Vážené kolegyne a kolegovia,

dávame do pozornosti zverejnenie nového štatútu súťaží SSLG SLS.

Cena SSLG SLS za najlepšiu prednášku autora do 35 rokov v rámci Izakovičovho memoriálu

 • Názov súťaže:
  • Cena SSLG SLS za najlepšiu prednášku autora do 35 rokov v rámci Izakovičovho memoriálu
 • Podmienky:
  • Cena sa udeľuje každoročne, pri príležitosti konania podujatia Izakovičov memoriál
  • Za nominanta sa považuje autor, ktorý je prvým a zároveň prednášajúcim autorom daného príspevku
  • Ocenený nemôže byť starší ako 35 rokov v čase registrácie na podujatie
  • Ocenený musí byť členom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky (SSLG)
  • Ocenený nemôže mať získaný titul PhD. (alebo získanú špecializáciu) dlhšie, než 4 roky v čase registrácie/v čase prednášky
  • Ocenený nemôže byť nositeľom tejto ceny v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch
  • Autor svoj príspevok nominuje do súťaže sám, prostredníctvom príslušnej časti registračného formulára na Izakovičov memoriál, pričom touto nomináciou autor vyjadruje svoj súhlas so zaradením do súťaže
 • Ocenený získava:
  • Diplom/Čestné uznanie
  • „National Fellowship“ Európskej spoločnosti pre lekársku genetiku (ESHG), a to na podporu účasti na Európskej konferencii humánnej genetiky (European Human Genetics Conference). Cena zahŕňa registračný poplatok na kongres a príspevok na cestovanie/ubytovanie (výšku príspevku určuje spoločnosť ESHG).
 • O pridelení ceny rozhoduje spoločnosť ESHG, na základe odporúčania Výboru SSLG, pričom sa Výbor SSLG rozhoduje na základe výsledkov:
  • Anonymmného hlasovania účastníkov Izakovičovho memoriálu
 • Cenu udeľuje
  • ESHG
 • Poznámka:
  • SSLG je iba prerozdeľujúcou organizáciou pre cenu “National Fellowship”, pričom ju udeľuje spoločnosť ESHG. Preto, pridelenie a realizácia ceny je podmienené pridelením tzv. “National Fellowship” zo strany ESHG, ako aj konkrétne položky zahrnuté v cene a ich výška.
  • Výbor SSLG SLS si vyhradzuje právo na čiastkové zmeny v znení štatútu, čo je ale podmienené hlasovaním výboru o danej zmene
  • V prípade, ak je z technických alebo iných príčin nemožné uskutočniť túto súťaž v rámci podujatia Izakovičov memoriál, alebo je výsledok neplatný, prípadne neuplatniteľný, Výbor SSLG SLS môže hlasovaním odsúhlasiť iný spôsob pridelenia ceny

 

Cena SSLG SLS za najlepšiu prednášku v rámci Izakovičovho memoriálu

 • Názov súťaže
  • Cena SSLG SLS za najlepšiu prednášku v rámci Izakovičovho memoriálu
 • Podmienky
  • Cena sa udeľuje každoročne, pri príležitosti konania podujatia Izakovičov memoriál
  • Za nominanta sa považuje autor, ktorý je prvým a zároveň prednášajúcim autorom daného príspevku
  • Bez vekového alebo kvalifikačného obmedzenia
  • Ocenený musí byť členom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky (SSLG)
  • Ocenený nemôže byť nositeľom tejto ceny v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch
  • Autor svoj príspevok nominuje do súťaže sám, prostredníctvom príslušnej časti registračného formulára na Izakovičov memoriál, pričom touto nomináciou autor vyjadruje svoj súhlas so zaradením do súťaže
 • Ocenený získava:
  • Diplom/Čestné uznanie
  • Finančná odmena vo forme poukážky na nákup kníh v hodnote 300 Eur
 • O pridelení ceny rozhoduje Výbor SSLG na základe výsledkov:
  • Anonymmného hlasovania účastníkov Izakovičovho memoriálu
 • Cenu udeľuje
  • SSLG SLS
 • Poznámka:
  • Výbor SSLG SLS si vyhradzuje právo na čiastkové zmeny v znení štatútu, čo je ale podmienené hlasovaním výboru o danej zmene

Cena SSLG SLS za najlepší poster v rámci Izakovičovho memoriálu

 • Názov súťaže
  • Cena SSLG SLS za najlepší poster v rámci Izakovičovho memoriálu
 • Podmienky
  • Cena sa udeľuje každoročne, pri príležitosti konania podujatia Izakovičov memoriál
  • Za nominanta, a tak aj za oceneného, sa považuje autor, ktorý je prvým a zároveň prezentujúcim autorom daného príspevkuBez vekového alebo kvalifikačného obmedzenia
  • Ocenený musí byť členom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky (SSLG)
  • Ocenený nemôže byť nositeľom tejto ceny v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch
  • Autor svoj príspevok nominuje do súťaže sám, prostredníctvom príslušnej časti registračného formulára na Izakovičov memoriál, pričom touto nomináciou autor vyjadruje svoj súhlas so zaradením do súťaže
 • Ocenený získava:
  • Diplom/Čestné uznanie
  • Finančná odmena vo forme poukážky na nákup kníh v hodnote 150 Eur
 • O pridelení ceny rozhoduje Výbor SSLG na základe výsledkov:
  • Anonymmného hlasovania účastníkov Izakovičovho memoriálu
 • Cenu udeľuje
  • SSLG
 • Poznámka:
  • Výbor SSLG SLS si vyhradzuje právo na čiastkové zmeny v znení štatútu, čo je ale podmienené hlasovaním výboru o danej zmene

 

Najlepšia odborná publikácia za rok

 • Názov súťaže
  • Cena SSLG SLS za najlepšiu odbornú publikáciu v kalendárnom roku
  • Podmienky
   • Cena sa udeľuje každoročne, v priebehu druhej polovice roka, a to za práce publikované v predchádzajúcom kalendárnom roku (za rok publikácie sa považuje rok, v ktorom bola práca uverejnená s kompletnými bibliografickými údajmi)
   • Za odbornú publikáciu sa považuje originálna práca publikovaná in extenso v domácom alebo zahraničnom recenzovanom periodiku
   • Za nominanta sa považuje prvý autor z autorského kolektívu, ktorý je automaticky nominovaný na cenu pri prihlásení publikácie do súťaže
   • Autora/publikáciu nominuje ktorýkoľvek člen SSLG prostredníctvom zaslania nominácie, spolu s elektronickou plnou verziou publikácie, a to e-mailom na adresu vybor@sslg.sk do 30.8. v danom roku, kedy sa cena udeľuje
   • Za jednu publikáciu je možné prideliť cenu iba jednej fyzickej osobe
   • Bez vekového alebo kvalifikačného obmedzenia
   • Ocenený musí byť členom Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky (SSLG)
   • Ak sa nevyskytne dielo, ktoré si zaslúži cenu v plnej výške, cena sa neudelí
  • Ocenený získava:
   • Diplom/Čestné uznanie
   • Finančná odmena v hodnote 300 Eur
 • O pridelení ceny rozhoduje:
  • Výbor SSLG SLS na základe hlasovania členov Výboru
 • Cenu udeľuje
  • SSLG SLS
 • Poznámka:
  • Výbor SSLG  SLS si vyhradzuje právo na čiastkové zmeny v znení štatútu, čo je ale podmienené hlasovaním výboru o danej zmene

PDF verzia na stiahnutie.