosti fakturácie na SSLG

– Dr. Scheinost zistí možnosti voľných termínov

– v novembri plánovaná spoločná návšteva hotelov na mieste, doriešenie odhadu nákladov, termínu

– v priebehu októbra a novembra budú organizátori oslovovať sponzorov za účelom rozšírenia informácie a prieskumu trhu

10. Rôzne:

– pripomienkovanie usmernenia „Infertilita“ – časť vyšetrenie darcov gamét (Dr. Valachová) – zmena usmernenia bola schválená- finálny materiál pripraví Dr. Valachová a zašle výboru na finálne schválenie

– stretnutie s OZ OCHRANA OVZDUŠIA DOLNÝ LIPTOV (OZ OODL) – informácia (Dr. Konečný)

– informácia Doc. Mišovicovej o Martinskej genetickej konferencii, ktorá bude prebiehať v termíne 12-13.3.2020

– informácia Dr. Giertlovej o príprave špecializovanej sekcii prednášok v rámci XXXI. IM 2020 venovanej genetickým ochoreniam v rómskej populácii

– informácia Dr. Giertlovej o Rezidentskom programe pre klinických genetikov na MZ SR – o zaradenie do programu žiada konkrétny poskytovateľ, nie odborná spoločnosť

– Pripomienka – Výsledky z laboratórií AlphaMedical a Medirex chodia bez pečiatky a bez podpisu zodpovedných osôb – odporučené uskutočniť nápravu

V Belej, 9.10.2019

RNDr. Michal Konečný, PhD., predseda výboru SSLG

RNDr. Róbert Petrovič, PhD., vedecký sekretár SSLG

PDF verzia zápisnice