Výbor Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky SLS
prijíma Zásady genetického testovania

Výbor SSLG SLS vyžaduje dodržiavanie nižšie uvedených zásad genetického testovania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v odbore lekárska genetika.

 • Tieto zásady vychádzajú z nasledovných domácich a medzinárodných dokumentov, prijatých Slovenskou republikou:
 • Universal declaration on the human genome and human rights, UNESCO 1997
 • International declaration on human genetic data, UNESCO 2003
 • Dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny – Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, Rada Európy, Oviedo 1997
 • Dodatkový protokol k dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, týkajúci sa genetického testovania pre zdravotné účely, Rada Európy, 2008
 • 25 odporúčaní týkajúcich sa etických, právnych a sociálnych dôsledkov genetického testovania, Európska komisia, 2004
 • Odporúčania Európskej spoločnosti humánnej genetiky (ESHG), týkajúce sa rôznych oblastí genetického testovania
 • Ústava a zákony Slovenskej republiky (čl. 40)
 • Odporúčania Rady Európy:
  • The Recommendation Rec (90)13 on prenatal screening, prenatal genetic diagnosis and associated genetic counselling,
  • The Recommendation Rec(92)3 on genetic testing and screening for health care purposes
  • The Recommendation Rec(97)5 on the protection of medical data,
  • The Recommendation CM/Rec(2010) on the impact of genetics on the organisation of health care services

Lekársky relevantné genetické testovanie je integrálnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike.

Pre účely týchto zásad pod genetickým testovaním (GT) rozumieme:

 1. Diagnostické GT – cieľom je etiologická diagnostika klinického stavu jedinca, prejavujúceho sa určitými symptómami
 2. Pred symptomatické GT – cieľom je odhalenie genetickej poruchy u bezpríznakového jedinca, vedúcej nezvratne k špecifickým symptómom ochorenia v priebehu života jedinca
 3. Prediktívne GT – cieľom je odhalenie genetických markerov u bezpríznakového jedinca, naznačujúcich zvýšenú respektíve zníženú náchylnosť, predispozíciu na určitú patológiu (komplexné ochorenia) v porovnaní s bežnou populáciou, v priebehu života jedinca
 4. GT prenášačstva – cieľom je odhaliť, či jedinec je prenášačom genetickej zmeny, ktorá u neho samotného nevyvolá patológiu, ale znamená definovateľné ohrozenie (zvýšené riziko) pre jeho potomstvo
 5. Farmakogenetické testovanie – cieľom je zistiť náchylnost ku nežiadúcim účinkom liekov alebo posúdenie efektivity farmakologickéj liečby u osoby s daným genotypom.

Zásady genetického testovania

 1. Hlavnou zásadou každého genetického testovania je:
 1. Analytická validita – schopnosť testu detegovať príslušnú zmenu na úrovni DNA na 100 %
 2. Medicínska validita – schopnosť presne určiť vzťah /asociáciu príslušnej zmeny na úrovni DNA k špecifickej patológii
 3. Klinická užitočnosť – užitočnosť testu pre pacienta alebo jeho rodinu s ohľadom na liečbu a prevenciu

Schválené na zasadnutí výboru SSLG v Žiline dňa 2. marca 2012

Doc. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.

predseda výboru SSLG

MUDr. Iveta Mlkvá

vedecký sekretár SSLG